Nieuws uit de commissies dinsdag 28 september 2021De Eerste Kamercommissies hebben op dinsdag 28 september 2021 vergaderd over de voortgang in de behandeling van wetsvoorstellen en over andere zaken. De belangrijkste besluiten staan hieronder. De volledige besluitenlijst staat in de zogenoemde korte aantekeningen van de betreffende commissies.

Artist impression van Commissiekamer 1 in de tijdelijke huisvesting van de Eerste Kamer
Grotere versie foto

Schriftelijke inbreng

Gemeentelijke taak aanbieden prenataal huisbezoek

Inbreng voor het nader voorlopig verslag wordt geleverd door de leden van de fracties van GroenLinks (Van Gurp) en PVV (Van Kesteren).

Jaarverslag 2020 Regionale Toetsingscommissies Euthanasie

Inbreng voor het nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de leden van de ChristenUnie-fractie (Verkerk).

EU-strategie rechten van kinderen

De commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport neemt de brief van de Europese Commissie van 12 augustus 2021 voor kennisgeving aan. Naar aanleiding van het verslag schriftelijk overleg van 8 juli 2021 hebben de leden van de PVV-fractie (Van Kesteren) nog enige vragen.

Gezamenlijke Mededeling: Stand van de politieke, economische en handelsbetrekkingen tussen de EU en Turkije

Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van GroenLinks (Karimi). De fracties van D66 en PvdA hebben reeds aangegeven zich bij deze nadere vragen aan te sluiten.

Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de ontwikkeling van de pensioenpremies en over internationale benchmarking van beleggingskosten bij pensioenfondsen

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt heden geleverd door de leden van de CDA-fractie (Oomen-Ruijten) en de 50PLUS-fractie (Van Rooijen).

Novelle maatregelen tegen overlastgevende vreemdelingen

Inbreng voor nader schriftelijk overleg met de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid wordt geleverd door de fractie van D66 (Stienen). De fractie van GroenLinks (Karimi) sluit zich bij deze inbreng aan.

Plenair

In bepaalde gevallen weigeren van afgifte van een verklaring omtrent het gedrag op basis van politiegegevens

De commissie Justitie en Veiligheid brengt eindverslag uit en stelt voor een plenair debat te houden over het wetsvoorstel op een nog nader te bepalen datum.

Hamerstuk

Beëindiging vervangingsfonds en modernisering participatiefonds

De commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te doen als hamerstuk.

Covid-19

Brief minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het ontwerpbesluit, houdende tijdelijke bepalingen ter uitvoering van de Europese verordening over certificaten met betrekking tot covid-19 (Tijdelijk besluit DCC)

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van PVV (Van Hattem).

Brief minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 9 september 2021 inzake ontwerpbesluit verlenging Tijdelijke wet notificatieapplicatie covid-19

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van SP (Gerkens).

Zevende incidentele suppletoire begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2021 extra middelen opschalen initiatieven kunst en cultuur voor kwetsbare groepen in verband met COVID-19;

Vierde incidentele suppletoire begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2021 extra steun voor de culturele en creatieve makers in verband met COVID-19

Inbreng voor nader voorlopig verslag ten aanzien van beide wetsvoorstellen wordt geleverd door de fractie van de PVV (Van Kesteren).

Deskundigenbijeenkomst

Mededeling Europese Commissie over mensenhandel

De commissie Immigratie & Asiel/JBZ-Raad en de commissie Justitie en Veiligheid hielden een openbaar deskundigengesprek met prof. dr. C.R.J.J. Rijken, hoogleraar Mensenhandel en Globalisering aan de Tilburg Law School en lid van de Group of Experts on Action against Trafficking in Human Beings (GRETA) over de mededeling van de Europese Commissie over mensenhandel.

Gegevensuitwisseling in de zorg

De commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport houdt op 12 oktober 2021 van 17.00 uur tot 19.30 uur een deskundigenbijeenkomst over gegevensuitwisseling in de zorg. Het betreft een fysieke bijeenkomst.

Divers

Intrekking voorstel van Rijkswet Koninkrijksgeschillen

De commissie Koninkrijksrelaties neemt kennis van de brief van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over intrekking van het voorstel van de Rijkswet Koninkrijksgeschillen. Bij haar overwegingen betrekt de commissie tevens hetgeen door de drie Statendelegaties van Aruba, Curaçao en Sint Maarten op het IPKO van augustus 2021 hierover naar voren is gebracht: "De Statendelegaties van de drie Caribische landen roepen hun respectievelijke regeringen op om te komen tot een voorstel van een rijkswet, conform de eerder in het IPKO van mei 2015 geformuleerde uitgangspunten (Kamerstukken I/II, 2014-15, 33845, E en nr. 9) en dit voorstel in de Rijksministerraad ter bespreking en besluitvorming te laten agenderen. De Nederlandse delegatie wacht dit proces af."

De commissie besluit voorts naar aanleiding van de intrekkingsbrief in schriftelijk overleg te treden met de regering.


Deel dit item:
Begin van een dialoog venster. Het bevat 1 afbeelding. Escape sluit dit venster.
Artist impression van Commissiekamer 1 in de tijdelijke huisvesting van de Eerste Kamer
Afbeelding 1 - Artist impression van Commissiekamer 1 in de tijdelijke huisvesting van de Eerste Kamer