Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Nieuws uit de commissies dinsdag 15 oktober 201916 oktober 2019

De commissies van de Eerste Kamer hebben op dinsdag 15 oktober 2019 vergaderd over de voortgang in de behandeling van wetsvoorstellen en andere zaken. De belangrijkste besluiten staan hieronder. De volledige besluitenlijst staat in de zogenoemde korte aantekeningen van de betreffende commissies.

De commissies J&V en I&A/JBZ maakten 15 oktober kennis met de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, Ankie Broekers-Knol
Meer afbeeldingen

Algemeen

Invoeringswet Omgevingswet

De commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving organiseerde een deskundigenbijeenkomst over de Invoeringswet Omgevingswet. Zodra het (video)verslag beschikbaar is, wordt dat geplaatst in het dossier van het wetsvoorstel.

Schriftelijke inbreng

Afschaffen van de fusietoets in het funderend onderwijs

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (De Blécourt-Wouterse), D66 (Pijlman), PvdA (Sent) en SP (Van Apeldoorn).

Opheffen van discriminerend onderscheid tussen bloedverwanten in de tweede graad en anderen die een gezamenlijke huishouding voeren waarbij sprake is van zorgbehoefte

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt heden geleverd door de leden van de fracties van VVD (De Bruijn-Wezeman), CDA (Essers), GroenLinks (Van Gurp), D66 (Stienen), PvdA (Sent), ChristenUnie (Ester) en SGP (Schalk). De leden van de SP-fractie (Kox) sluiten zich aan bij de vragen van GroenLinks.

Verhoging van de inkomensgrens van het kindgebonden budget voor paren

Naar aanleiding van de brief van de staatssecretaris van SZW over de gevolgen van de nabetaling voor de vermogensgrens van andere toeslagen en/of uitkeringen en de mogelijkheden om die gevolgen te beperken wordt inbreng voor schriftelijk overleg geleverd door de leden van de GroenLinks-fractie (Van Gurp), mede namens de leden van de CDA-fractie (Oomen-Ruijten) en de PvdA-fractie (Sent).

Beleidsreactie op de evaluatie van de hervorming van de langdurige zorg

Naar aanleiding van de brief van de minister van VWS van 2 september 2019 wordt inbreng voor schriftelijk overleg geleverd door de fracties van CDA (Prins-Modderaar), GroenLinks (Van Gurp), PVV (Van Kesteren) en ChristenUnie (Verkerk).

Commissiemededeling inzake een Europese benadering voor de bestrijding van online desinformatie

Inbreng voor nader schriftelijk overleg met de Europese Commissie en de minister van BZK wordt geleverd door de fracties van FVD (Cliteur) en PVV (Van Hattem). De leden van de PVV-fractie sluiten zich tevens aan bij de vragen gesteld door de fractieleden van FVD.

Initiatiefvoorstel-Segers, Kuiken, Van Nispen en Kuik Wet strafbaarstelling misbruik prostitué(e)s die slachtoffer zijn van mensenhandel

De commissie besluit inbreng te leveren voor nader voorlopig verslag op 5 november 2019.

Juridisch ouderschap vrouwelijke partner van moeder

De commissie stelt de geagendeerde conceptbrief vast en besluit deze aldus te verzenden, met dien verstande dat de leden van de SGP-fractie zich aansluiten bij de vragen van de ChristenUnie-fractieleden.

Geannoteerde agenda JBZ-Raad 7-8 oktober 2019

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door het lid Van Hattem (PVV).

Landelijke voorziening Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO-LV)

De reactie van 11 oktober 2019 op het verzoek van de commissie om een tussentijdse toets van het DSO-LV door het Bureau ICT-toetsing (BIT) roept bij de commissie de nodige vragen op. Besloten wordt deze vragen op korte termijn via de commissievoorzitter onder de aandacht te brengen van het ministerie van BZK. De commissie ziet uit naar de door de minister van BZK in het vooruitzicht gestelde brief over alternatieve (externe) toetsingsopties.

Divers

Machtigingswet oprichting Invest-NL

De commissie bespreekt de nadere procedure van het wetsvoorstel en de brief van de ministers van EZK en Financiën van 15 oktober 2019. De commissie besluit eindverslag uit te brengen en stelt voor het wetsvoorstel plenair te behandelen op 12 november 2019 en de stemming te laten plaatsvinden op 19 november 2019.

Beleidsdebat Koninkrijksrelaties

De commissie besluit naar aanleiding van de ontvangst van de kabinetsreactie op de voorlichting van de Raad van State en het IBO KoninkrijksrelatiesPDF-document (35.300 IV, D) een voorstel te doen tot het houden van een beleidsdebat Koninkrijksrelaties, te voeren kort na een voorgenomen commissiewerkbezoek aan het Caribisch deel van het Koninkrijk.

Bevorderen lange termijnbetrokkenheid van aandeelhouders

De commissie brengt eindverslag uit en stelt voor een plenair debat te houden over het wetsvoorstel op een nog nader te bepalen datum.

Goedkeuring Protocol Noord-Atlantisch Verdrag betreffende de toetreding van de Republiek Noord-Macedonië

De commissie besluit het College van Senioren te adviseren niet af te wijken van de werkwijze ten aanzien van de afronding van het wetsvoorstel ter goedkeuring van het Protocol bij het Noord-Atlantisch Verdrag betreffende de toetreding van de Republiek Noord-Macedonië en derhalve over het wetsvoorstel te stemmen de week na de plenaire behandeling.

Wijziging van het Luchthavenbesluit Lelystad en verkeersverdelingsregel (VVR)

De commissie besluit de brief van de minister van I&W voor kennisgeving aan te nemen en wacht de verdere behandeling van het voorgehangen ontwerpbesluit tot wijziging van het Luchthavenbesluit Lelystad in de Tweede Kamer af.

Sociale media menu


Deel dit item:
De commissies J&V en I&A/JBZ maakten 15 oktober kennis met de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, Ankie Broekers-Knol
De commissies J&V en I&A/JBZ maakten 15 oktober kennis met de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, Ankie Broekers-Knol