34.522

Initiatiefvoorstel-Leijten, Slootweg en Ploumen Verbod op winstuitkering door zorgverzekeraarsDit initiatiefvoorstel van de Tweede Kamerleden Leijten (SP), Slootweg (CDA) en Ploumen (PvdA) strekt ertoe in de Zorgverzekeringswet (Zvw) te bepalen dat het een zorgverzekeraar verboden is winst uit te keren aan aandeelhouders, leden of werknemers.

De indieners willen met de introductie van een verbod op winstuitkering de maatschappelijke rol en positie van zorgverzekeraars in het zorgstelsel beter verankeren en bewerkstelligen dat de opbrengsten van zorgverzekeraars ten goede komen aan de zorg of aan verzekerden.

Het verbod op winstuitkering houdt in dat dividend aan aandeelhouders verboden is. Van dividend is sprake in geval de zorgverzekeraar een NV of Europese vennootschap is. Daarnaast dient winstuitkering aan leden, in geval van een onderlinge waarborgmaatschappij, te worden voorkomen. Ook is het zorgverzekeraars op grond van dit voorstel verboden winst uit te keren aan leden: de winstdelingsregeling. Winst kan wel worden gebruikt voor doeleinden ter verbetering van de kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg. Ook kan de winst worden aangewend voor het versterken van de reserves.

Er is gekozen voor een bestuursrechtelijke handhaving, waarbij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) zal optreden als de handhavende partij. Bij overtreding van het verbod op winstuitkering vordert de NZa het uitgekeerde bedrag terug en legt deze een boete op aan de zorgverzekeraar.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel (EK, A) is op 31 januari 2017 aangenomen door de Tweede Kamer. SP, PvdD, PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, Klein, Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, Monasch, SGP, ChristenUnie, CDA, Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV stemden voor.

De Eerste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft op 14 maart 2017 het voorlopig verslag uitgebracht en wacht op de memorie van antwoord.

De commissie heeft op 13 juni 2017 besloten, conform het verzoek van de initiatiefnemers (EK, G), dit initiatiefvoorstel aan te houden in afwachting van de door de initiatiefnemers aangekondigde novelle. Deze novelle is op 13 juli 2018 ingediend bij de Tweede Kamer (34.995).

De Voorzitter van de Tweede Kamer heeft bij brief van 31 mei 2018 gemeld dat het lid Ploumen de verdediging overneemt van het lid Nijboer (EK, K).

Dit initiatiefvoorstel werd oorspronkelijk mede-ingediend door het voormalige Tweede Kamerlid Bruins Slot (CDA). Bij brief van 20 juni 2019 (EK, L) heeft de Voorzitter van de Tweede Kamer gemeld dat het Tweede Kamerlid Slootweg (CDA) de verdediging van dit initiatiefvoorstel overneemt.

Dit initiatiefvoorstel werd oorspronkelijk mede-ingediend door het voormalige Tweede Kamerlid Bouwmeester (PvdA). Bij brief van 15 juni 2017 (EK, H) heeft de Voorzitter van de Tweede Kamer gemeld dat het Tweede Kamerlid Nijboer (PvdA) de verdediging van dit initiatiefvoorstel overneemt.


Kerngegevens

ingediend

20 juli 2016

titel

Voorstel van wet van de leden Leijten, Slootweg en Ploumen houdende een verbod op winstuitkering door zorgverzekeraars

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van 1 januari 2018, onder toepassing van artikel 12, eerste lid, van de Wet raadgevend referendum


Documenten

49