Nieuws uit de commissies dinsdag 30 juni 20202 juli 2020

De Eerste Kamercommissies hebben op dinsdag 30 juni 2020 vergaderd over met name de voortgang in de behandeling van wetsvoorstellen. De belangrijkste besluiten staan hieronder. De volledige besluitenlijst staat in de zogenoemde korte aantekeningen van de betreffende commissies.

De commissie BiZa/AZ hield dinsdag 30 juni een deskundigenbijeenkomst over de Wet digitale overheid
Meer afbeeldingen

Brieven minister van Financiën ter beantwoording van vragen steunmaatregelen Air France - KLM

Onder voorbehoud dat de Tweede Kamer de zesde incidentele suppletoire begroting Financiën 2020 op 2 juli 2020 aanvaardt besluit de commissie Financiën op vrijdag 3 juli 2020 inbreng voor verslag te leveren. Onder voorbehoud dat de antwoorden op maandag 6 juli 2020 voor 10.00 uur ontvangen worden, stelt de commissie voor het wetsvoorstel te agenderen voor plenair debat op 6/7/8 juli 2020.

Schriftelijke inbreng

Informeren over aanmeldingen voor warme sanering varkenshouderij

Inbreng voor schriftelijk overleg naar aanleiding van de brief van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 18 juni 2020 wordt gezamenlijk geleverd door de fracties van GroenLinks (Kluit), PvdA (Crone), SP (Gerkens) en de Partij voor de Dieren (Koffeman).

Wijzing Mediawet 2008 aanbieden audiovisuele mediadiensten in een veranderende marktsituatie

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (Veldhoen), PvdA (Vos) en PVV (Van Kesteren).

Wijziging Mediawet 2008 aanscherping nieuwe dienstenprocedure, modernisering van procedures voor de benoeming van raden van toezicht en besturen, modernisering van het bestuur en verduidelijking van de positie van de Ster

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (De Blécourt-Wouterse), GroenLinks (Veldhoen) en PvdA (Vos).

Novelle Wijziging Mediawet 2008 aanscherping nieuwe dienstenprocedure, modernisering van procedures voor de benoeming van raden van toezicht en besturen, modernisering van het bestuur en verduidelijking van de positie van de Ster

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (De Blécourt-Wouterse), GroenLinks (Veldhoen) en PvdA (Vos).

Actieve donorregistratie - communicatieplan en implementatie

Inbreng voor het schriftelijk overleg over de brieven van de minister voor Medische Zorg en Sport van 11 juni 2020 en 15 juni 2020 wordt geleverd door de PvdA-fractie (Nooren), mede namens de fracties van CDA, GroenLinks, SP en SGP, en de PVV-fractie (Van Kesteren), mede namens de fracties van FVD en SGP.

Stand van zaken implementatie nieuwe Donorwet

Inbreng voor het schriftelijk overleg over de brieven van 111 juni 2020 en 15 juni 2020 wordt geleverd door de PvdA-fractie (Nooren), mede namens de fracties van CDA, GroenLinks, SP en SGP, en de PVV-fractie (Van Kesteren), mede namens de fracties van FVD en SGP.

Europese Klimaatwet

Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van PVV (Faber).

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister voor Rechtsbescherming over het ontwerpbesluit elektronisch procederen; Rechtsstaat en Rechtsorde

Inbreng voor nader schriftelijk overleg is geleverd door de fractie van GroenLinks (De Boer).

BNC-fiche en appreciatie inzake Europese Green Deal

Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van PVV (Faber).

Steun individuele bedrijven

Naar aanleiding van de brief van de ministers van Economische Zaken en Klimaat en van Financiën van 17 juni 2020 wordt inbreng voor schriftelijk overleg geleverd door de fractie van FVD (Van der Linden) en door Fractie-Otten (Otten).

Derde incidentele suppletoire begroting Financiën 2020 noodpakket banen en economie 2.0 en COVID-19 crisismaatregel SURE

De commissie Financiën besluit dat leden - desgewenst - op donderdag 2 juli 2020 inbreng voor verslag kunnen leveren. Onder voorbehoud dat de antwoorden op maandag 6 juli 2020 voor 10.00 uur ontvangen worden, stelt de commissie voor het voorstel te agenderen voor plenair debat op 6/7/8 juli 2020, gezamenlijk met voorstel 35 492.

Vijfde incidentele suppletoire begroting Financiën 2020 COVID-19 crisismaatregelen ophoging IMF-middelen PRGT en EIB- pan-Europees garantiefonds, bijstelling IMF-middelen

De commissie Financiën besluit dat leden - desgewenst - op donderdag 2 juli 2020 voor 13.00 uur inbreng voor verslag kunnen leveren. Onder voorbehoud dat de antwoorden op maandag 6 juli 2020 voor 10.00 uur ontvangen worden, stelt de commissie voor het voorstel te agenderen voor plenair debat op 6/7/8 juli 2020, gezamenlijk met voorstel 35 466.

Coronamaatregelen

Planning wetsvoorstel Tijdelijke wet maatregelen COVID-19

De commissies voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Justitie en Veiligheid, Binnenlandse Zaken/Algemene Zaken nemen kennis van de brief van de minister van VWS, mede namens de ministers van J&V en BZK, van 30 juni 2020 en besluiten dit onderwerp op 7 juli 2020, aansluitend aan het mondeling overleg, eventueel opnieuw aan de orde te stellen in een gezamenlijke vergadering van de drie commissies.

Procedure verlenging tijdelijke COVID-19-voorzieningen

De commissies voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Justitie en Veiligheid, Binnenlandse Zaken/Algemene Zaken bespreken de brief van de minister voor Rechtsbescherming van 29 juni 2020. Voor de verlenging van tijdelijke voorzieningen uit de aangenomen Verzamelspoedwet COVID-19, de aangenomen Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid en de nog aanhangige Tweede Verzamelspoedwet COVID-19 geldt een voorhangtermijn van een week. Indien verlenging per 1 september 2020 noodzakelijk mocht zijn, dan ontvangt de Kamer de ontwerpen van de verlengingsbesluiten in de laatste weken van augustus. De ontwerpbesluiten zullen in dat geval schriftelijk onder de aandacht van de commissies worden gebracht. De commissies besluiten de gevolgde procedure op 8 september 2020 in een gezamenlijke commissievergadering van de commissies VWS, J&V en BiZa/AZ na te bespreken.

Derde incidentele suppletoire begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2020 inzake noodpakket banen en economie 2.0

De commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid besluit tot een zo spoedig mogelijke behandeling van dit wetsvoorstel en levert donderdag 2 juli 2020, uiterlijk voor 13.00 uur, inbreng voor verslag. Onder voorbehoud dat de nota naar aanleiding van het verslag maandag 6 juli 2020, voor 10.00 uur is ontvangen, stelt de commissie voor het wetsvoorstel plenair te behandelen op 6/7 juli 2020.

Derde incidentele suppletoire begroting Economische Zaken en Klimaat 2020 inzake Noodpakket banen en economie en overbruggingsfaciliteit IHC

De commissie Economische Zaken en Klimaat/Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit brengt eindverslag uit en stelt voor het wetsvoorstel plenair te behandelen op 7 juli 2020, gezamenlijk met de Tweede incidentele suppletoire begroting Economische Zaken en Klimaat 2020 inzake Noodpakket banen en economie.

Tweede incidentele suppletoire begroting Economische Zaken en Klimaat 2020 inzake Noodpakket banen en economie

Ten aanzien van dit wetsvoorstel heeft de commissie reeds op 23 juni 2020 eindverslag uitgebracht. De commissie bespreekt het verslag schriftelijk overleg en stelt naar aanleiding daarvan voor het wetsvoorstel plenair te behandelen op 7 juli 2020, gezamenlijk met de Derde incidentele suppletoire begroting Economische Zaken en Klimaat 2020 inzake Noodpakket banen en economie en overbruggingsfaciliteit IHC. De commissie verzoekt bij dit debat ook de aanwezigheid van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Derde incidentele suppletoire begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 2020 inzake noodpakket banen en economie en maatregelen inzake aanpak stikstof

De commissie bespreekt de nota naar aanleiding van het verslag en stelt voor dit wetsvoorstel plenair te behandelen op 7 juli 2020.

