Nieuws uit de commissies dinsdag 24 september 2019De commissies van de Eerste Kamer hebben op dinsdag 24 september 2019 vergaderd over de voortgang in de behandeling van wetsvoorstellen en andere zaken. De belangrijkste besluiten staan hieronder. De volledige besluitenlijst staat in de zogenoemde korte aantekeningen van de betreffende commissies.

Schriftelijke inbreng

De commissie OCW maakte 24 september kennis met de bewindspersonen Van Engelshoven en Slob
Grotere versie foto

Wet straffen en beschermen

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (De Blécourt-Wouterse), CDA (Rietkerk), GroenLinks (Veldhoen), D66 (Dittrich), PvdA (Recourt), ChristenUnie (Bikker), PvdD (Nicolaï) en SGP (Van Dijk).

Evaluatie van de Wet op de jeugdverblijven

Inbreng voor schriftelijk overleg naar aanleiding van de brief van de ministers van VWS en SZW van 10 juli 2019 wordt geleverd door de fracties van FVD (Van Pareren), PvdA (Nooren) en PVV (Van Kesteren). De conceptbrief wordt zo nodig 1 oktober 2019 ter vaststelling geagendeerd.

Commissiemededeling: Versterking van de rechtsstaat binnen de Unie Een blauwdruk voor actie

De leden van de fracties van FVD (Van Wely, Beukering, Nanninga en Cliteur), PvdA (Koole) en CU (Huizinga) leveren inbreng voor schriftelijk overleg met de regering. Inbreng voor schriftelijk overleg met de regering en/of politieke dialoog met de Europese Commissie wordt voorts overwogen door de leden van de fracties van de PVV (Faber-Van de Klashorst), de Fractie-Otten (Rookmaker) en de fractie van 50PLUS (Baay-Timmermans).

Wet experiment gesloten coffeeshopketen

Inbreng voor verslag wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (De Boer), D66 (Dittrich), ChristenUnie (Bikker) en SGP (Van Dijk). De commissie besluit de datum voor het plenaire debat te handhaven op 5 november 2019.

Voorhang Tijdelijk besluit verlenging geldigheidsduur rijbewijs in bepaalde gevallen

Inbreng voor nader schriftelijk overleg naar aanleiding van de brief van de minister van Infrastructuur en Waterstaat van 19 september 2019 in reactie op de brief van 13 september 2019 (verslag schriftelijk overleg) wordt heden geleverd door de fractie van het CDA (Prins-Modderaar).

Transgenderzorg

Inbreng voor nader schriftelijk overleg naar aanleiding van de brief van de minister voor MZS van 6 september 2019 in reactie op de brief van de commissie van 17 juli 2019 (verslag schriftelijk overleg) wordt geleverd door de SP-fractie (Gerkens).

Aanpassing referentielanden vaststelling geneesmiddelenprijzen

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de PvdA-fractie (Nooren).

Divers

Staatscommissie parlementair stelsel

Naar aanleiding van de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 26 juni 2019 inzake kabinetsstandpunt eindrapport staatscommissie parlementair stelsel besluit de commissie dit onderwerp mee te nemen in het kennismakingsgesprek met de minister van BZK op 15 oktober 2019. Vervolgens wordt de brief opnieuw geagendeerd in de commissievergadering van 29 oktober 2019. Voorzitter en staf stellen een concept voor een procedure voor behandeling op.

Strafbaarstelling verblijf in een door een terroristische organisatie gecontroleerd gebied

De commissie Justitie en Veiligheid besluit de procedure aan te houden, om een deskundigenbijeenkomst te organiseren over het wetsvoorstel. Een voorbereidingsgroep wordt uit haar midden benoemd, bestaande uit de leden Veldhoen (GroenLinks), Dittrich (D66) en Recourt (PvdA).

Rijkswet Koninkrijksgeschillen

De commissie Koninkrijksrelaties besluit het voorbereidend onderzoek aan te houden totdat het standpunt van de Rijksministerraad ten aanzien van de reactie van de vice-president van de Raad van State bekend is. De commissie verzoekt de staatssecretaris van BZK om spoed te betrachten bij het informeren van de Kamer over dit standpunt.

Deactivering van de quotumheffing

De commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid brengt eindverslag uit en stelt voor het wetsvoorstel plenair te behandelen, zodra de antwoorden op de nadere vragen van de commissie over de brief van 4 juli 2019 over de vereenvoudiging banenafspraak en zijn ontvangen. Deze brief is vandaag ongewijzigd vastgesteld.

Vervolgstappen aanpak asbestdaken

De commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving besluit naar aanleiding van de brief van de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) van 5 september 2019 in reactie op de brief van 11 juli 2019 (verslag schriftelijk overleg) de toezeggingen T02719, T02740 en T02741 als openstaand te beschouwen en zal de staatssecretaris van I&W verzoeken de Eerste Kamer te informeren over de vervolgstappen inzake de aanpak van asbestdaken.

Goedkeuring Protocol Noord-Atlantisch Verdrag betreffende de toetreding van de Republiek Noord-Macedonië

De commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking brengt eindverslag uit en stelt voor het wetsvoorstel plenair te behandelen op een nader te bepalen datum. Naar verwachting betreft het een korte plenaire behandeling.

Hamerstuk

Verhoging inkomensgrens kindgebonden budget voor paren

De commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen als hamerstuk.

Goedkeuring Verdrag betreffende werk in de visserijsector

De commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen als hamerstuk.


Deel dit item:
Begin van een dialoog venster. Het bevat 1 afbeelding. Escape sluit dit venster.
De commissie OCW maakte 24 september kennis met de bewindspersonen Van Engelshoven en Slob
Afbeelding 1 - De commissie OCW maakte 24 september kennis met de bewindspersonen Van Engelshoven en Slob