34.165

Initiatiefvoorstel-Bergkamp Wet gesloten coffeeshopketenDit initiatiefvoorstel van het Tweede Kamerlid Bergkamp (D66) regelt door een wijziging van de Opiumwet het gedogen van de teelt en verkoop van hennep en hasjies via een gesloten coffeeschopketen. Hiermee wordt een deel van het cannabisbeleid gereguleerd. 

Met dit voorstel wordt een einde gemaakt aan de situatie dat het bezit en verkoop van een gebruikershoeveelheid cannabis via coffeeshops wordt gedoogd, maar de teelt en aanvoer van hennep verboden zijn. Voorgesteld wordt dat bedrijfsmatige telers die bepaalde voorwaarden naleven van de Minister van VWS een ontheffing kunnen krijgen en daarmee niet strafrechtelijk vervolgd kunnen worden. Ten slotte wordt het telen, bewerken en verkopen van hard- en softdrugs indien daarvan levensgevaar of zwaar lichamelijk letsel te duchten valt of indien het feit iemands dood ten gevolge heeft, afzonderlijk strafbaar gesteld.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Meer info

Tweede Kamer
Meer info
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Meer info
Plenair
 
Meer info
Afkondiging
Staatsblad(en)

Dit voorstel (EK, A) is op 21 februari 2017 na hoofdelijke stemming met 77 stemmen voor (SP, D66, PvdA, PvdD, GroenLinks, Van Vliet, Bontes/Van Klaveren, Houwers, Klein, 50PLUS, Kuzu/Öztürk en Monasch) en 72 stemmen tegen (SGP, VVD, CDA, ChristenUnie en PVV) aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamercommissie voor Veiligheid en Justitie (V&J) heeft op 30 mei 2017 het voorlopig verslag (EK, B)  uitgebracht en wacht op de memorie van antwoord

Het Tweede Kamerlid Bergkamp heeft bij brief van 23 september 2016 laten weten dat zij de verdediging van dit wetsvoorstel alleen zal voortzetten (TK, 4).

stand van zaken wetsvoorstellen

De commissie voor J&V heeft de bewindspersonen van het ministerie van Justitie en Veiligheid bij brief van 14 maart 2018 gevraagd naar een planning ten aanzien van de beantwoording van de vragen die gesteld zijn bij verschillende wetsvoorstellen die in behandeling zijn bij de commissie.


Kerngegevens

ingediend

26 februari 2015

titel

Voorstel van wet van het lid Bergkamp tot wijziging van de Opiumwet teneinde de teelt en verkoop van hennep en hasjiesj via een gesloten coffeeshopketen te gedogen (Wet gesloten coffeeshopketen)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.


Documenten

Filter op:
       
Filter op:
     

Sociale media menu


Volg via