Nieuws uit de commissies dinsdag 1 december 2020De Eerste Kamercommissies hebben op dinsdag 1 december 2020 vergaderd over met name de voortgang in de behandeling van wetsvoorstellen. De belangrijkste besluiten staan hieronder. De volledige besluitenlijst staat in de zogenoemde korte aantekeningen van de betreffende commissies.

De gang in de Eerste Kamer waar de commissiekamers zich bevinden
Grotere versie foto

Schriftelijke inbreng

Initiatiefvoorstel-Van Raak Opneming in de Grondwet van bepalingen inzake het correctief referendum

Inbreng voor het verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Meijer), CDA (Doornhof), GroenLinks (Ganzevoort), D66 (Dittrich), PvdA (Koole) en ChristenUnie (Verkerk). Onder voorbehoud van ontvangst van de nota naar aanleiding van het verslag en de nadere reactie van de regering uiterlijk 15 januari 2021, 16:00 uur, acht de commissie het wetsvoorstel gereed voor plenaire behandeling op 19 januari 2021.

Wijziging van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017

Inbreng voor het nader voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (Ganzevoort), D66 (Dittrich), PvdA (Koole), PVV (Van Hattem), PvdD (Nicolaï) en SGP (Schalk).

Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de leden van de fracties van VVD (Van Ballekom), CDA (Oomen-Ruijten) mede namens GroenLinks (Van Gurp), PvdA (Sent) en 50PLUS (Van Rooijen), D66 (Moonen) en 50PLUS (Van Rooijen).

Belastingplan 2021

Inbreng voor verslag wordt geleverd door de fracties van CDA (Essers) en 50PLUS (Van Rooijen). Onder voorbehoud van een tijdige beantwoording van het verslag, zal - conform het op 17 november 2020 vastgestelde tijdpad - de plenaire behandeling van het pakket Belastingplan plaatsvinden op 7/8 december 2020. Bij het debat kan de brief over de aangekondigde novelle inzake de BIK worden betrokken. De commissie spreekt de hoop en verwachting uit dat op 15 december de wetsvoorstellen van het pakket Belastingplan in stemming kunnen worden gebracht samen met de novelle inzake de BIK.

Overige fiscale maatregelen 2021

Inbreng voor verslag wordt geleverd door de fractie van CDA (Essers). Onder voorbehoud van een tijdige beantwoording van het verslag, zal - conform het op 17 november 2020 vastgestelde tijdpad - de plenaire behandeling van het pakket Belastingplan plaatsvinden op 7/8 december 2020.

Wet differentiatie overdrachtsbelasting

Inbreng voor verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Geerdink), CDA (Essers), PvdA (Crone) - samen met CDA (Essers) - en 50PLUS (Van Rooijen).

Onder voorbehoud van een tijdige beantwoording van het verslag, zal - conform het op 17 november 2020 vastgestelde tijdpad - de plenaire behandeling van het pakket Belastingplan plaatsvinden op 7/8 december 2020.

Wet aanpassing box 3

Inbreng voor verslag wordt geleverd door de fractie van CDA (Essers). Onder voorbehoud van een tijdige beantwoording van het verslag, zal - conform het op 17 november 2020 vastgestelde tijdpad - de plenaire behandeling van het pakket Belastingplan plaatsvinden op 7/8 december 2020.

Vaststelling tarieven opslag duurzame energie- en klimaattransitie 2021 en 2022

Inbreng voor verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Geerdink) en CDA (Essers). Onder voorbehoud van een tijdige beantwoording van het verslag, zal - conform het op 17 november 2020 vastgestelde tijdpad - de plenaire behandeling van het pakket Belastingplan plaatsvinden op 7/8 december 2020.

Vaststelling tarieven opslag duurzame energie- en klimaattransitie 2021 en 2022

Wet beperking liquidatie- en stakingsverliesregeling

Inbreng voor verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Geerdink) en CDA (Essers). Onder voorbehoud van een tijdige beantwoording van het verslag, zal - conform het op 17 november 2020 vastgestelde tijdpad - de plenaire behandeling van het pakket Belastingplan plaatsvinden op 7/8 december 2020.

Wet CO2-heffing industrie

Inbreng voor verslag wordt geleverd door de fractie van VVD (Geerdink).

Onder voorbehoud van een tijdige beantwoording van het verslag, zal - conform het op 17 november 2020 vastgestelde tijdpad - de plenaire behandeling van het pakket Belastingplan plaatsvinden op 7/8 december 2020.

