Nieuws uit de commissies van 12 september 2023Een aantal Eerste Kamercommissies heeft op dinsdag 12 september 2023 vergaderd over de voortgang in de behandeling van wetsvoorstellen en over andere zaken. De belangrijkste besluiten staan hieronder. De volledige besluitenlijst staat in de zogenoemde korte aantekeningen van de betreffende commissies.


Schriftelijke inbreng

Stikstofproblematiek

Naar aanleiding van mondeling overleg met minister Van der Wal voor Stikstof en Natuur, minister Weerwind voor Rechtsbescherming en minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat op 18 april 2023 besluit de commissie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) dat inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van BBB (Jaspers) en GroenLinks-PvdA (Kluit).

Woningcorporaties

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister voor VRO over de 'Staat van de Corporatiesector 2022' en het rapport ‘Onderdak bieden’ en de kabinetsreacties; Woningcorporaties

De commissie voor Binnenlandse Zaken (BIZA) bespreekt dat inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de leden van de fractie van de BBB (Kemperman).

Wet uitbreiding Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek

Brief van de minister voor VRO ter aanbieding van de 'Leefbaarometer 2020, verdiepende analyses’; Brief van de minister voor VRO ter aanbieding van de rapporten ‘Leefbaarheid in Nederland 2020’ en ‘Leefbaarometer 3.0; instrumentontwikkeling’; Wet uitbreiding Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek.

De commissie voor Binnenlandse Zaken (BIZA) bespreekt dat inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de leden van de fractie van de BBB (Van Langen-Visbeek).

E230008 - Commissiemededeling: Het Green Deal-plan voor de industrie

Verslag schriftelijk overleg inzake het Green Deal Industrial Plan (36371)

De commissie voor Economische Zaken en Klimaat (EZK) bespreekt dat inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van BBB (Van Langen-Visbeek), PvdD (Visseren-Hamakers) en FVD (Dessing).

Beleidsinzet biogrondstoffen

De commissie voor Economische Zaken en Klimaat (EZK) bespreekt dat inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van de BBB (Van Langen-Visbeek).

Wijziging begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2019 (voorjaarsnota) en Begrotingsstaten Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2022

Toezegging Geobjectiveerde weergave inhoud gespreksverslagen provinciale regietafels asielopvang (35.210 VI); Verslag van een nader schriftelijk overleg met de staatssecretaris van J&V over de gespreksverslagen van de Landelijk Regietafel van Migratie en Integratie en over aanbod Rijksvastgoedbedrijf voor opvangen van vluchtelingen; Wijziging begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2019 (voorjaarsnota)

De commissie voor Immigratie en Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) bespreekt dat inbreng voor nader schriftelijk overleg met de staatssecretaris van J&V n.a.v. de brief van 22 juni jl. wordt geleverd door de fractie van de PVV (Van Hattem).

Tijdelijke wet tijdelijke nieuwkomersvoorzieningen in het onderwijs

De commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap bespreekt dat inbreng voor het verslag wordt geleverd door de fracties van GroenLinks-PvdA (Roovers), het CDA (Rietkerk), D66 (Van Meenen) en JA21 (Van Bijsterveld). Onder voorbehoud van tijdige ontvangst van de nota naar aanleiding van het verslag acht de commissie het wetsvoorstel gereed voor plenaire behandeling op 26 september 2023, waarbij nog per e-mail geïnventariseerd zal worden of het wetsvoorstel als hamerstuk kan worden afgedaan.

Omgevingsrecht en Invoeringswet Omgevingswet

De commissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) bespreekt dat er naar aanleiding van de Voortgangsbrief Omgevingswet van 30 juni 2023 inbreng voor schriftelijk overleg met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wordt geleverd door de fracties van BBB (Van Langen-Visbeek), GroenLinks-PvdA (Kluit) en de SP (Janssen).

Toezegging Mogelijke versnelling traject Eindhoven-Aken

De commissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) bespreekt dat er naar aanleiding van de brief van 5 juni 2023 inbreng voor schriftelijk overleg met de staatssecretaris van I&W wordt geleverd door de fractie van de BBB (Van Langen-Visbeek).

Beleidsprogramma van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister en staatssecretaris van I&W over het beleidsprogramma van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 2022 en naar aanleiding van de presentatie over het rapport ‘Toegang voor iedereen?; Begrotingsstaten Infrastructuur en Waterstaat 2022

De commissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) bespreekt dat er naar aanleiding van de brief van 28 juni 2023 inbreng voor nader schriftelijk overleg met de minister en staatssecretaris van I&W wordt geleverd door de fracties van de BBB (Van Langen-Visbeek) en GroenLinks-PvdA (Thijssen).

Milieuraad

De commissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) bespreekt dat er naar aanleiding van de brief van 7 juli 2023 inbreng voor schriftelijk overleg met de staatssecretaris van I&W en de minister voor Klimaat en Energie wordt geleverd door de fractie van de BBB (Van Langen-Visbeek).

Integraal wetgevingsbeleid

De commissies voor Justitie en Veiligheid (J&V) en voor Binnenlandse Zaken (BIZA) bespreekt dat inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van GroenLinks-PvdA (Fiers) en de PVV (Bezaan).

Rechtsstaat en Rechtsorde

Brief van de minister voor Rechtsbescherming en de minister van J&V ter aanbieding van de BIT-adviezen BIPOM Openbaar Ministerie en Basisplan Straf Rechtspraak

De commissie voor Justitie en Veiligheid (J&V) bespreekt dat inbreng ten behoeve van schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van BBB (Marquart-Scholtz), GroenLinks-PvdA (Recourt) en PVV (Bezaan).

Toezegging Met de landen te bespreken dat in het Caribisch deel van het Koninkrijk de mogelijkheid wordt geboden tot het aangaan van een huwelijk tussen partners van gelijk geslacht

De commissie voor Koninkrijksrelaties (KOREL) bespreekt dat inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de leden van de D66-fractie (Dittrich) en de JA21-fractie (Van Bijsterveld).


Plenair

Recht op huurtoeslag voor Oekraïense ontheemden

De commissie voor Binnenlandse Zaken (BIZA) meldt het wetsvoorstel aan voor plenaire behandeling.

Initiatiefvoorstel-Nijboer en Grinwis Wet vaste huurcontracten

De commissie voor Binnenlandse Zaken (BIZA) meldt het wetsvoorstel aan voor plenaire behandeling.

Goedkeuringsprocedure toelating bijzondere bromfietsen op de weg en introductie kader lichte elektrische voertuigen

De commissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) brengt eindverslag uit en stelt voor het wetsvoorstel plenair te behandelen op 10 oktober 2023.

Uitbreiding sluitingsbevoegdheid burgemeester en gezaghebber ter handhaving van de openbare orde

De commissie voor Justitie en Veiligheid (J&V) brengt eindverslag uit en stelt voor het plenaire debat over het wetsvoorstel te houden op een door de Voorzitter nader te bepalen datum.


Hamerstukken

Wijziging begrotingsstaten Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2023 (Voorjaarsnota)

De commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) ziet af van het leveren van inbreng voor verslag en meldt het wetsvoorstel aan voor plenaire afdoening als hamerstuk op 26 september 2023.

Jaarverslag en slotwet Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2022

De commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) ziet af van het leveren van inbreng voor verslag en meldt het wetsvoorstel aan voor plenaire afdoening als hamerstuk op 26 september 2023.


Deel dit item: