Nieuws uit de commissies: dinsdag 12 juni 201813 juni 2018

Hieronder treft u een selectie aan van de besluiten die de commissies van de Eerste Kamer op dinsdag 12 juni 2018 hebben genomen over de voortgang in de behandeling van wetsvoorstellen en andere zaken. De volledige besluitenlijst staat in de korte aantekeningen van de commissies.

De Handelingenkamer is in gebruik als commissiekamer
Meer afbeeldingen

Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn

De commissie Financiën brengt eindverslag uit en stelt voor het wetsvoorstel plenair te behandelen op 3 of 10 juli 2018.

34.808, F

Verlaagd wettelijk collegegeld

De commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap brengt eindverslag uit. Zij stelt voor het wetsvoorstel op 10 juli 2018 plenair te behandelen.

34.911

Schriftelijke inbreng

Aanpak mestfraude en zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn

Inbreng voor schriftelijk overleg naar aanleiding van de brief van de minister van LNV (25 mei 2018) in reactie op brief van 19 maart 2018 wordt geleverd door de fracties van SP (Meijer), PvdA (Van Zandbrink), GroenLinks (Vos) en PvdD (Koffeman).

33.037, K

Bevorderen billijkheid en transparantie voor zakelijke gebruikers van online platforms

Inbreng voor schriftelijk overleg ten aanzien van Verordeningsvoorstel ter bevordering van billijkheid en transparantie voor zakelijke gebruikers van online platforms wordt geleverd door de fracties van VVD (Duthler) en SP (Gerkens).

E180015

Implicaties ophouden NLII en voortgang Invest-NL

Inbreng voor schriftelijk overleg naar aanleiding van de brief van de minister van Economisch Zaken en Klimaat mede namens de ministers van Financiën en Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (30 mei 2018) wordt geleverd door de fracties van D66 (Prast) en SP (Overbeek).

28.165, K

Meerjarig Financieel Kader EU 2021-2027

Inbreng voor schriftelijk overleg met de regering over de Commissievoorstellen Meerjarig Financieel Kader van de EU voor 2021-2027 wordt geleverd door de fracties van de PvdA (Postema) en van de CU (Ester).

Verdrag bescherming rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

Inbreng voor nader voorlopig verslag met betrekking tot Goedkeuring Protocol nr. 16 bij het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden wordt geleverd door de fractie van CDA (Van Bijsterveld).

34.235 (R2053)

Engelstalige rechtspraak internationale handelskamers rechtbank en gerechtshof Amsterdam

Inbreng voor nader voorlopig verslag wordt geleverd door de fractie van VVD (Duthler).

34.761

Uitvoering Europese migratieagenda

De commissie Immigratie & Asiel/JBZ-Raad besluit de brief van de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid van 1 juni 2018 over de Commissiemededeling en aanbevelingen over de uitvoering van de Europese migratieagenda voor kennisgeving aan te nemen. Het lid Van Hattem (PVV) geeft aan wel inbreng voor schriftelijk overleg te willen leveren naar aanleiding van het voortgangsverslag van de Europese Commissie (COM(2018)301). De inbrengdatum is vastgesteld op 26 juni 2018.

E170030

Motie-Postema doelmatigheidskorting onderwijs

Naar aanleiding van schriftelijk overleg met de minister van Financiën van 29 mei 2018 inzake de motie-Postema c.s. over de doelmatigheidskorting voor het onderwijs (34775 / 34775 VIII, Z) wenst de commissie in schriftelijk overleg te treden met de minister van OCW. Inbreng voor dit overleg wordt op 19 juni 2018 geleverd.

https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/34775_viii_begrotingsstaten

Deconstitutionalisering benoeming commissaris van de Koning en burgemeester

Inbreng voor het nader voorlopig verslag wordt geleverd op 3 juli 2018.

34.716

Voorbereidend onderzoek

Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen

De commissie Justitie en Veiligheid stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 3 juli 2018.

34.883

Hamerstuk

'Klimaat-enveloppe' regeerakkoord

De commissie Economische Zaken en Klimaat brengt blanco eindverslag uit over de Incidentele suppletoire begroting Economische Zaken en Klimaat en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit inzake de zogenoemde 'Klimaat-enveloppe' uit het regeerakkoord teneinde het voorstel af te doen als hamerstuk.

34.901

Sociale media menu


Deel dit item:
De Handelingenkamer is in gebruik als commissiekamer
De Handelingenkamer is in gebruik als commissiekamer