Nieuws uit de commissies van 13 september 2022De Eerste Kamercommissies hebben op dinsdag 13 september 2022 vergaderd over de voortgang in de behandeling van wetsvoorstellen en over andere zaken. De belangrijkste besluiten staan hieronder. De volledige besluitenlijst staat in de zogenoemde korte aantekeningen van de betreffende commissies.


Commissiekamer Eerste Kamer
Grotere versie foto
Schriftelijke inbreng

Kabinetsreactie evaluatie Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en toezegging

Brief van de minister voor Langdurige Zorg en Sport van 1 juli 2022

De commissie VWS besluit op 4 oktober 2022 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg.

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister voor PVO inzake de bekrachtiging van het initiatiefvoorstel-Bisschop en Kwint Afschaffing van het lerarenregister en het registervoorportaal alsmede over het opheffen van het vrijwillig lerarenportfolio

Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van de PVV (Van Kesteren).

Motie-Vos (PvdA) c.s. over compensatie voor studenten die nadelen ondervonden van het leenstelsel

Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van OCW over de herinvoering van de basisbeurs en een tegemoetkoming voor huidige studenten zonder basisbeurs

De commissie OCW besluit, naar aanleiding van de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 6 september 2022 gelegenheid te geven voor inbreng voor nader schriftelijk overleg in de eerstvolgende commissievergadering. Daarnaast besluit de commissie de motie-Vos (PvdA) c.s. als gedeeltelijk uitgevoerd en toezegging T02067 als voldaan aan te merken.

Derogatie van de Nitraatrichtlijn

De commissie EZK/LNV besluit op 27 september 2022 inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg.

Registratie ritueel geslachte dieren

De commissie EZK/LNV besluit de toezegging op openstaand te laten staan en inbreng voor schriftelijk overleg te verschuiven naar 27 september 2022. De fractie van de PVV (Faber-Van de Klashorst) heeft reeds inbreng geleverd.

Beleidsinzet biogrondstoffen

De commissie EZK/LNV besluit op 27 september 2022 inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg en besluit de status van motie-Koffeman c.s. en de gewijzigde motie-Schalk c.s. (35668, I) opnieuw te bespreken zodra de vragen zijn beantwoord. Beide moties hebben thans de uitvoeringsstatus 'niet uitgevoerd'.

Initiatiefvoorstel-Bromet en Tjeerd de Groot over schrappen geborgde zetels voor bedrijven in waterschapsbesturen

Inbreng voor het verslag wordt geleverd op 4 oktober 2022. Onder het voorbehoud van tijdige ontvangst van de nota naar aanleiding van het verslag en de nadere reactie van de regering (uiterlijk vrijdag 4 november 2022), acht de commissie het wetsvoorstel gereed voor plenaire behandeling op 8 november 2022. De commissie besluit tevens een verzoek tot voorlichting door de Raad van State over het initiatiefvoorstel aan de plenaire vergadering voor te leggen. Een concept-voorlichtingsverzoek zal worden voorbereid door het lid Klip (VVD), zodat dit in de plenaire vergadering van 27 september 2022 kan worden vastgesteld.

Brief van de staatssecretaris van I&W over het interdepartementale Actieprogramma Verankering milieubescherming na Nevele; Structuurvisie Windenergie op land

Inbreng voor schriftelijk overleg naar aanleiding van de brief van de staatssecretaris van I&W van 7 juli 2022 wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (Kluit) en de PVV (Bezaan).

Beleidsprogramma van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Inbreng voor nader schriftelijk overleg naar aanleiding van de brief van de staatssecretaris van I&W van 7 juli 2022 wordt geleverd door de fractie van GroenLinks (Kluit).

Stand van zaken Omgevingswet

De commissies IWO en EZK/LNV besluiten naar aanleiding van de brief van de minister voor VRO van 26 augustus 2022 om op 27 september 2022 gelegenheid te geven tot het leveren van inbreng voor schriftelijk overleg. De commissies verzoeken de griffie het Adviescollege ICT-toetsing op 18 oktober 2022 uit te nodigen om zijn nieuwe advies, dat verwacht wordt in de week van 10 oktober 2022, aan de Kamer toe te lichten. De commissies besluiten de status van de toezegging T03424 te wijzigen in "voldaan". De commissies besluiten de status van de toezeggingen T03423, T03418, T03420 en T03459 als "openstaand" te blijven beschouwen.

