Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Nieuws uit de commissies dinsdag 3 maart 20205 maart 2020

De Eerste Kamercommissies hebben op dinsdag 3 maart 2020 vergaderd over met name de voortgang in de behandeling van wetsvoorstellen. De belangrijkste besluiten staan hieronder. De volledige besluitenlijst staat in de zogenoemde korte aantekeningen van de betreffende commissies.

De gang in de Eerste Kamer waar de commissiekamers zich bevinden
Meer afbeeldingen

Goedkeuring Brede Economische en Handelsovereenkomst tussen Canada en de Europese Unie (CETA)

De commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 31 maart 2020. Daarnaast besluit de commissie kort na 31 maart 2020 een deskundigenbijeenkomst te organiseren. De commissie zal tijdens de commissievergadering van 10 maart 2020 de volgende zaken bespreken: de opzet van de deskundigenbijeenkomst, de onderwerpen die aan bod kunnen komen en de uit te nodigen deskundigen.

Initiatiefvoorstel-Karabulut Wet verdringingstoets

De commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid geeft de Voorzitter in overweging voor een laatste maal in te stemmen met het verlenen van uitstel ten aanzien van de voortzetting van de plenaire behandeling in afwachting van de uitkomsten van nader onderzoek voor aanvang van het zomerreces 2020.

Schriftelijke inbreng

Actualisering deugdelijkheidseisen funderend onderwijs

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (Ganzevoort), PvdA (Sent), ChristenUnie (Bikker) en SGP (Schalk).

Implementatie richtlijn registratie- en kentekenplicht trekkers

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van CDA (Atsma), PVV (Bezaan) en SGP (Van Dijk).

Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn

Inbreng voor het nader voorlopig verslag wordt geleverd door de leden van de fracties van de SP (Van Apeldoorn), ChristenUnie (Ester) en de Fractie-Otten (Otten).

Initiatiefvoorstel-Sjoerdsma, Asscher, Van Otterloo, Van Wijngaarden en Van Ojik Rijkswet inperking gevolgen Brexit

Inbreng voor het nader voorlopig verslag wordt heden geleverd door de leden van de CDA-fractie (Doornhof) en de PVV-fractie (Van Hattem). Het lid Van Rooijen (50PLUS) geeft aan af te hebben gezien van inbreng ter zake van dit voorstel van rijkswet, aangezien hij in zijn toenmalige hoedanigheid van Tweede Kamerlid mede-indiener was van dit wetsvoorstel.

Commissiemededeling Europese benadering bestrijding online desinformatie

Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van FVD (Frentrop) en PVV (Van Hattem).

Wet bestuur en toezicht rechtspersonen

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (De Boer), ChristenUnie (Bikker) en SGP (Van Dijk).

Investeringsplan Europese Green Deal

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (Vendrik) en de PVV (Faber).

Screening ambtenaren van politie en politie-externen

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (De Boer) en D66 (Dittrich).

Verslag informele JBZ-Raad

De commissie Immigratie & Asiel/JBZ-Raad besluit - voor zover dit het werkterrein van deze commissie betreft - op 17 maart 2020 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg over het verslag van de informele JBZ-Raad van 23 en 24 januari 2020. Inbreng zal worden geleverd door de leden van de PVV-fractie (Van Hattem).

Mededeling versterking van de rechtsstaat binnen de Unie

De leden van de FVD-fractie (Cliteur) leveren inbreng voor nader schriftelijk overleg met de regering over de Commissiemededeling: Versterking van de rechtsstaat binnen de Unie - Een blauwdruk voor actie.

Wijziging Besluit DNA-onderzoek in strafzaken

Inbreng voor schriftelijk overleg naar aanleiding van de brief van de minister van Justitie en Veiligheid ter aanbieding van het Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit DNA-onderzoek in strafzaken wordt geleverd door de fractie van GroenLinks (Veldhoen).

Divers

Constitutionele toetsing door Eerste Kamer

Het lid Schalk (SGP) geeft in de commissie Binnenlandse Zaken/Algemene Zaken aan een voorstel te willen formuleren voor het beter verankeren van constitutionele toetsing in de werkwijze van de Eerste Kamer. Hij verwacht circa een maand nodig te hebben. Naar aanleiding van opmerkingen van andere leden geeft hij aan graag anderen te willen betrekken bij het formuleren van het voorstel. Het lid Kox (SP) geeft aan dat deze commissie het voortouw zou moeten nemen bij het formuleren van wensen of voorstellen over de gewenste bevoegdheden van de Eerste Kamer (bijvoorbeeld het terugzendrecht). Hij ziet hierin een rol voor de commissievoorzitter. De commissie besluit hierover tegelijk met het voorstel van het lid Schalk verder te spreken.

Opheffen van discriminerend onderscheid tussen bloedverwanten in de tweede graad en anderen die een gezamenlijke huishouding voeren waarbij sprake is van zorgbehoefte

De commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid brengt eindverslag uit en stelt voor het wetsvoorstel plenair te behandelen op 24 maart 2020.

Wet toetreding zorgaanbieders

De commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport stelt voor de brief van 2 maart 2020 met het overzicht van aanvullende maatregelen desgewenst te betrekken bij het voorbereidend onderzoek. De commissie is daarnaast voornemens om de Raad van State om voorlichting te vragen; een hiertoe opgestelde conceptbrief wordt op 10 maart 2020 ter bespreking geagendeerd. Tevens zal dan de datum voor het voorbereidend onderzoek van de wetsvoorstellen 34767 en 34768 opnieuw worden bezien.

Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten

De commissie Financiën stelt een conceptvoorlichtingsvraag vast en besluit deze door te geleiden naar de Voorzitter met het oog op de plenaire vaststelling.

Brief minister Financiën met een verzoek tot afzonderlijke behandeling van drie wetsvoorstellen met betrekking tot de aanpak van witwassen en terrorismefinanciering

De commissie besluit om - gegeven het feit dat het UBO-wetsvoorstel vertraging oploopt wegens de voorlichtingsvraag aan de Raad van State - de beide andere wetsvoorstellen (Verwijzingsportaal bankgegevens en Implementatiewet 4e anti-witwasrichtlijn) gezamenlijk eerder plenair af te ronden.

Initiatiefvoorstel-Van Meenen Bevorderen keuzemogelijkheid tussen kindercentra die wel of niet kinderen toelaten die niet deelnemen aan het rijksvaccinatieprogramma

De commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid overweegt de Kamer te verzoeken ten aanzien van het wetsvoorstel op grond van artikel 21a van de Wet op de Raad van State een voorlichtingsaanvraag bij de Raad van State in te dienen ten aanzien van een ingediende nota van wijziging. Een concept voor een voorlichtingsaanvraag wordt op 10 maart 2020 geagendeerd in een gezamenlijke vergadering van de commissies SZW en VWS.

Afschaffen van de fusietoets in het funderend onderwijs

De commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap brengt eindverslag uit en stelt voor het wetsvoorstel op 31 maart 2020 plenair te behandelen, met 7 april 2020 als terugvaloptie.

Wet meer ruimte voor nieuwe scholen

De commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap brengt eindverslag uit en stelt voor het wetsvoorstel op 31 maart 2020 plenair te behandelen, met 7 april 2020 als terugvaloptie.

Sociale media menu


Deel dit item:
De gang in de Eerste Kamer waar de commissiekamers zich bevinden
De gang in de Eerste Kamer waar de commissiekamers zich bevinden