Nieuws uit de commissies dinsdag 3 december 20194 december 2019

De commissies van de Eerste Kamer hebben op dinsdag 3 december 2019 vergaderd over de voortgang in de behandeling van wetsvoorstellen en andere zaken. De belangrijkste besluiten staan hieronder. De volledige besluitenlijst staat in de zogenoemde korte aantekeningen van de betreffende commissies.

Kennismakingsgesprek tussen de commissie SZW en de minister en staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Meer afbeeldingen

Meststoffenwet en Spoedwet aanpak stikstof

Naar aanleiding van de brief van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 22 november 2019 en de recente briefwisseling inzake herprioritering van enkele wetsvoorstellen, besluit de commissie zich te willen inspannen het wetsvoorstel tot wijziging van de Meststoffenwet - zo mogelijk - vóór het kerstreces af te ronden. De commissie besluit uiterlijk maandagochtend 9 december inbreng te leveren voor verslag. De griffie zal op basis van deze inbreng een proefversie van het verslag opstellen. Vervolgens zal het conceptverslag op 10 december ter vaststelling worden geagendeerd. Het ministerie zal worden verzocht de nota naar aanleiding van het verslag uiterlijk vrijdag 13 december, 16:00 uur aan de Kamer te doen toekomen.

Over eventuele afronding van het wetsvoorstel Spoedwet aanpak stikstof vóór het kerstreces zal de commissie zich op 10 december opnieuw beraden. Enkele fracties zijn bereid kort na afronding van de behandeling in de Tweede Kamer inbreng te leveren in het kader van de schriftelijke behandeling. Zodra dat mogelijk is zal de griffie de leden van de commissie per mail informeren over afhandeling van dit wetsvoorstel in de Tweede Kamer.

Invoeringswet Omgevingswet

In verband met de voorgenomen herschikking van het behandelschema besluit de commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving de nadere procedure aan te houden tot 10 december 2019.

Voortgangsbrief stelselherziening omgevingsrecht

Brief - met bijlagen - van de minister voor Milieu en Wonen van 29 november 2019

Naar aanleiding van de voortgangsbrief en de recente briefwisseling inzake herprioritering van enkele wetsvoorstellen, besluit de commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving op 10 december te beraadslagen over een herschikking van het tentatieve behandelschema stelselherziening omgevingsrecht. In verband daarmee besluit de commissie de voor 10 december geagendeerde inbreng voor verslag inzake de Aanvullingswet geluid Omgevingswet en inbreng voor nader voorlopig verslag inzake de Aanvullingswet bodem Omgevingswet op te schorten; vooralsnog tot 14 januari 2020. Ook de inbrengdatum voor nader schriftelijk overleg over het ontwerp Aanvullingsbesluit geluid en het ontwerp Aanvullingsbesluit bodem zal daardoor verschuiven. De commissie overweegt op 17 december inbreng te leveren voor verslag inzake de Invoeringswet Omgevingswet. Als mogelijke datum voor een plenair debat over laatstgenoemde wet en het ontwerp Invoeringsbesluit Omgevingswet denkt de commissie aan 21 of 28 januari 2020. De commissie wenst de plenaire debatten over de aanvullingswetten daarna te houden op nog nader te bepalen data.

Schriftelijke inbreng

Initiatiefvoorstel-Sjoerdsma, Asscher, Van Otterloo, Van Wijngaarden en Van Ojik Rijkswet inperking gevolgen Brexit

Inbreng voor voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van CDA (Doornhof), GroenLinks (Karimi), PvdA (Vos), D66 (Stienen), PVV (Van Hattem) en SGP (Van Dijk).

Geweldsaanwending opsporingsambtenaar

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (Veldhoen), D66 (Dittrich) en PvdA (Recourt).

Kwaliteitsstandaard postmortale donatiezorg

De commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft met instemming kennisgenomen van de brief van de minister voor Medische Zorg en Sport van 26 november 2019PDF-document over de kwaliteitsstandaard postmortale donatiezorg maar heeft op een tweetal punten nog vragen. Inbreng voor schriftelijk overleg wordt op 10 december geleverd door de fracties van PvdA (Nooren) en 50PLUS (Baay-Timmerman).

Belastingplan 2020

Inbreng voor het verslag wordt heden geleverd door de fracties van VVD (Geerdink), CDA (Essers), SP (Van Apeldoorn) en 50PLUS (Van Rooijen).

Overige fiscale maatregelen 2020

Inbreng voor het verslag wordt geleverd door de fractie van de VVD (Geerdink).

Wet fiscale maatregelen Klimaatakkoord

Inbreng voor het verslag wordt geleverd door de fracties van de VVD (Geerdink) en het CDA (Essers).

Wet bronbelasting 2021

Inbreng voor het verslag wordt geleverd door de fractie van de VVD (Geerdink).

Wet implementatie tweede EU-richtlijn antibelastingontwijking

Inbreng voor het verslag wordt geleverd door de fracties van de VVD (Geerdink) en het CDA (Essers).

Multiproblematiek

Inbreng voor schriftelijk overleg naar aanleiding van de brief van de minister van VWS in reactie op de vragen van 9 oktober jl. wordt op 10 december 2019 geleverd door de fractie van GroenLinks (Ganzevoort). Toezegging T02566 blijft in afwachting van de reactie als openstaand geregistreerd staan.

Divers

Mondeling overleg over PFAS

De commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) heeft een mondeling overleg gevoerd met de minister voor Milieu en Wonen over het voorhangen van het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit bodemkwaliteit in verband met de versnelling van de totstandkomingsprocedure voor het vaststellen van gebiedsspecifiek beleid voor PFAS.

Participatie jonggehandicapten

De commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid voerde een besloten gesprek met FNV en CNV over het wetsvoorstel Verdere activering participatie jonggehandicapten en harmonisatie Wajongregimes

Kennismakingsgesprek bewindslieden SZW

De commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid voerde een kennismakingsgesprek met minister Koolmees en staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Kennismakingsgesprek OM-topman

De commissie Justitie en Veiligheid voerde een kennismakingsgesprek met de Voorzitter van het college van Procureurs-generaal, Gerrit van der Burg.

Kennismakingsgesprek Raad voor de Rechtspraak

De commissie Justitie en Veiligheid voerde een kennismakingsgesprek met de Raad voor de Rechtspraak.

Naar een betere organisatie van de jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering

De commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport besluit tot mondeling overleg over zowel de organisatie van de jeugdzorg als de evaluatie van de hervorming van de langdurige zorg. Het op 21 januari 2020 van 16.30 tot 17.30 geplande overleg zal met een half uur worden uitgebreid.


Deel dit item:
Kennismakingsgesprek tussen de commissie SZW en de minister en staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Kennismakingsgesprek tussen de commissie SZW en de minister en staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid