Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Nieuws uit de commissies dinsdag 21 januari 202022 januari 2020

De commissies van de Eerste Kamer hebben op dinsdag 21 januari 2020 vergaderd over de voortgang in de behandeling van wetsvoorstellen en andere zaken. De belangrijkste besluiten staan hieronder. De volledige besluitenlijst staat in de zogenoemde korte aantekeningen van de betreffende commissies.

Mondeling overleg van de commissies SZW en KOREL met staatssecretaris Van Ark (SZW)
Meer afbeeldingen

Schriftelijke inbreng

Monitoringsrapportage NSL 2019

Inbreng voor schriftelijk overleg naar aanleiding van de brief van de minister voor Milieu en Wonen van 18 december 2019 over het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) wordt geleverd door de fracties van CDA (Prins-Modderaar) en PvdA (Recourt).

Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet

Inbreng voor nader voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Meijer), CDA (Rietkerk) en ChristenUnie (Verkerk).

Voorkomen schommelingen in gemeentefonds

Inbreng voor schriftelijk overleg over de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 18 december 2019 over aanpassingen om schommelingen in het gemeentefonds te voorkomen of te dempen inzake voorstellen samen trap-op, samen trap-af wordt geleverd door de fracties van CDA (Rietkerk) en PvdA (Koole).

Aanbevelingen Staatscommissie Herijking ouderschap

Inbreng voor nader schriftelijk overleg naar aanleiding van het verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister voor Rechtsbescherming naar aanleiding van de kabinetsreactie op aanbevelingen Staatscommissie Herijking ouderschap wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (De Boer) en SP (Janssen) gezamenlijk en de fractie van de ChristenUnie (Bikker). De fractie van de PvdA sluit zich aan bij de vragen van de fracties van GroenLinks en SP.

Aanpak georganiseerde ondermijnende criminaliteit

Inbreng voor nader schriftelijk overleg naar aanleiding van de toezegging de Kamer een afschrift toesturen van een brief aan de Tweede Kamer inzake het contourenplan breed offensief tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit wordt geleverd door de fracties van D66 (Dittrich), GroenLinks (Veldhoen) en ChristenUnie (Bikker). De minister van Justitie en Veiligheid zal verzocht worden de vragen te beantwoorden vóór het beleidsdebat over de staat van de rechtsstaat dat op 10 maart 2020 zal plaatsvinden.

Biometrie vreemdelingenketen

Inbreng voor schriftelijk overleg naar aanleiding van de brief van de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid ter aanbieding van (de reactie op) de vervolgevaluatie van de Wet biometrie vreemdelingenketen wordt geleverd door de fractie van GroenLinks (Karimi).

Toekomst pensioenstelsel

Inbreng voor schriftelijk overleg naar aanleiding van de brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de voortgang van de uitwerking van het pensioenakkoord; Toekomst pensioenstelsel, wordt uiterlijk 23 januari 2020 geleverd door de leden van de 50PLUS-fractie (Van Rooijen).

Toezegging beleid regionale omroepen

Inbreng voor schriftelijk overleg met de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media over toezeggingen met betrekking tot het overnemen van de motie-Ten Hoeve in wetsvoorstel regionale publieke omroepen, redactionele onafhankelijkheid regionale omroep (34.264) en de positie van Omrop Fryslân (idem) wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (Veldhoen) en ChristenUnie (Bikker).

Verdere activering participatie jonggehandicapten en harmonisatie Wajongregimes

De commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid besluit inbreng voor het nader voorlopig verslag te leveren op 4 februari 2020. De leden van de fracties van GroenLinks (Van Gurp) en PvdA (Sent) overwegen inbreng te leveren.

Europese Green Deal

Inbreng voor politieke dialoog met de Europese Commissie wordt geleverd door de fracties van FVD (Van der Linden) en PvdD (Teunissen).

Informatie over quota in de visserij

Inbreng voor schriftelijk overleg naar aanleiding van de brief van de minister van LNV van 13 december 2019 wordt geleverd de fractie van FVD (Van der Linden).

Divers

Mondeling overleg over langdurige zorg en over jeugdstelsel

De commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) had een mondeling overleg met de minister van VWS over de decentralisaties in de zorg aan de hand van de evaluatie van de hervorming van de langdurige zorg en de ontwikkelingen in het jeugdstelsel.

Mondeling overleg over reductiedoelstelling kinderarmoede

De commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid had een mondeling overleg met de staatssecretaris van SZW over het uitvoeren van de motie-Kox om te komen tot een reductiedoelstelling teneinde de armoede onder kinderen structureel te verlagen.

Sociale media menu


Deel dit item:
Mondeling overleg van de commissies SZW en KOREL met staatssecretaris Van Ark (SZW)
Mondeling overleg van de commissies SZW en KOREL met staatssecretaris Van Ark (SZW)
Mondeling overleg van de commissies SZW en KOREL met staatssecretaris Van Ark (SZW)
Mondeling overleg van de commissies SZW en KOREL met staatssecretaris Van Ark (SZW)
Mondeling overleg van de commissie VWS met minister De Jonge (VWS)
Mondeling overleg van de commissie VWS met minister De Jonge (VWS)
Mondeling overleg van de commissie VWS met minister De Jonge (VWS)
Mondeling overleg van de commissie VWS met minister De Jonge (VWS)
Vooruit
Terug