33.841

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015Dit wetsvoorstel bevat een nieuwe regeling op basis waarvan de gemeenten verantwoordelijk zijn voor de maatschappelijke ondersteuning van hun inwoners. Dit wetsvoorstel vervangt de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Gemeenten worden met dit wetsvoorstel verantwoordelijk voor het ondersteunen van de zelfredzaamheid en participatie van mensen met een beperking, chronische psychische of psychosociale problemen. De ondersteuning moet erop gericht zijn dat mensen zo lang mogelijk in de eigen leefomgeving kunnen blijven. Voor mensen met psychische of psychosociale problemen of voor mensen die, al dan niet in verband met risico’s voor hun veiligheid als gevolg van huiselijk geweld, de thuissituatie hebben verlaten, voorzien gemeenten in de behoefte aan beschermd wonen en opvang.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 33.841, A) is op 24 april 2014 aangenomen door de Tweede Kamer. Groep Bontes/Van Klaveren, Van Vliet, SGP, ChristenUnie, VVD, D66 en PvdA stemden voor.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 8 juli 2014 na hoofdelijke stemming met 37 stemmen voor en 36 stemmen tegen aangenomen. Over de vier moties die tijdens de plenaire behandeling op 8 juli werden ingediend werd op dezelfde dag ook hoofdelijk gestemd.

Een technische briefing over het voorstel vond plaats op 6 mei 2014.


Kerngegevens

ingediend

13 januari 2014

titel

Regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen en opvang (Wet maatschappelijke ondersteuning 2015)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten

236
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-150] [151-200] [201-236] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-150] [151-200] [201-236] documenten