Toezegging Kamer nader informeren over de bejaagbaarheid van de grauwe gans

De commissies IWO en EZK/LNV besluiten naar aanleiding van de brief van de minister voor Natuur en Stikstof van 7 juli 2022 om op 27 september 2022 gelegenheid te geven tot het leveren van inbreng voor schriftelijk overleg. De commissies besluiten de toezegging T03009 als "openstaand" te blijven beschouwen.

Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister voor VRO over de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen; Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

De commissie BiZa/AZ besluit gelegenheid te bieden voor het leveren van inbreng voor nader schriftelijk overleg op 27 september 2022.

Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming provincies, gemeenten, waterschappen en de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba

Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van GroenLinks (De Boer).

Brief van de minister van BZK over de volgende fase van actieve openbaarmaking van onderliggende departementale nota's; Reikwijdte van artikel 68 Grondwet

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van de PvdD (Nicolaï) en de SP (Janssen).

Brief van de minister van BZK over de voortgang van de implementatie van de Wet open overheid; Initiatiefvoorstel-Snels en Sneller Wet open overheid

De commissie BiZa/AZ besluit gelegenheid te bieden voor het leveren van inbreng voor schriftelijk overleg op 27 september 2022.

Toezegging Toezending opzet evaluatie fusiegemeente

De commissie BiZa/AZ besluit de status van toezegging T03262 als 'deels voldaan' aan te merken. Tevens besluit de commissie gelegenheid te bieden voor het leveren van inbreng voor schriftelijk overleg op 27 september 2022.

Brief van de minister voor APP over de aanpak van geldzorgen, armoede en schulden; Begrotingsstaten Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2022; Toezegging Tweejaarlijkse rapportages reductie kinderarmoede (34.775, D)

De commissie SZW besluit op 4 oktober 2022 de gelegenheid te bieden om inbreng voor schriftelijk overleg te leveren naar aanleiding van de brief van de minister voor APP over de aanpak van geldzorgen, armoede en schulden. De status van toezegging T02973 (rapportage kinderarmoede) blijft ongewijzigd (openstaand met deadline 1 januari 2023).

Brief van de staatssecretaris van J&V ter aanbieding van de Staat van Migratie 2022; Migratiebeleid

Inbreng voor schriftelijk overleg naar aanleiding van de brief van de staatssecretaris van J&V wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (Karimi) en de PvdA (Vos) gezamenlijk, Fractie-Nanninga (Nanninga), D66 (Stienen) en de PVV (Van Hattem).

Brief van de staatssecretaris van J&V over menselijke maat en dienstverlening in de migratieketen; Vreemdelingenbeleid

De commissie I&A/JBZ besluit naar aanleiding van de brief van de staatssecretaris van J&V van 25 juli 2022 om op 4 oktober 2022 gelegenheid te geven tot het leveren van inbreng voor schriftelijk overleg.


Plenair

Aanbieden onderwijs en examens van mbo-opleidingen op Bonaire in het Papiaments

De commissie OCW brengt eindverslag uit en stelt voor het wetsvoorstel plenair te behandelen op een nog nader te bepalen datum in oktober 2022.

Brief van de minister voor VRO ter aanbieding van de maandrapportage Aansluiten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet, mei 2022

De commissies IWO en EZK/LNV nemen kennis van de brief van de minister voor VRO van 8 juli 2022 en besluiten deze te betrekken bij het plenaire debat over de inwerkingtreding van de Omgevingswet (thans voorzien op 1 november 2022).

Wet bevorderen integriteit en functioneren decentraal bestuur

De commissie brengt eindverslag uit onder voorbehoud van plenair debat op een nader door de Voorzitter te bepalen datum.


Hamerstuk

Wet op de Nederlandse Sportraad

De commissie VWS brengt eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen als hamerstuk.

Wet versterking decentrale rekenkamers

De commissie BiZa/AZ brengt eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen als hamerstuk.

Aanpassing regeling voor waardeoverdracht en afkoop klein pensioen en invoering afkoop klein nettopensioen en nettolijfrente

De commissie SZW brengt eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te doen als hamerstuk.


