Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Nieuws uit de commissies van dinsdag 2 juni 20203 juni 2020

De Eerste Kamercommissies hebben op dinsdag 2 juni 2020 vergaderd over met name de voortgang in de behandeling van wetsvoorstellen. De belangrijkste besluiten staan hieronder. De volledige besluitenlijst staat in de zogenoemde korte aantekeningen van de betreffende commissies.

De Handelingenkamer is in gebruik als commissiekamer
Meer afbeeldingen

Coronamaatregelen

Verzamelspoedwet COVID-19

De commissies Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving, en Justitie en Veiligheid, en Financiën bespreken de procedure. Gelet op de spoedeisendheid, levert de fractie van ChristenUnie (Verkerk) inbreng voor verslag op 2 juni 2020.

Schriftelijke inbreng

Vastleggen uitleg van amendementen

Inbreng voor schriftelijk overleg over de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 21 april 2020 inzake het Ontwerpbesluit kwaliteitsborging voor het bouwen wordt geleverd door de fracties van CDA (Rietkerk), PvdA (Crone) en PVV (Van Hattem).

Implementatiewet herziene detacheringsrichtlijn

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt heden geleverd door de fracties van GroenLinks (Van Gurp), PvdA (Sent), PVV (Van Strien), SP (Kox) en ChristenUnie (Ester).

Rapportage 2019 Internationale Mensenrechtenprocedures

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van GroenLinks (Veldhoen).

https://www.eerstekamer.nl/behandeling/20200518/brief_van_de_minister_van_buza_ter/document3/f=/vl92hra80lla.pdf

Plenair debat

Wet straffen en beschermen

De commissie Justitie en Veiligheid stelt voor om de plenaire behandeling te verplaatsen van 23 juni 2020 naar 16 juni 2020.

Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten

De commissie Financiën brengt eindverslag uit en stelt voor het plenaire debat op 16 juni 2020 te houden.

Hamerstukken

Wet toetreding zorgaanbieders

De commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport brengt eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen als hamerstuk.

Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders

De commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport brengt eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen als hamerstuk.

Elektronische ondertekening volledig geautomatiseerd aangemaakte en ondertekende berichten kadaster

De commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving brengt blanco eindverslag uit teneinde het voorstel af te doen als hamerstuk.

Implementatie onderdelen richtlijn Telecomcode

De commissie Economische Zaken en Klimaat/Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit brengt blanco eindverslag uit teneinde het voorstel af te doen als hamerstuk.

Uitvoering EU-verordening energie-etikettering van energiegerelateerde producten

De commissie Economische Zaken en Klimaat/Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit brengt blanco eindverslag uit teneinde het voorstel af te doen als hamerstuk.

Deskundigenbijeenkomst

Wet digitale overheid

De commissie Binnenlandse Zaken/Algemene Zaken wenst op 30 juni 2020 een (fysieke) deskundigenbijeenkomst van twee uur over het wetsvoorstel te houden, met als deelonderwerpen:

 • 1. 
  Privacy en bescherming van persoonsgegevens (o.a. dataminimalisatie, commercieel gebruik gegevens, centrale vs. decentrale opslag);
 • 2. 
  De WDO als kaderwet en betrokkenheid van het parlement;
 • 3. 
  Toegankelijkheid van de publieke dienstverlening (inclusief aspecten als betaling en algoritmen).
 • 4. 
  Handhaafbaarheid in de breedste zin (inclusief rol Autoriteit Persoonsgegevens en Agentschap Telecom)

Divers

Motie-Kox (SP) c.s. tijdelijke huurstop sociale sector en vrije sector

De commissie Binnenlandse Zaken/Algemene Zaken neemt kennis van het verslag van een schriftelijk overleg met de minister van BZK over de uitvoering van de motie-Kox c.s. over een tijdelijke huurstop voor zowel de sociale sector als de vrije sector (EK 35.431, G). De voorzitter concludeert dat binnen de commissie verschillend gedacht wordt over de reactie van de minister. De status van de motie-Kox c.s. wordt niet gewijzigd ('niet uitgevoerd'). Het lid Kox (SP) geeft aan voornemens te zijn de Kamer verlof te vragen tot het houden van een interpellatie. De commissie zal bezien of op een later moment verder moet worden gesproken over de inzet van het middel van de interpellatie.

Noot:

De interpellatie heeft dinsdagmiddag 2 juni 2020 plaatsgevonden. Voor verslag zie hier: https://www.eerstekamer.nl/nieuws/20200602/senator_kox_interpelleert_minister

Parlementaire behandeling Voorlichting Raad van State in Eerste Kamer

De commissie Binnenlandse Zaken/Algemene Zaken bespreekt het verzoek van het College van Senioren een voorstel te formuleren voor de verdere parlementaire behandeling van de voorlichting van de Raad van State en het functioneren van het parlement in crisistijd in den brede. De inbreng uit de discussie wordt door de staf in samenspraak met de commissievoorzitter verwerkt in een brief van de commissie aan het College met een aantal concrete punten, ter vaststelling in de vergadering van 9 juni 2020.

Gesprek met EU-commissaris Timmermans over Green Deal

De commissie Economische Zaken en Klimaat/Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit besluit, gelet op de eerdere besluitvorming van de commissie, de uitvoerend vicevoorzitter van de Europese Commissie, Frans Timmermans, kort na het zomerreces uit te nodigen voor een gesprek over de Europese Green Deal. De voorkeur van de commissie gaat uit naar een gesprek in september. De commissie zal rekening houden met het verzoek van de commissie Europese Zaken aan dat gesprek met de Eurocommissaris deel te kunnen nemen.

Wet taal en toegankelijkheid

De commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap besluit het voorbereidend onderzoek aan te houden en de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap te vragen een reactie te geven op de voorlichting van de Afdeling advisering van de Raad van State over een onderdeel van dit wetsvoorstel.

Sociale media menu


Deel dit item:
De Handelingenkamer is in gebruik als commissiekamer
De Handelingenkamer is in gebruik als commissiekamer