Plenair debat

Reparatie verhuurderheffing bij gedeeld genot huurwoningen

De commissies BiZa/AZ en Financiën brengen eindverslag uit. Zij stellen voor het wetsvoorstel op 7 juli 2020 plenair te behandelen, inclusief eventuele stemmingen.

Tijdelijke wet opschorting dwangsommen IND

De commissie Immigratie en Asiel/JBZ-Raad bespreekt de procedure van het wetsvoorstel Tijdelijke wet opschorting dwangsommen IND en besluit inbreng te leveren voor verslag op 3 juli 2020, 13.00 uur en zal de regering daarbij verzoeken de nota naar aanleiding van verslag uiterlijk 6 juli 2020, 10.00 uur aan de Kamer te doen toekomen. Onder voorbehoud van tijdige ontvangst van de beantwoording in de nota naar aanleiding van het verslag stelt de commissie voor om plenair debat te voeren op 6 of 7 juli 2020.

Initiatiefvoorstel-Kwint en Westerveld Verbod dat leerlingen van ouders die geen vrijwillige geldelijke bijdrage hebben voldaan worden buitengesloten van activiteiten

De commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap brengt eindverslag uit en stelt voor 7 juli 2020 over het wetsvoorstel te stemmen. Het streven is dat de commissievoorzitter een stemverklaring namens de hele commissie aflegt. Daartoe wordt een concepttekst rondgestuurd.

Samenvoeging gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum

Inbreng voor het verslag wordt uiterlijk woensdag 1 juli 2020 geleverd. Onder voorbehoud van ontvangst van de nota naar aanleiding van het verslag uiterlijk vrijdag 3 juli 2020, 16.00 uur, acht de meerderheid van de commissie het wetsvoorstel gereed voor plenaire behandeling op 7 juli 2020, inclusief eventuele stemmingen.

Splitsing gemeente Haaren

Inbreng voor het verslag wordt uiterlijk woensdag 1 juli 2020 geleverd. Onder voorbehoud van ontvangst van de nota naar aanleiding van het verslag uiterlijk vrijdag 3 juli 2020, 16.00 uur, acht de meerderheid van de commissie het wetsvoorstel gereed voor plenaire behandeling op 7 juli 2020, inclusief eventuele stemmingen.

Wet herstel voorzieningen Sint Eustatius

De commissie voor Koninkrijksrelaties brengt eindverslag uit en stelt voor 7 juli 2020 over het wetsvoorstel te stemmen. Het streven is dat de commissievoorzitter een stemverklaring namens de hele commissie aflegt. Daartoe wordt een concepttekst rondgestuurd.

Mondeling overleg

Mondeling overleg COVID-19-maatregelen 7 juli a.s.

De commissies voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Justitie en Veiligheid, Binnenlandse Zaken/Algemene Zaken inventariseren de vragen die tijdens het mondeling overleg aan de orde kunnen worden gesteld. Een conceptopzet op basis van deze inventarisatie zal deze week worden verspreid onder de leden van de commissies. De opzet zal tevens worden gedeeld met de ministers van VWS, J&V en BZK.

Hamerstukken

Incidentele suppletoire begroting Infrastructuur en Waterstaat 2020 inzake extra maatregelen Caribisch Nederland in verband met COVID-19

De commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving brengt blanco eindverslag uit teneinde het voorstel af te doen als hamerstuk.

Divers

Voortgangsbrief Omgevingswet en tijdpad toegezegde informatie

De commissies Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving en EZK/LNV besluiten heden in nader schriftelijk overleg te treden over het verzochte tijdpad inzake de toezending van toegezegde informatie, naar aanleiding van de brief van de minister van BZK van 24 juni 2020. Een conceptbrief zal worden opgesteld door de griffie. Voorts besluiten de commissies op 8 september 2020 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg inzake de overige onderwerpen genoemd in de brief van de minister van BZK van 24 juni 2020.


Deel dit item:
De commissie BiZa/AZ hield dinsdag 30 juni een deskundigenbijeenkomst over de Wet digitale overheid
De commissie BiZa/AZ hield dinsdag 30 juni een deskundigenbijeenkomst over de Wet digitale overheid