34.902

Incidentele suppletoire begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties inzake Klimaat enveloppe regeerakkoordDit voorstel wijzigt de begrotingsstaat van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor het jaar 2018 (34.775 VII) in verband met de ontvangst door het ministerie van € 95 mln. uit de in het regeerakkoord van het kabinet-Rutte III opgenomen enveloppe van € 300 mln. per jaar (2018 tot en met 2030) ten behoeve van klimaat. € 90 mln. daarvan wordt toegevoegd voor het programma aardgasvrije wijken en € 5 mln. voor schaalvergroting verduurzaming basisscholen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (TK, 1) is op 19 juni 2018 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, DENK, 50PLUS, D66, VVD, SGP, CDA en ChristenUnie.

Tegen: PVV en FvD.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 12 februari 2019 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.

Voor: SGP, ChristenUnie, VVD, PvdA, CDA, GroenLinks, PvdD, 50PLUS, OSF, SP en D66.

Tegen: PVV.

De tijdens de plenaire behandeling van dit wetsvoorstel op 5 februari 2019 ingediende motie-Van Hattem (PVV) c.s. over openbaarheid van vergaderverslagen van Klimaatberaad en sectortafels (EK, F) is op 5 maart 2019 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. ChristenUnie, VVD en CDA stemden tegen.

De Eerste Kamercommissies voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) en voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) hebben op 6 april 2021 besloten de beantwoording van de vragen uit het nog vast te stellen voorlopig verslag inzake de Wet open overheid (33.328) en de novelle (35.112) af te wachten, alvorens het verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van EZK van 31 maart 2021 over de verslagen van de vergaderingen van de klimaattafels en het Klimaatakkoord (EK, Q) (ter uitvoering van de motie-Van Hattem c.s.) opnieuw te bespreken.

.


Kerngegevens

ingediend

9 maart 2018

titel

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2018 (Incidentele suppletoire begroting inzake Klimaat enveloppe regeerakkoord)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 maart van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 maart, dan treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 maart van het onderhavige begrotingsjaar.


Documenten

Bladeren:
[1-50] [51-70] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-70] documenten