Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Nieuws uit de commissies dinsdag 4 februari5 februari 2020

De Eerste Kamercommissies hebben op dinsdag 4 februari 2020 vergaderd over met name de voortgang in de behandeling van wetsvoorstellen. De belangrijkste besluiten staan hieronder. De volledige besluitenlijst staat in de zogenoemde korte aantekeningen van de betreffende commissies.

De Handelingenkamer is in gebruik als commissiekamer
Meer afbeeldingen

Schriftelijke inbreng

Wijziging Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs BES inzake het verstrekken van aanvullende middelen in verband met bijzondere omstandigheden

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fractie van GroenLinks (Ganzevoort).

Wet meer ruimte voor nieuwe scholen

Inbreng voor het nader voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (Ganzevoort), PvdA (Sent) en PVV (Van Kesteren).

Wet zorg en dwang (Wzd)

De commissie besluit schriftelijk te reageren op de brieven van 20 januari 2020 en 20 december 2019. Toezegging T02545 blijft als openstaand geregistreerd staan.

Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz)

De commissie besluit schriftelijk te reageren op de brieven van 20 december 2019 en 20 januari 2020. Toezegging T02557 wordt aangemerkt als voldaan.

Vrijheidsontneming asielzoekers na afwijzing of niet in behandeling nemen van een aan de grens ingediend asielverzoek

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt heden geleverd door de leden van de GroenLinks-fractie (Karimi) en de D66-fractie (Stienen). De leden van de PvdA-fractie (Vos) sluiten zich aan bij de vragen van GroenLinks. De leden van de ChristenUnie-fractie (Huizinga-Heringa) sluiten zich aan bij de vragen van D66.

Verdere activering participatie jonggehandicapten en harmonisatie Wajongregimes

Inbreng voor het nader voorlopig verslag wordt heden geleverd door de leden van het CDA (Oomen-Ruijten), GroenLinks (Van Gurp), D66 (Stienen), PvdA (Sent), SP (Kox) en de ChristenUnie (Ester). De leden van de fractie-Otten sluiten zich aan bij de vragen van GroenLinks.

Brief van de ministers van Buitenlandse Zaken, van Defensie, voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en de minister van Justitie en Veiligheid inzake Nederlandse bijdrage aan de anti-ISIS coalitie en de brede veiligheidsinzet in Irak in 2020 en 2021; Bestrijding internationaal terrorisme (Artikel 100-brief)

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van SP (Van Apeldoorn).

Brief van de ministers van Buitenlandse Zaken, van Defensie, voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en van Justitie en Veiligheid inzake Nederlandse bijdrage ter versterking van de maritieme veiligheid in de Golfregio; Nederlandse deelname aan vredesmissies (Artikel 100-brief)

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van SP (Van Apeldoorn).

Hamerstukken

Wet wijziging woonplaatsbeginsel

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen als hamerstuk.

Divers

Schriftelijke reactie minister voor Milieu en Wonen n.a.v. plenair debat over wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet

De commissie besluit de minister een schriftelijke reactie te sturen naar aanleiding van de brief van 3 februari 2020.

Aanvullingswet en Aanvullingsbesluit bodem Omgevingswet

De commissie brengt eindverslag uit en stelt voor het plenaire debat over het wetsvoorstel te houden op 11 februari 2020. De commissie besluit het voorgehangen ontwerp Aanvullingsbesluit bodem Omgevingswet (34864, C) te betrekken bij het plenaire debat over de Aanvullingswet bodem Omgevingswet (zie punt 3 van de korte aantekeningen).

Wet taal en toegankelijkheid

De commissie besluit het voorbereidend onderzoek aan te houden. Zij ziet aanleiding om de Kamer voorlichting te laten vragen aan de Afdeling advisering van de Raad van State. Het lid Nooren (PvdA) stelt samen met de voorzitter een concept-voorlichtingsverzoek op, ter bespreking in de commissievergadering van 11 februari 2020. De commissie zal de minister van OCW een brief sturen met een verzoek om een geconsolideerde wetstekst.

Kwaliteitsstandaard donatiezorg

De commissie neemt de brief van 24 januari 2020 in reactie op de brief van 18 december 2019 voor kennisgeving aan en beschouwt toezegging T02596 daarmee als voldaan.

Wet verwijzingsportaal bankgegevens

De commissie besluit blanco eindverslag uit te brengen onder voorbehoud van plenaire behandeling. Deze plenaire behandeling wordt aangehouden tot ook de wetsvoorstellen UBO-register en Implementatie wijziging vierde anti-witwasrichtlijn gereed zijn voor plenaire behandeling.

Sociale media menu


Deel dit item:
De Handelingenkamer is in gebruik als commissiekamer
De Handelingenkamer is in gebruik als commissiekamer