Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Nieuws uit de commissies: dinsdag 14 mei 201915 mei 2019

De commissies van de Eerste Kamer hebben op dinsdag 14 mei 2019 vergaderd over de voortgang in de behandeling van wetsvoorstellen en andere zaken. De belangrijkste besluiten staan hieronder. De besluitenlijst staat hier op de website van de Eerste Kamer en in de zogenoemde korte aantekeningen van de betreffende commissies.

De Handelingenkamer is in gebruik als commissiekamer
Meer afbeeldingen

Wet arbeidsmarkt in balans

De commissie SZW brengt eindverslag uit en stelt voor het wetsvoorstel plenair te behandelen op maandag 20 mei en/of dinsdag 21 mei 2019.

Wijziging rentemaatstaf voor de lening hoger onderwijs

Inbreng voor het verslag wordt geleverd door de fracties van SP (Gerkens), PvdA (Nooren) en GroenLinks (Ganzevoort). De commissie wenst de nota naar aanleiding van het verslag uiterlijk 20 mei 2019, 18:00 uur, te ontvangen. Dit is voor haar een voorwaarde voor het doorgaan van het plenaire debat op 28 mei 2019.

Schriftelijke inbreng

Wet medische hulpmiddelen

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (De Bruijn-Wezeman), D66 (Bredenoord) en PvdA (Fiers).

Reductie kinderarmoede

De fracties van CDA (Rombouts), SP (Don) en ChristenUnie (Ester) leveren gezamenlijk inbreng voor schriftelijk overleg over de brief van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de ambities met betrekking tot de reductie van kinderarmoede. Inbreng wordt tevens geleverd door de fractie van GroenLinks (Ganzevoort).

EU-coördinatieverordening sociale zekerheid

Inbreng voor nader schriftelijk overleg naar aanleiding van het verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid inzake coördinatieverordening sociale zekerheid wordt geleverd door de CDA-fractie (Oomen-Ruijten),

Vlaams-Nederlandse samenwerking in Schelde-estuarium

Inbreng voor schriftelijk overleg over de tweede evaluatie van de Vlaams-Nederlandse samenwerking in het Schelde-estuarium naar aanleiding van de brief van de minister van Infrastructuur en Waterstaat van april 2019 wordt geleverd door de fractie van PvdA (Van Zandbrink).

Herzien Beleidskader gemeentelijke herindeling

Inbreng voor schriftelijk overleg met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wordt geleverd door de fracties van PVV (Van Hattem), PvdA (Sini) en ChristenUnie (Bikker), mogelijk samen met GroenLinks (Lintmeijer).

Toezegging Evaluatie drie jaar na inwerkingtreding wet Wijziging vermelding geslacht in geboorteakte

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van CDA (Lokin-Sassen), SP (Gerkens) en GroenLinks (Strik). De leden van de PvdA-fractie sluiten zich aan bij de inbreng van GroenLinks.

Totstandbrenging Veiligheidsunie

Inbreng voor een nadere politieke dialoog met de Europese Commissie naar aanleiding van voortgangsverslag over de totstandbrenging van een echte en doeltreffende Veiligheidsunie wordt op 21 mei 2019 geleverd door de leden van de PVV-fractie (Van Hattem).

VN Migratiecompact

Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt op 21 mei 2019 geleverd door de leden van de PVV-fractie (Van Hattem) en de SP-fractie (Overbeek).

Wet gebruik passagiersgegevens voor bestrijding terroristische en ernstige misdrijven

Inbreng voor verslag wordt geleverd door de fracties van PvdA (Fiers) en GroenLinks (Strik). De regering zal verzocht worden de nota naar aanleiding van het verslag uiterlijk dinsdagochtend 21 mei 2019 (voor de fractievergaderingen) de Kamer te doen toekomen. Onder voorbehoud van tijdige ontvangst van deze nota kan het plenaire debat op 28/29 mei 2019 plaatsvinden.

Sociale media menu


Deel dit item:
De Handelingenkamer is in gebruik als commissiekamer
De Handelingenkamer is in gebruik als commissiekamer