Initiatiefvoorstel-Van den Bosch en Van der Molen Vervallen verplicht voorzitterschap commissies door raadsleden, statenleden en eilandsraadsleden

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van PvdA (Koole), PVV (Van Hattem) en ChristenUnie (Verkerk).

Commissiemededeling: Een Unie van gelijkheid: strategie voor gelijkheid van lhbtiq'ers 2020-2025

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (Ganzevoort), D66 (Stienen), PVV (Van Kesteren) en SGP (Schalk).

Europese interoperabiliteit CoronaMelder

Brieven van de minister van VWS van 18 november 2020 en 20 november 2020

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van D66 (Bredenoord) - waarbij de fracties van GroenLinks en PvdD zich aansluiten - en SP (Gerkens).

Initiatiefvoorstel-Bergkamp, Özütok en Van den Hul Handicap en seksuele gerichtheid als non-discriminatiegrond

Inbreng voor het nader voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (Ganzevoort) en ChristenUnie (Verkerk).

Plenair

Versterking toekomstperspectief publieke omroep

De commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap brengt eindverslag uit en stelt voor het wetsvoorstel nog voor het kerstreces plenair te behandelen (bijvoorbeeld op 7/8 of 14/15 december a.s.) en erover te stemmen. De commissiegriffier zal de commissie informeren, zodra de datum van plenaire behandeling is vastgesteld.

Wet verbetering uitvoerbaarheid toeslagen

De commissie stelt eindverslag vast. Conform het op 17 november 2020 vastgestelde tijdpad - zal plenaire behandeling van het pakket Belastingplan plaatsvinden op 7/8 december 2020.

Wet vliegbelasting

De commissie stelt eindverslag vast en besluit de plenaire behandeling te voegen in de behandeling van het pakket Belastingplan op 7/8 december 2020, onder voorbehoud dat de commissie op maandagmiddag 7 december 2020 de novelle wijziging wet vliegbelasting formeel in behandeling kan nemen, teneinde te besluiten ook de novelle te betrekken bij het debat over het pakket Belastingplan. De CDA-fractie maakt kenbaar in dat geval met twee woordvoerders aan het debat deel te nemen.

Vervroegde beëindiging pelsdierhouderij

De commissie Economische Zaken en Klimaat/Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit besluit inbreng te leveren voor verslag op 8 december 2020 en stelt voor, onder voorbehoud van ontvangst van de nota naar aanleiding van het verslag uiterlijk op vrijdag 11 december 2020, het wetsvoorstel plenair te behandelen op 14 en/of 15 december 2020.

Hamerstukken

Wijziging begrotingsstaat gemeentefonds 2020 (voorjaarsnota)

De commissie Binnenlandse Zaken/Algemene Zaken brengt eindverslag uit. Het wetsvoorstel kan als hamerstuk worden afgedaan.

Mondelinge overleggen; technische briefings

Europese Migratie- en Asielpact

De commissie Immigratie en Asiel/JBZ-Raad had een mondeling overleg met staatssecretaris Broekers-Knol van Justitie en Veiligheid over het Europese Migratie- en Asielpact.

Omgevingswet; Digitaal Stelsel Omgevingswet

De commissies Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving en Economische Zaken en Klimaat/Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit hield een technische briefing met het Bureau ICT-toetsing (BIT) over het Digitaal Stelsel Omgevingswet. De commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving besluit op 8 december 2020 de positie van de Eerste Kamer bij de behandeling van het inwerkingtredings-Koninklijk Besluit betreffende de Omgevingswet te bespreken.

EU-biodiversiteitsstrategie voor 2030; 'Van-boer-tot-bord-strategie'

De Europese Commissie heeft voor de commissie Economische Zaken en Klimaat/Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een technische briefing verzorgd over de Mededelingen met betrekking tot de EU-biodiversiteitsstrategie voor 2030 en Een van boer-tot-bord-strategie.

Nationale Omgevingsvisie (NOVI)

De commissies Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving, en Economische Zaken en Klimaat/Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit hielden een mondeling overleg met minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de Nationale Omgevingsvisie.


Deel dit item:
Begin van een dialoog venster. Het bevat 1 afbeelding. Escape sluit dit venster.
De gang in de Eerste Kamer waar de commissiekamers zich bevinden
Afbeelding 1 - De gang in de Eerste Kamer waar de commissiekamers zich bevinden