Nieuws uit de commissies dinsdag 8 juni 2021De Eerste Kamercommissies hebben op dinsdag 8 juni 2021 vergaderd over de voortgang in de behandeling van wetsvoorstellen en andere zaken. De belangrijkste besluiten staan hieronder. De volledige besluitenlijst staat in de zogenoemde korte aantekeningen van de betreffende commissies.

Schriftelijke inbreng

Versterking gebouwen in de provincie Groningen

Inbreng voor nader voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Keunen), CDA (Atsma), D66 (Pijlman), SP (Gerkens) en Partij voor de Dieren (Nicolaï).

Op 1 juni jl. stelden de commissies voor het wetsvoorstel plenair te behandelen op 6 juli 2021, onder voorbehoud van tijdige afronding van de schriftelijke behandeling. Na kennisneming van de nadien ontvangen brief van de regering van 4 juni 2021 (35603, F) over gedifferentieerde inwerkingtreding van het wetsvoorstel, besluiten zij in het nader voorlopig verslag in een inleidende opmerking tot uitdrukking te brengen dat zij zich willen inspannen de plenaire behandeling van het wetsvoorstel te laten plaatsvinden op de beoogde datum vóór het zomerreces. Dit echter uitsluitend onder voorwaarde dat de regering erin slaagt de nog lopende discussie met de Tweede Kamer rond het al dan niet gedifferentieerd in werking laten treden van onderdelen van het wetsvoorstel, ruim vóór de datum van de beoogde plenaire behandeling in de Eerste Kamer tot klaarheid te brengen.

Verbod op kolen bij elektriciteitsproductie in verband met beperking van CO2-emissie

Inbreng voor verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Van Ballekom), CDA (Van Kesteren), Fractie-Nanninga (Van der Linden), PvdA (Crone) mede namens GroenLinks (Kluit), ChristenUnie (Huizinga-Heringa), SGP (Schalk) en OSF (Raven).

Implementatie Richtlijn ter bevordering gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen en ter uitvoering van het Klimaatakkoord

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (Kluit, mede namens de PvdA-fractie), PVV (Bezaan), FVD (Dessing), ChristenUnie (Verkerk) en SGP (Van Dijk). De commissie besluit een technische briefing van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat te verzoeken over het wetsvoorstel.

Verslag nader schriftelijk overleg advies Raad van State bij het ontwerpbesluit over de wijziging van de Ambtsinstructie; Geweldsaanwending opsporingsambtenaar

Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (Veldhoen), D66 (Dittrich) en PvdA (Recourt) gezamenlijk.

Kamer nader informeren naar aanleiding van vragen over granuliet

Verslag van een nader schriftelijk overleg met de staatssecretaris van I&W over granuliet; Aanvullingswet bodem Omgevingswet

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van PVV (Bezaan) en PvdD (Koffeman).

Verslag schriftelijk overleg met de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de hoofdlijnen van de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen

Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt heden geleverd door de leden van de PvdD-fractie (Prast).

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het besluit op de aanvraag van de gemeente Rotterdam tot aanwijzing van gebieden voor selectieve woningtoewijzing

Inbreng voor nader schriftelijke overleg wordt geleverd door de leden van de fracties van de PvdA (Koole) en GroenLinks (Ganzevoort) gezamenlijk.

Covid-19

Brief van de minister van VWS ter aanbieding van de regelingen van 28 mei 2021 houdende wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 in verband met de invoering van aanvullende tijdelijke maatregelen voor het internationaal personenverkeer, het doorvoeren van stap 3 uit het openingsplan en het inzetten van coronatoegangsbewijzen en in verband met de inzet van coronatoegangsbewijzen op basis van een negatieve testuitslag en de stand van zaken COVID-19.

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van D66 en GroenLinks gezamenlijk (Van der Voort en Kluit) en de PvdD-fractie (Nicolaï).

De PvdD-fractie (Nicolaï) levert ook inbreng naar aanleiding van toezegging T03138 en de motie-Nicolaï (35695, E).

