34.165

Initiatiefvoorstel-Bergkamp Wet gesloten coffeeshopketenDit initiatiefvoorstel van het Tweede Kamerlid Bergkamp (D66) regelt door een wijziging van de Opiumwet het gedogen van de teelt en verkoop van hennep en hasjies via een gesloten coffeeshopketen. Hiermee wordt een deel van het cannabisbeleid gereguleerd.

Met dit voorstel wordt een einde gemaakt aan de situatie dat het bezit en verkoop van een gebruikershoeveelheid cannabis via coffeeshops wordt gedoogd, maar de teelt en aanvoer van hennep verboden zijn. Voorgesteld wordt dat bedrijfsmatige telers die bepaalde voorwaarden naleven van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een ontheffing kunnen krijgen en daarmee niet strafrechtelijk vervolgd kunnen worden. Ten slotte wordt het telen, bewerken en verkopen van hard- en softdrugs indien daarvan levensgevaar of zwaar lichamelijk letsel te duchten valt of indien het feit iemands dood ten gevolge heeft, afzonderlijk strafbaar gesteld.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Dit voorstel (EK, A) is op 21 februari 2017 na hoofdelijke stemming met 77 stemmen voor (SP, D66, PvdA, PvdD, GroenLinks, Van Vliet, Bontes/Van Klaveren, Houwers, Klein, 50PLUS, Kuzu/Öztürk en Monasch) en 72 stemmen tegen (SGP, VVD, CDA, ChristenUnie en PVV) aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid (J&V) heeft op 4 maart 2021 de memorie van antwoord van de initiatiefnemer (EK, D) en op 7 juni 2021 de antwoorden op de in het voorlopig verslag aan de regering gestelde vragen ontvangen (EK, F met bijlagen). De commissie voor Justitie en Veiligheid (J&V) bespreekt op 15 juni 2021 de procedure.

Op 12 juli 2018 is het wetsvoorstel Wet experiment gesloten coffeshopketen (34.997) ingediend bij de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft dat voorstel op 12 november 2019 aangenomen.

Het Tweede Kamerlid Bergkamp heeft bij brief van 23 september 2016 laten weten dat zij de verdediging van dit wetsvoorstel alleen zal voortzetten (TK, 4).


Kerngegevens

ingediend

26 februari 2015

titel

Voorstel van wet van het lid Bergkamp tot wijziging van de Opiumwet teneinde de teelt en verkoop van hennep en hasjiesj via een gesloten coffeeshopketen te gedogen (Wet gesloten coffeeshopketen)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.


Documenten