Nieuws uit de commissies dinsdag 23 november 2021De Eerste Kamercommissies hebben op dinsdag 23 november 2021 vergaderd over de voortgang in de behandeling van wetsvoorstellen en over andere zaken. De belangrijkste besluiten staan hieronder. De volledige besluitenlijst staat in de zogenoemde korte aantekeningen van de betreffende commissies.

Commissiekamer Eerste Kamer
Grotere versie foto

Gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden

De commissievoorzitter Justitie en Veiligheid meldt dat de voorlichting van de Afdeling advisering van de Raad van State over het wetsvoorstel Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (35447) is ontvangen op 23 november 2021. De procedure met betrekking tot dit wetsvoorstel zal op 30 november 2021 geagendeerd worden.

Schriftelijke inbreng

Niet-indexeren basiskinderbijslagbedrag over de jaren 2022, 2023 en deels over 2024 of totdat de beoogde dekking is gerealiseerd

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt heden geleverd door de fracties van VVD (De Bruijn-Wezeman), CDA (Oomen-Ruijten), D66 (Moonen), GroenLinks en de PvdA gezamenlijk (Van Gurp/Vos), SP (Kox), ChristenUnie (Ester), 50PLUS (Van Rooijen), SGP (Schalk) en OSF (Raven).

Belastingplan 2022

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Geerdink), CDA (Essers), GroenLinks (Vendrik) en PvdA (Crone) gezamenlijk, D66 (Van der Voort), Fractie-Nanninga (Van der Linden), 50PLUS (Van Rooijen) en SGP (Schalk).

De commissie Financiën besluit naast de staatssecretarissen van Financiën ook de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties uit te nodigen voor de plenaire behandeling van het pakket Belastingplan 2022.

De commissie besluit volgende week over het al dan niet separaat behandelen van het wetsvoorstel Verlaging tarief verhuurderheffing en maandelijkse wijziging bedragen heffingsverminderingen.

Overige fiscale maatregelen 2022

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Geerdink), CDA (Essers), FVD (Frentrop) en 50PLUS (Van Rooijen).

Wet implementatie belastingplichtmaatregel tweede EU-richtlijn antibelastingontwijking

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Geerdink) en CDA (Essers).

Wet tegengaan mismatches bij toepassing zakelijkheidsbeginsel

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Geerdink) en CDA (Essers).

Intrekking van de Baangerelateerde Investeringskorting

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Geerdink) en CDA (Essers).

Actualiteitenbrief bloedvoorziening 2021

Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 11 november 2021

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de PVV-fractie (Van Kesteren).

Gezamenlijke Mededeling: Stand van de politieke, economische en handelsbetrekkingen tussen de EU en Turkije

De commissies Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking en Immigratie & Asiel/JBZ-Raad besluiten, op verzoek van het lid Karimi (GL), inbreng voor nader schriftelijk overleg te leveren op 7 december 2021.

Brief ministers van Buitenlandse Zaken en Defensie en van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking inzake aanvullende Artikel 100-brief over de voorziene bijdrage van een C130-transportvliegtuig aan de VN-missie MINUSMA in Mali en technische verlenging van de kleine missiebijdragen in de Sahel

De fracties van CDA, GroenLinks, PvdA, SP en ChristenUnie sluiten zich aan bij de vragen van de D66-fractie in de voorgelegde conceptbrief. Het lid van de OSF-fractie (Raven) levert inbreng voor schriftelijk overleg.

Stikstofproblematiek

Verslag schriftelijk overleg

Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van GroenLinks (Kluit).

Registratie ritueel geslachte dieren

De commissie Economische Zaken, Klimaat en Landbouw besluit de voorgelegde rappelbrief aan te vullen met een enkele zin en deze aldus vastgestelde commissiebrief naar de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit te sturen. Voorts besluit zij de aanvullende inbreng van enkele fracties rondom dit onderwerp in een separate brief te verwerken. Aanvullende inbreng wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (Kluit) en de PvdD (Koffeman).

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit energievervoer;

Implementatie EU-Richtlijn betreffende de kwaliteit van benzine en dieselbrandstof

Naar aanleiding van de brief van de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat ter aanbieding van het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit energie vervoer (35626 / 34717, D) zal het lid Dessing (FVD) later deze week inbreng leveren voor schriftelijk overleg.

Plenair

Toezegging In de toelichting van de AMvB’s ingaan op de aspecten noodweer en geweldsinstructie (34.558);

Brief van de minister van J&V over de notificatie van het ontwerpbesluit en de ontwerpregeling Bescherming koopvaardij bij de Europese Commissie;

Initiatiefvoorstel-Koopmans en Van Helvert Wet ter Bescherming Koopvaardij; Reparatiewet Wet ter Bescherming Koopvaardij

De commissie Justitie en Veiligheid brengt blanco eindverslag uit ten aanzien van het wetsvoorstel Reparatiewet Wet ter Bescherming Koopvaardij (35811) en stelt voor op 30 november 2021 te stemmen over dit wetsvoorstel.

Hamerstuk

Wet actualisatie markttoezicht registerloodsen

De commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving brengt eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen als hamerstuk.

Uitbreiding reclameverbod tabaks- en aanverwante producten

De commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport brengt eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen als hamerstuk.

Regeling van elektronische verhittingsapparaten voor tabaksproducten en invoering eisen uiterlijk van sigaretten

De commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport brengt eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen als hamerstuk.

Corona

Inzet coronatoegangsbewijzen bij niet-essentiële detailhandel en niet-essentiële dienstverlening op publieke plaatsen

De commissies Justitie en Veiligheid; Volksgezondheid, Welzijn en Sport; Binnenlandse Zaken/Algemene Zaken besluiten uiterlijk donderdag 25 november 2021, 12.00 uur inbreng te leveren voor het verslag. Onder voorbehoud van tijdige ontvangst van de nota naar aanleiding van het verslag - uiterlijk vrijdag 26 november 2021 - wordt voorgesteld het plenaire debat, inclusief eventuele stemmingen, te houden op dinsdag 30 november 2021.

Ingediende wetsvoorstellen en voorgehangen AMvB ten behoeve van verbrede inzet coronatoegangsbewijzen

Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 15 november 2021 (35526 / 35961 / 25295, CS) en van 22 november 2021 (35972, A)

De commissies Justitie en Veiligheid; Volksgezondheid, Welzijn en Sport; Binnenlandse Zaken/Algemene Zaken; Onderwijs, Cultuur en Wetenschap; en Sociale Zaken en Werkgelegenheid nemen kennis van de stand van zaken van de bij de Tweede Kamer aanhangige wetsvoorstellen 35971, 35972 en 35973. De commissies stellen de conceptbrief in reactie op het voorgehangen ontwerpbesluit Tijdelijk besluit coronatoegangsbewijzen (35972, A en bijlagen) ongewijzigd vast.

Divers

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

De commissie Binnenlandse Zaken/Algemene Zaken besluit de brief van 22 november 2021 voor kennisgeving aan te nemen en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties door middel van deze korte aantekening te laten weten dat het Besluit kwaliteitsborging voor het bouwen (34453, O) aan de Raad van State kan worden voorgelegd ter verkrijging van advies.

De commissie spreekt tevens uit dat zij door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties middels de monitoringsrapportage geïnformeerd wenst te worden over het advies van de Raad van State en over de mate waarin de inbreng vanuit de commissie in het uiteindelijke Besluit is verwerkt.


Deel dit item:
Begin van een dialoog venster. Het bevat 1 afbeelding. Escape sluit dit venster.
Commissiekamer Eerste Kamer
Afbeelding 1 - Commissiekamer Eerste Kamer