Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Nieuws uit de commissies dinsdag 19 maart 201921 maart 2019

Hieronder treft u een selectie aan van de besluiten van de commissies van de Eerste Kamer op dinsdag 19 maart 2019 over de voortgang in de behandeling van wetsvoorstellen en andere zaken. De volledige besluitenlijst staat in de korte aantekeningen van de betreffende commissies.

De gang in de Eerste Kamer waar de commissiekamers zich bevinden
Meer afbeeldingen

Initiatiefvoorstel-Van der Staaij Twee derden meerderheid van stemmen voor goedkeuring EU-verdragen

De commissie Binnenlandse Zaken en Algemene Zaken stelt voor de derde termijn over het wetsvoorstel op 2 april 2019 te houden. Als de initiatiefnemer dan verhinderd is, vindt de behandeling conform eerdere besluitvorming op 26 maart 2019 plaats.

Schriftelijke inbreng

Wet arbeidsmarkt in balans

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Van de Ven), CDA (Oomen-Ruijten), D66 (Rinnooy Kan), PVV (Kok), SP (Köhler), PvdA (Sent), GroenLinks (Lintmeijer), ChristenUnie (Ester) en 50PLUS (Baay-Timmerman). De inbreng wordt uiterlijk maandagochtend 25 maart 2019 ingediend. De commissie streeft (vooralsnog) naar plenaire afronding van de behandeling van het wetsvoorstel voor de kamerwisseling.

Toevoegen bevoegdheid tot opleggen bestuursrechtelijke herstelsancties ter handhaving van de Wet verbod pelsdierhouderij

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Schaap), CDA (Atsma), SP (Reuten), GroenLinks (Binnema) en Partij voor de Dieren (Koffeman).

Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring

Inbreng voor het nader voorlopig verslag wordt geleverd door de leden van de fracties van de VVD (Schouwenaar), D66 (Stienen), de PVV (Van Hattem), PvdA (Nooren) en GroenLinks (Strik).

VN Migratiecompact

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de leden van de fracties van de PVV (Van Hattem) en de SP (Overbeek).

VN Vluchtelingencompact

Inbreng voor nader schriftelijk overleg naar aanleiding van het verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking inzake Global Compact voor gedeelde verantwoordelijkheid voor vluchtelingen; EU-voorstellen: Besluiten van de Raad betreffende de Global Compact over gedeelde verantwoordelijkheid voor vluchtelingen (GCR) en de Global Compact over gereguleerde, ordelijke en veilige migratie (GCM) wordt geleverd door de leden van de PVV-fractie (Van Hattem).

Nationaal Plan defensie-uitgaven voor de NAVO

De commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking besluit op dinsdag 26 maart 2019 inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg over het verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Defensie inzake Nationaal plan defensie-uitgaven ten behoeve van de NAVO; Begrotingsstaten Defensie 2019.De fractie van de PvdA geeft aan inbreng te leveren. De fractie van SP geeft aan inbreng te overwegen.

Wijziging Crisis- en herstelwet in verband met versnelling woningbouw en faciliteren duurzame ontwikkeling

De commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving besluit inbreng te leveren voor verslag op 2 april 2019. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zal verzocht worden uiterlijk 19 april 2019 de nota naar aanleiding van het verslag de Kamer toe te zenden. Onder voorbehoud van tijdige beantwoording van de in het verslag gestelde vragen, stelt zij voor het wetsvoorstel plenair te behandelen op 14 mei 2019.

Deskundigenbijeenkomst

Voorbereiding deskundigenbijeenkomst uitvoeringspraktijk Invoeringswet Omgevingswet

De commissie bespreekt de voorbereiding van de deskundigenbijeenkomst uitvoeringspraktijk Invoeringswet Omgevingswet. Zij besluit daarbij de bijeenkomst op 23 april 2019 in de avond te houden.

Divers

Ontheffing ingezetenschap wethouders en gedeputeerden

Het lid Huijbregts-Schiedon (VVD) geeft aan dat de beantwoording van het nader voorlopig verslag (Verruiming van de bevoegdheid om ontheffing te verlenen van het vereiste van ingezetenschap voor wethouders en gedeputeerden) te lang op zich laat wachten. De commissie Binnenlandse Zaken en Algemene Zaken besluit de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een brief te sturen met een verzoek meer spoed te betrachten.

Sociale media menu


Deel dit item:
De gang in de Eerste Kamer waar de commissiekamers zich bevinden
De gang in de Eerste Kamer waar de commissiekamers zich bevinden