Corona

Brief van de minister voor Rechtsbescherming ter aanbieding van het 13e verlengingsbesluit tijdelijke COVID-19-voorzieningen

Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van VWS over de uitvoering van de Motie-Van der Voort c.s. over informatievoorziening en desinformatie betreffende corona

De commissies besluiten op 27 september 2022 inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg.

Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van VWS over het voorstel voor een Verordening tot wijziging van de Verordening betreffende het digitaal EU-COVID-certificaat

De commissies besluiten op 27 september 2022 inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg.

Maatschappelijk Impact Team

De commissies besluiten op 27 september 2022 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg over de brief van 19 augustus 2022 waarmee de minister van SZW de Kamer informeert over de instelling van het Maatschappelijk Impact Team (MIT).

Wet publieke gezondheid

Naar aanleiding van berichten in de media over een tijdens het zomerreces openbaar geworden brief van meerdere fracties aan de minister van VWS over de consultatieversie van de eerste tranche van de wijziging van de Wet publieke gezondheid (Wpg), merkt de voorzitter op dat een dergelijke brief door deze fracties ter kennisneming onder de leden van de commissies verspreid had kunnen worden.


Europa

EU-voorstel Europese ruimte voor gezondheidsgegevens

De commissie levert geen inbreng voor schriftelijk overleg nu de Tweede Kamer dit dossier actief volgt. De commissie wil wel op de hoogte worden gehouden van de ontwikkelingen.

Europese zorgstrategie

De commissie besluit het BNC-fiche af te wachten alvorens een beslissing te nemen over het in behandeling nemen van de Europese zorgstrategie.

COM(2022)440 - Communication from the Commission on the European care strategy

COM(2022)441 - Proposal for a Council Recommendation on access to affordable high-quality long-term care

COM(2022)442 - Proposal for a Council Recommendation on the Revision of the Barcelona Targets on early childhood education and care


Divers

Stikstofproblematiek

De commissie EZK/LNV besluit het ministerie van LNV te verzoeken een technische briefing te houden betreffende enkele specifieke aspecten die raken aan de stikstofproblematiek. De leden Kluit (GroenLinks) en Koffeman (PvdD) zullen de onderwerpen voor de briefing inventariseren, zodat de commissie er op 27 september 2022 over kan spreken. Op die datum zal de commissie tevens bezien of en zo ja, wanneer zij (vervolg)vragen zal stellen over op 13 september geagendeerde stukken.

Motie-Janssen (SP) c.s. over ongelakte versie beslisnota bij de brief over de kritische tijdslijn Omgevingswet

De commissies nemen kennis van de brief van de minister voor VRO van 7 juli 2022 De commissies besluiten dat de status van de motie-Janssen c.s. van "niet uitgevoerd" wordt gehandhaafd. De commissies besluiten het onderwerp opnieuw te agenderen na ommekomst van de beantwoording van de schriftelijke vragen van het lid Faber-van de Klashorst (PVV) van 17 augustus 2022 door de minister voor VRO over dit onderwerp.

Deskundigenbijeenkomst geborgde zetels waterschappen

De commissie IWO hield een deskundigenbijeenkomst over het Initiatiefvoorstel-Bromet en Tjeerd de Groot over schrappen geborgde zetels voor bedrijven in waterschapsbesturen.

Mondeling overleg staatssecretaris Vijlbrief van Mijnbouw

De commissie EZK/LNV hield een mondeling overleg met staatssecretaris Vijlbrief van Mijnbouw, onder andere over de gaswinning en hersteloperatie in Groningen.

Brief van de minister van BZK over de registratie van kiesgerechtigden voor de verkiezing van de leden van het kiescollege niet-ingezetenen

De commissie BiZa/AZ besluit de brief van 31 augustus 2022 voor kennisgeving aan te nemen. Zij zal op 27 september 2022 een besluit nemen over de procedure van de schriftelijke behandeling van het wetsvoorstel. Indien het wetsvoorstel uiterlijk donderdag 15 september 2022 wordt aangenomen in de Tweede Kamer, overweegt zij de Voorzitter voor te stellen de procedure en het voorbereidend onderzoek op dezelfde dag te laten plaatsvinden.


Deel dit item:
Begin van een dialoog venster. Het bevat 1 afbeelding. Escape sluit dit venster.
Commissiekamer Eerste Kamer
Afbeelding 1 - Commissiekamer Eerste Kamer