35.099 (R2114)

Rijkswet KoninkrijksgeschillenMet dit wetsvoorstel wordt uitvoering gegeven aan artikel 12a van het StatuutPDF-document voor het Koninkrijk der Nederlanden waarin is bepaald dat bij Rijkswet voorzieningen worden getroffen voor de behandeling van bij Rijkswet aangewezen geschillen tussen het Koninkrijk en de landen.

In het wetsvoorstel is bepaald dat de vaststelling van het bestaan van een geschil gebeurt tijdens een voortgezet overleg als bedoeld in artikel 12, tweede lid, van het Statuut. Indien de bezwaren zien op de interpretatie van het bepaalde bij of krachtens het Statuut én deze bezwaren niet tijdens een voortgezet overleg zijn weggenomen, kan de Gevolmachtigde Minister verklaren dat dit bezwaar is blijven bestaan (geschil) en verzoeken om een oordeel van de Afdeling advisering van de Raad van State van het Koninkrijk. De voorzitter van de raad van ministers van het Koninkrijk kan dit verzoek afwijzen indien een zwaarwegend belang van het Koninkrijk onverwijlde besluitvorming vergt.

De Afdeling advisering van de Raad van State van het Koninkrijk stelt naar aanleiding van een verzoek een oordeel vast en brengt deze ter kennis van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, die vervolgens de partijen in kennis stelt van dat oordeel. De raad van ministers van het Koninkrijk beslist ten slotte over het geschil, waarbij de beslissing niet afwijkt van het oordeel van de Afdeling advisering van de Raad van State van het Koninkrijk, tenzij zwaarwegende gronden daartoe aanleiding geven.

De uiteindelijke beslissing, alsmede het oordeel van de Afdeling advisering van de Raad van State van het Koninkrijk worden gelijktijdig bekend gemaakt in de Staatscourant, tenzij dit op grond van artikel 26, vierde lid, van de Wet op de Raad van State achterwege kan blijven.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel (EK, A) is op 4 juli 2019 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, DENK, 50PLUS, D66, VVD, SGP, CDA en ChristenUnie.

Tegen: PVV en FVD.

De Eerste Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties (KOREL) bespreekt op 10 september 2019 de procedure.


Kerngegevens

ingediend

29 november 2018

titel

Voorzieningen voor de behandeling van geschillen tussen het Koninkrijk en de landen (Rijkswet Koninkrijksgeschillen)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten

Filter op:
       
Filter op:
     

Sociale media menu


Volg via