Nieuws uit de commissies van dinsdag 9 juni 202011 juni 2020

De Eerste Kamercommissies hebben op dinsdag 9 juni 2020 vergaderd over met name de voortgang in de behandeling van wetsvoorstellen. De belangrijkste besluiten staan hieronder. De volledige besluitenlijst staat in de zogenoemde korte aantekeningen van de betreffende commissies.

De commissie VWS voerde 9 juni 2020 mondeling overleg met minister De Jonge en staatssecretaris Blokhuis
Meer afbeeldingen

Motie-Kox (SP) c.s. over tijdelijke huurstop voor zowel sociale sector als vrije sector; Motie-Kox (SP) c.s. over het alsnog op enigerlei wijze uitvoeren van de motie-Kox c.s. over tijdelijke huurstop voor zowel sociale sector als vrije sector

De commissie Binnenlandse Zaken/Algemene Zaken besluit de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over generieke en specifieke maatregelen voor betaalbaar huren opnieuw te agenderen zodra de reactie van de minister op de moties-Kox c.s. is ontvangen. Motie 35431, D is niet uitgevoerd.

Coronamaatregelen

Verzamelspoedwet COVID-19

De commissies Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving, Justitie en Veiligheid en Financiën stellen voor het wetsvoorstel heden, 9 juni 2020, af te doen als hamerstuk. Noot: op voorstel van senator Otten (Fractie-Otten) is vervolgens op 9 juni in de plenaire vergadering besloten hierover op 16 juni te stemmen.

Tweede incidentele suppletoire begroting Economische Zaken en Klimaat 2020 inzake Noodpakket banen en economie

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van Forum voor Democratie (Van der Linden) en GroenLinks (Vendrik).

Derde incidentele suppletoire begroting Economische Zaken en Klimaat 2020 inzake Noodpakket banen en economie en overbruggingsfaciliteit IHC

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van Forum voor Democratie (Van der Linden), GroenLinks (Vendrik) en PvdA (Crone).

Brief minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de mogelijke gevolgen van COVID-19 voor verkiezingen

Inbreng voor schriftelijk overleg over de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 22 mei 2020 inzake mogelijke gevolgen COVID19 voor de verkiezingen wordt geleverd door de fracties van de PvdA (Koole) en de ChristenUnie (Verkerk).

Schriftelijke inbreng

Geweldsaanwending opsporingsambtenaar

Inbreng voor nader voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Meijer), D66 (Dittrich), SP (Janssen) en PvdD (Nicolaï). De fracties van GroenLinks (Veldhoen) en PvdA (Recourt) leveren een gezamenlijke inbreng.

Goedkeuring Brede Economische en Handelsovereenkomst tussen Canada en de Europese Unie (CETA)

Inbreng voor het nader voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Van Ballekom), CDA (Oomen), GroenLinks (Karimi), D66 (Backer), PvdA (Koole), PVV (Faber), SP (Van Apeldoorn), ChristenUnie (Huizinga) en PvdD (Teunissen).

Goedkeuring Strategische partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en Canada

Inbreng voor het nader voorlopig verslag wordt geleverd door geen van de fracties. Het wetsvoorstel zat nader worden geagendeerd ter bespreking van de verdere procedure, eventueel in samenhang met wetsvoorstel 35154.

Financiële toetsing voorgedragen kwaliteitsstandaarden

Inbreng voor het nader voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van CDA (Prins-Modderaar; mede namens de fractie van GroenLinks) en PvdA (Nooren).

Wet homologatie onderhands akkoord

Inbreng voor voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Adriaansens) en PvdA (Recourt).

Wet versterken positie mbo-studenten

Inbreng voor het nader voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van CDA (Atsma), GroenLinks (Ganzevoort) en PvdA (Nooren).

Brief ministers Buitenlandse Zaken, Justitie en Veiligheid, Rechtsbescherming, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media inzake Nederlandse inzending EU-toetsingscyclus voor de rechtsstaat

De leden van de fracties van CDA (Rombouts) en GroenLinks (Veldhoen) leveren inbreng voor schriftelijk overleg met de regering.

