Nieuws uit de commissies dinsdag 21 december 2021De Eerste Kamercommissies hebben op dinsdag 21 december 2021 vergaderd over de voortgang in de behandeling van wetsvoorstellen en over andere zaken. De belangrijkste besluiten staan hieronder. De volledige besluitenlijst staat in de zogenoemde korte aantekeningen van de betreffende commissies.

Commissiekamer Eerste Kamer
Grotere versie foto

Rapport zelfevaluatie kinderopvangtoeslagenaffaire

Een werkgroep uit de Eerste Kamer onder voorzitterschap van senator Jeroen Recourt  heeft dinsdag een rapport aangeboden over de wijze waarop de Eerste Kamer is omgegaan met wetgeving die in beeld is gekomen naar aanleiding van de kinderopvangtoeslagenaffaire. De werkgroep was ingesteld door commissies Justitie en Veiligheid, Financiën, en Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Die commissies machtigden de werkgroep dinsdag het rapport met de begeleidende aanbiedingsbrief aan te bieden aan de Voorzitter van de Eerste Kamer, Jan Anthonie-Bruijn.

Incidentele suppletoire begroting verwerving kunstwerk

De commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap stelt voor inbreng voor verslag te leveren op 23 december 2021, 12.00 uur. De regering zal verzocht worden de nota naar aanleiding van het verslag uiterlijk 14 januari 2022 de Kamer toe te sturen, zodat het plenaire debat over het wetsvoorstel dat de verwerving beoogt van het schilderij De Vaandeldrager van Rembrandt van Rijn, op 18 januari 2022 kan plaatsvinden, inclusief de stemming over het voorstel en - desgewenst - eventuele moties.

Omgevingswet

De commissies Infrastructuur en Waterstaat, en Economische Zaken en Klimaat/Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit blikken met tevredenheid terug op het verloop van de tweede deskundigenbijeenkomst, op dinsdag 21 december, over de invoering van de Omgevingswet. De commissies besluiten naar aanleiding van deze deskundigenbijeenkomst en die van 30 november 2021 om op 18 januari 2022 gelegenheid te geven voor het leveren van inbreng voor schriftelijk overleg over de inwerkingtreding van de Omgevingswet. De commissies besluiten de vragen zo mogelijk te ordenen naar de eerder, door de commissies geformuleerde relevante thema's: functioneren Digitaal Stelsel Omgevingswet, financiën, externe uitvoeringsorganisaties, voorbereiding betrokkenen, monitoring en evaluatie.

Tegengaan huwelijkse gevangenschap en andere onderwerpen

De commissie Justitie en Veiligheid besluit de behandeling van het voorstel (35.348) aan te houden tot de novelle behorende bij dit voorstel is ontvangen in de Eerste Kamer.

Schriftelijke inbreng

Gemeentelijke herindelingen

Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de rol van provincies in processen van gemeentelijke herindeling en over andere aspecten van gemeentelijke herindelingen

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (Ganzevoort), PvdA (Koole) en PVV (Van Hattem).

Transgenderzorg

Brieven van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 24 november 2021 en van 7 december 2021

Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de SP-fractie (Gerkens). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

Beschikbaarheid biogrondstoffen voor de productie van duurzame brandstoffen in de luchtvaartsector

Brief regering: reactie op verzoek commissie over duurzame biobrandstoffen voor de luchtvaar

Inbreng voor schriftelijk overleg met de minister van Infrastructuur en Waterstaat naar aanleiding van de brief van 29 oktober 2021 (31936/30196, nr. 891) wordt geleverd door de fracties van FVD (Dessing) en de PvdD (Nicolaï).

Ontwerpbesluit regels vergoeding schade exploitanten van kolencentrales in verband met de beperking van de CO2-emissie

Verslag nader schriftelijk overleg (35668, L)

De commissie Economische Zaken en Klimaat/Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit besluit op 18 januari 2022 inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg. Tevens besluit de commissie een brief te sturen naar de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat waarin wordt verzocht het ontwerpbesluit niet in werking te laten treden alvorens de behandeling in de Eerste Kamer is afgerond.

Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden

De commissie Justitie en Veiligheid stelt voor het voorbereidend onderzoek op 1 februari 2022 te houden en de brief van de minister van Justitie en Veiligheid van 17 december 2021 te betrekken bij een te houden kennismakingsgesprek met de desbetreffende minister van een nieuw aangetreden kabinet.

Implementatie Telecomcode

De commissie Economische Zaken en Klimaat/Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit besluit inbreng te leveren voor nader voorlopig verslag op 18 januari 2022.

Hamerstukken

Derde incidentele suppletoire begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2021

De commissie Binnenlandse Zaken/Algemene Zaken brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen als hamerstuk.

Vervallen verruiming mogelijkheden voor tijdelijke huurovereenkomsten

De commissie Binnenlandse Zaken/Algemene Zaken brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen als hamerstuk.

Goedkeurings- en uitvoeringswet Benelux-politieverdrag

De commissie Justitie en Veiligheid brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen als hamerstuk.

Corona

Verplichte sluitingstijd en sluiting primair onderwijs

Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ter aanbieding van de regeling tot wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 in verband met verlenging van de maatregelen, waaronder een verplichte sluitingstijd, en sluiting van het primair onderwijs en de buitenschoolse opvang en de stand van zaken covid-19

Inbreng voor schriftelijk overleg over de stand van zakenbrief van 14 december 2021 (35526/25295, DA) en de maatregelenbrief van 18 december 2021 (35526/25295, DB) wordt geleverd door de PvdD-fractie (Nicolaï). De fractie van 50PLUS sluit zich bij deze vragen aan.