Wet digitale overheid

Conform artikel 61 Reglement van Orde verzoekt de commissie Binnenlandse Zaken/Algemene Zaken de Kamer haar verlof te verlenen tot het uitbrengen van een volgend nader voorlopig verslag op 29 juni 2021.

Plenair

Evenwichtiger verhouding tussen mannen en vrouwen in bestuur en raad van commissarissen

De commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap geeft aan het plenaire debat over het wetsvoorstel niet op 15 juni 2021 te willen houden wegens andere plenaire debatten. Zij stelt voor het plenaire debat over het wetsvoorstel, gelet op de druk op de plenaire agenda, te houden spoedig na het aanstaande zomerreces, tenzij voor het zomerreces nog substantieel ruimte op de plenaire agenda gevonden wordt.

Initiatiefvoorstel-Kuiken, Van Toorenburg, Van Wijngaarden, Van der Graaf en Van der Staaij Wet bestuurlijk verbod ondermijnende organisaties; Verruiming mogelijkheden tot het verbieden van rechtspersonen

Naar aanleiding van het verzoek van de initiatiefnemers om de behandeling van het initiatiefvoorstel-Kuiken, Van Toorenburg, Van Wijngaarden, Van der Graaf en Van der Staaij Wet bestuurlijk verbod ondermijnende organisaties (35079) aan te houden tot na het aanstaande zomerreces, besluit de commissie Justitie en Veiligheid het plenaire debat over het wetsvoorstel Verruiming mogelijkheden tot het verbieden van rechtspersonen (35366) - dat geagendeerd staat voor 15 juni 2021 - wel doorgang te laten vinden.

Planning plenaire behandeling wetsvoorstellen gemeentelijke samenvoegingen

Bij tijdige ontvangst van de nota's naar aanleiding van het verslag bij de wetsvoorstellen 35.619 (samenvoeging Landerd en Uden) en 35.621 (samenvoeging Heerhugowaard en Langedijk), uiterlijk vrijdag 25 juni 15.30 uur, acht de commissie de wetsvoorstellen gereed voor plenaire behandeling op 6 juli 2021.

De commissie streeft er voorts naar wetsvoorstel 35.620 (samenvoeging Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis) samen met de novelle (35842), ook op 6 juli 2021 plenair te behandelen. Dit zal slechts mogelijk zijn als de novelle uiterlijk vrijdag 25 juni 15.30 uur door de Eerste Kamer is ontvangen.

Hamerstuk

Incidentele suppletoire begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 2021 over noodpakket banen en economie

De commissie Economische Zaken en Klimaat/Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit brengt blanco eindverslag uit om het voorstel af te doen als hamerstuk.

Divers

Voorstel verordening over Europese digitale identiteit

De commissie Binnenlandse Zaken/Algemene Zaken besluit het voorstel COM(2021)281 voor een verordening over Europese digitale identiteit in behandeling te nemen en om op 13 juli 2021 gelegenheid te geven voor het leveren van inbreng voor schriftelijk overleg met de Nederlandse regering en/of Europese Commissie.

Tevens vraagt de commissie om op de hoogte te worden gesteld door de griffie van de deadline voor een eventueel subsidiariteitsbezwaar bij het voorstel.

Deskundigenbijeenkomst Wet uitbreiding taakstrafverbod

De commissie Justitie en Veiligheid hield een deskundigenbijeenkomst over het wetsvoorstel Wet uitbreiding taakstrafverbod (35.528). Inleidingen werden gehouden door: Mr. dr. J. R. Bac, Reclassering Nederland, Prof. dr. mr. M. Otte, Openbaar Ministerie, Prof. dr. mr. P. van Kampen, Nederlandse Orde van Advocaten, Mr. P.W.E.C. Pulles, Raad voor de rechtspraak en Mr. G. A. van der Steur, Nederlandse Veiligheidsbranche.


Deel dit item: