Nieuws uit de commissies: dinsdag 16 oktober 201817 oktober 2018

Hieronder treft u een selectie aan van de besluiten van de commissies van de Eerste Kamer op dinsdag 16 oktober 2018 over de voortgang in de behandeling van wetsvoorstellen en andere zaken. De volledige besluitenlijst staat in de korte aantekeningen van de commissies.

De gang in de Eerste Kamer waar de commissiekamers zich bevinden
Meer afbeeldingen

Mondeling overleg

Uitblijven vaststelling sociaal minimum BES-eilanden

De commissie Koninkrijksrelaties heeft een mondeling overleg gevoerd met de staatssecretarissen Knops (Koninkrijksrelaties) en Van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) over het nog steeds niet vaststellen door de regering van een sociaal minimum voor de zogenoemde BES-eilanden in het Caribisch deel van het Koninkrijk: de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba. De commissie was hierover zeer kritisch tegenover de bewindslieden.

Schriftelijke inbreng

Organiseren kansspelen op afstand

Inbreng voor verslag wordt geleverd door de fracties van CDA (Van Bijsterveld, mede namens de ChristenUnie), D66 (Andriessen), SP (Gerkens) en PvdA (Postema).

Modernisering speelcasinoregime

Inbreng voor nader voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van CDA (Van Bijsterveld, mede namens de ChristenUnie), D66 (Andriessen), SP (Gerkens) en PvdA (Postema).

Herziening regeling meerdaadse samenloop in strafzaken

Inbreng voor nader voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Schouwenaar), CDA (Van Bijsterveld) en PvdA (Fiers).

Versterking handhavingsinstrumentarium Inspectie gezondheidszorg en jeugd

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de SP-fractie (Don), waarbij de fracties van PvdA en GroenLinks zich aansluiten.

Evaluatie Jeugdwet

Inbreng voor schriftelijk overleg over de Evaluatie van de Jeugdwet wordt geleverd door de fracties van PVV (Van Kesteren), SP (Wezel), PvdA (Nooren) en GroenLinks (Ganzevoort).

Implementatiewet herziene richtlijn betaaldiensten

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de leden van de fracties van VVD (Knip) en PVV (Van Strien).

Sturing extra investeringen; spanning tussen horizontale en verticale verantwoording

De fracties van PvdA (Nooren) en GroenLinks (Lintmeijer) leveren inbreng voor schriftelijk overleg naar aanleiding van de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 1 oktober 2018 inzake Besluit kwaliteitsbekostiging hoger onderwijs.

Wet herstel en afwikkeling van verzekeraars

De leden van de fracties van VVD, CDA, SP, PvdA en GroenLinks wensen zich aan te sluiten bij de vragen van de leden van de fractie van D66 over de Wet herstel en afwikkeling van verzekeraars. De conceptbrief aan de minister van Financiën wordt zonder verdere wijzigingen door de commissie vastgesteld.

Algemene financiële beschouwingen

Inbreng voor schriftelijk overleg ter voorbereiding van de Algemene financiële beschouwingen (AFB) op 20 november 2018 wordt geleverd door de leden van de fracties van D66 (Rinnooy Kan), SP (Van Apeldoorn) en GroenLinks (Binnema). 

Rapporteren over arbeidsproductiviteit

De leden van de fractie van D66 (Rinnooy Kan) hebben inbreng geleverd voor schriftelijk overleg met de regering naar aanleiding van toezegging om te rapporteren over het onderwerp arbeidsproductiviteit. De commissie stelt de aan de agenda toegevoegde conceptbrief ongewijzigd vast.

Instelling Europese stabilisatiefunctie voor investeringen

De leden van de fractie van PvdA (Postema) leveren inbreng voor schriftelijk overleg met de regering naar aanleiding van het voorstel van de Europese Commissie voor de instelling van een Europese stabilisatiefunctie voor investeringen.

Versterkte handhavingsstrategie mestregelgeving

De commissie Economische Zaken, Landbouw en Natuurbeheer wenst de brief van minister Schouten (LNV) van 28 september 2018 over versterkte handhaving van de mestregelgeving  in samenhang te bespreken met de reactie van de minister op twee nog onbeantwoorde brieven: de brieven van 22 juni 2018 en 17 juli 2018 over mestfraude en het Zesde actieprogramma nitraatrichtlijn. De commissie besluit de minister per brief te verzoeken de twee openstaande brieven zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 31 oktober 2018, te beantwoorden. Zij zal de nog te ontvangen antwoorden op 6 november 2018 bespreken, in samenhang met de Toekomstvisie landbouw, natuur en voedsel en de kabinetsreactie op het Rli-advies 'Duurzaam en gezond, samen naar een houdbaar voedselsysteem'.

Voortgangsrapportage oprichting Europees Openbaar Ministerie

Inbreng voor schriftelijk overleg naar aanleiding van de brief van de minister van Justitie en Veiligheid inzake een eerste voortgangsrapportage met betrekking tot de oprichting van het EOM wordt heden geleverd door de leden van de PVV-fractie (Van Hattem).

Overig nieuws

Initiatiefvoorstel Wet zorgplicht kinderarbeid

De commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking besluit de behandeling van het initiatiefvoorstel-Kuiken Wet Zorgplicht Kinderarbeid aan te houden. Ze wacht tot de evaluatie van het Nederlands Nationaal Contact Punt (NCP) van de OESO en de evaluatie van de IMVO-convenanten door de directie Internationale Onderzoek en Beleidsevaluatie, die dit jaar worden uitgevoerd, afgerond zijn. De commissie wil het wetsvoorstel in elk geval nog tijdens deze zittingsperiode van de Kamer afhandelen. De commissie zal per brief bij de regering te informeren naar de stand van zaken ten aanzien van deze evaluaties.

Sociale media menu


Deel dit item:
De gang in de Eerste Kamer waar de commissiekamers zich bevinden
De gang in de Eerste Kamer waar de commissiekamers zich bevinden