Rechtsstatelijkheid in de EU

De leden van de fracties van GroenLinks (Karimi) en SGP (Van Dijk) leveren naar aanleiding van de brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake afschrift verzoek Tweede Kamer kabinetsreactie over de maatregelen voor insluiting van het coronavirus in Hongarije inbreng voor schriftelijk overleg met de regering. Een meerderheid in de commissies verzoekt - op initiatief van de leden van de fractie van de PvdA (Koole) - in de conceptbrief tevens instemming tot uitdrukking te brengen met de Nederlandse kabinetsappreciatie ten aanzien van de maatregelen in het kader van de bestrijding van het Coronavirus in Hongarije.

Initiatiefvoorstel-Kwint en Westerveld Verbod dat leerlingen van ouders die geen vrijwillige geldelijke bijdrage hebben voldaan worden buitengesloten van activiteiten

Inbreng voor het verslag wordt geleverd op 16 juni 2020. De commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zal aandringen op zeer spoedige beantwoording door de initiatiefnemers en/of de regering. Zij stelt voor dat, zodra de nota naar aanleiding van het verslag en/of de antwoorden van de regering zijn ontvangen, over het wetsvoorstel gestemd wordt. De commissievoorzitter zal namens de commissie een stemverklaring afleggen.

Mondeling overleg

Gedwongen zorg-wetten

De commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport voerde een mondeling overleg met minister De Jong en staatssecretaris Blokhuis (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) over een aantal wetten met betrekking tot gedwongen zorgverlening. Dit overleg vond mede plaats van eerder schriftelijk overleg van de commissie over de betreffende wetten, zoals die van Zorg en Dwang en Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg.

Europees Semester, EU-coördinatie coronamaatregelen, Stabiliteits- en Groeipact en Staat van de Eurozone

De commissie Financiën besluit op dinsdag 16 juni mondeling overleg te voeren met de minister van Financiën en minister van Buitenlandse Zaken over het Europees Semester, de EU-coördinatie van Coronamaatregelen, het stabiliteits- en groeipact en de staat van de Eurozone te laten beginnen met een korte inleiding van de minister van Financiën over de effecten van de Europese coronamaatregelen op de korte, middellange en lange termijn. Daarna is er gelegenheid is voor de woordvoerders om hun vragen te stellen aan de beide bewindslieden.

Plenair debat

Wet elektronische publicaties

De commissie Binnenlandse Zaken/Algemene Zaken brengt eindverslag uit. Zij stelt voor het wetsvoorstel op een door de Voorzitter te bepalen datum plenair te behandelen.

Hamerstukken

Vervallen van additionele Grondwetsartikelen die zijn uitgewerkt

De commissie Binnenlandse Zaken/Algemene Zaken brengt blanco eindverslag uit. Het wetsvoorstel kan als hamerstuk worden afgedaan.

Deskundigenbijeenkomst

Wet digitale overheid

Met het oog op de geplande deskundigenbijeenkomst over de Wet digitale overheid op 30 juni 2020 besluit de commissie Binnenlandse Zaken/Algemene Zaken de voorzitter te verzoeken samen met de staf uit de door de verschillende fracties genoemde deskundigen een evenwichtige conceptlijst samen te stellen.

Divers

Bespreking mogelijke tijdpad wetsvoorstel Hardheidsaanpassing Awir

De commissie Financiën is bereid het wetsvoorstel spoedig te behandelen, doch hecht ook aan een zorgvuldige behandeling. Indien het wetsvoorstel uiterlijk 12 juni 2020 aan de Eerste Kamer toegezonden wordt, wenst de commissie op dinsdagochtend 16 juni 2020 een technische briefing te houden. Diezelfde dag zal het voorbereidend onderzoek gehouden worden, waarbij tot donderdag 18 juni 2020 uitstel wordt verleend om de vragen in te leveren. Onder uitdrukkelijk voorbehoud van tijdige en adequate beantwoording zou het wetsvoorstel geagendeerd kunnen worden voor plenaire behandeling op 23 juni 2020. Een tweede vragenronde is evenwel niet uitgesloten.


Deel dit item:
De commissie VWS voerde 9 juni 2020 mondeling overleg met minister De Jonge en staatssecretaris Blokhuis
De commissie VWS voerde 9 juni 2020 mondeling overleg met minister De Jonge en staatssecretaris Blokhuis