Verzwaring maatregelen

Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ter aanbieding van de regeling tot wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 in verband met verzwaring van de maatregelen en de stand van zaken Covid-1

Inbreng voor schriftelijk overleg over de stand van zakenbrief van 14 december 2021 (35526/25295, DA) en de maatregelenbrief van 18 december 2021 (35526/25295, DB) wordt geleverd door de PvdD-fractie (Nicolaï). De fractie van 50PLUS sluit zich bij deze vragen aan

Voortzetting financiële Covid-maatregelen

Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 10 december 2021 over de voortzetting financiële COVID-maatregelen zorg 2022 inclusief voorhang verlengen meerkostenprestatie

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de CDA-fractie (Prins).

Steunpakket eerste kwartaal 2022

Brief van de minister van Economische Zaken en Klimaat, de minister van Financiën, de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst over steunpakket in het eerste kwartaal van 2022.

De commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid besluit op 18 januari 2022 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg over de brief over het steunpakket in het eerste kwartaal van 2022 (35420 BL) en desgewenst ook over de brief van 21 december 2021 over aanpassing steunmaatregelen (35420 BN), zo nodig samen met de vaste commissies voor Economische Zaken en Klimaat/Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Steunpakket in het eerste kwartaal 2022

Brief van 14 december (35420, BL)

De commissie besluit dit agendapunt aan te houden tot 18 januari 2022.

Tevens besluit de commissie een brief te sturen naar de minister van Economische Zaken en Klimaat met het verzoek om aan te geven welke aanpassingen op korte termijn aan de orde zijn inzake de steunmaatregelen.

Verbrede inzet coronatoegangsbewijzen

Wetsvoorstellen ten behoeve van verbrede inzet coronatoegangsbewijzen en wetsvoorstel Goedkeuringswet vierde verlenging geldingsduur Tijdelijke wet maatregelen covid-19

De commissies Justitie en Veiligheid, Volksgezondheid, Welzijn en Sport; Binnenlandse Zaken/Algemene Zaken; Onderwijs, Cultuur en Wetenschap; en Sociale Zaken en Werkgelegenheid nemen kennis van de stand van zaken van de bij de Tweede Kamer aanhangige wetsvoorstellen. Ten aanzien van het wetsvoorstel Goedkeuringswet vierde verlenging geldingsduur Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (35979) spreken zij de verwachting uit dat deze vragen spoedig zullen worden beantwoord.

Europese Unie

Bosstrategie Europese Unie

Verslag schriftelijk overleg

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (Kluit) en SP (Gerkens) gezamenlijk.

Voorstel Besluit voorlopige noodmaatregelen ten gunste van Letland, Litouwen en Polen

Inbreng voor schriftelijk overleg met de regering en de Europese Commissie naar aanleiding van het voorstel COM(2021)752 wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (Karimi) en de PvdA (Vos) gezamenlijk en D66 (Stienen).

Voorstel verordening inzake Europese digitale identiteit

Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (Ganzevoort) en PvdA (Koole) gezamenlijk, PVV (Van Hattem) en PvdD (Nicolai).

Voorstel Verordening aanpakken instrumentaliseringssituaties op het gebied van migratie en asiel, en

Voorstel Verordening wijziging Verordening (EU) 2016/399 voor een Uniecode regels grensoverschrijdend verkeer personen

De commissie Immigratie en Asiel/JBZ-Raad besluit de voorstellen COM(2021)890 en COM(2021)891 in behandeling te nemen en om op 1 februari 2021 gelegenheid te geven voor het leveren van inbreng voor schriftelijk overleg.

Europese voorstellen inzake Europese democratie

De leden van de PvdA-fractie (Koole) leveren inbreng voor schriftelijk overleg met de regering.

Divers

Zware intimidaties door tegenstanders coronabeleid

Naar aanleiding van een opmerking van het lid Otten (Fractie-Otten) over de aantasting van de democratische rechtsorde door zware intimidaties aan het adres van medici, wetenschappers en politici door tegenstanders van het coronabeleid besluiten de commissies Justitie en Veiligheid; Volksgezondheid, Welzijn en Sport; Binnenlandse Zaken/Algemene Zaken; Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving; Onderwijs, Cultuur en Wetenschap; Sociale Zaken en Werkgelegenheid; en Economische Zaken en Klimaat/Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een commissievraag te formuleren en deze aan te bieden aan de minister van Justitie en Veiligheid.

Wet digitale overheid

Brief van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ter aanbieding van geactualiseerde versies van ontwerpbesluiten Wet digitale overheid

De commissie Binnenlandse Zaken/Algemene Zaken besluit de brief van 16 december 2021 te betrekken bij de behandeling van het voorstel Wet digitale overheid (34972) en de bijbehorende novelle (35868) wanneer deze laatste de Eerste Kamer heeft bereikt. De commissie wenst de stuiting van de voorhang van het Besluit bedrijfs- en organisatiemiddelen en het Besluit identificatiemiddelen voor natuurlijke personen Wdo te laten voortduren tot het moment van plenaire afhandeling van beide wetsvoorstellen.

Verbetering verantwoording en begroting

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Financiën over de uitkomsten van de peer review van de Algemene Rekenkamer; Verbetering verantwoording en begroting

De commissie Financiën besluit op 18 januari 2022 inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg met de minister van Financiën.

Tevens ziet de commissie er naar uit spoedig geïnformeerd te worden over het vervolg van de door de rapporteurs van de Tweede Kamer aangekondigde processtappen. De commissie overweegt een nader gesprek te voeren met de Algemene Rekenkamer en eventuele andere betrokkenen.


Deel dit item:
Begin van een dialoog venster. Het bevat 1 afbeelding. Escape sluit dit venster.
Commissiekamer Eerste Kamer
Afbeelding 1 - Commissiekamer Eerste Kamer