Nieuws uit de commissies dinsdag 13 oktober 2020De Eerste Kamercommissies hebben op dinsdag 13 oktober 2020 vergaderd over met name de voortgang in de behandeling van wetsvoorstellen. De belangrijkste besluiten staan hieronder. De volledige besluitenlijst staat in de zogenoemde korte aantekeningen van de betreffende commissies.

De Handelingenkamer is in gebruik als commissiekamer
Grotere versie foto

Tijdelijke wet maatregelen covid-19

De commissies voor Justitie & Veiligheid, voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en voor Binnenlandse Zaken/Algemene Zaken besluiten een voorlichtingsverzoek aan de Raad van State door te geleiden naar de Voorzitter, teneinde dat nog dezelfde avond plenair vast te laten stellen als hamerstuk. Daarbij wordt de Raad van State verzocht de voorlichting uiterlijk 23 oktober 2020 aan de Kamer aan te bieden. (Is inderdaad als hamerstuk vastgesteld; redactie nieuwsbericht )

Voorts wordt de inbrengdatum voor verslag bepaald op dinsdag 20 oktober 2020. Onder voorbehoud dat de nota naar aanleiding van het verslag de Kamer uiterlijk 23 oktober 2020 bereikt, zal het plenaire debat gevoerd worden op maandag 26 oktober 2020 en zal stemming op 27 oktober 2020 plaatsvinden.

Goedkeuring Brede Economische en Handelsovereenkomst tussen Canada en de Europese Unie (CETA)

De commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking besluit om de regering te vragen naar de uitwerking van het nog op te zetten notificatiemechanisme waarmee maatschappelijke organisaties klachten kunnen indienen over de naleving van de bepalingen van handelsakkoorden, zoals genoemd in de nadere memorie van antwoord, alvorens een besluit te nemen over verdere inhoudelijke behandeling van het wetsvoorstel. De griffie zal hiertoe per e-mail een voorstel aan de commissie voorleggen. Indien besluitvorming niet mogelijk blijkt per e-mailprocedure zal de commissie op dinsdag 27 oktober 2020 dit punt nader bespreken.

Het lid Otten (Fractie-Otten) stelt voor het wetsvoorstel thans voor plenaire behandeling aan te melden. De fracties van FVD, GroenLinks, PVV, SP, PvdD en Fractie-Otten steunen het voorstel. De fracties van VVD, CDA, D66, PvdA, ChristenUnie en OSF steunen het voorstel niet. De fracties van 50PLUS en SGP zijn afwezig. Hiermee wordt het voorstel verworpen.

Schriftelijke inbreng

Wet vliegbelasting

Inbreng voor nader voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Geerdink), FVD (Frentrop), CDA (Essers), GroenLinks (Vendrik), D66 (Van der Voort) en ChristenUnie (Ester).

Strafbaarstelling verblijf in een door een terroristische organisatie gecontroleerd gebied

Inbreng voor nader voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (Veldhoen), SP (Janssen) en PvdD (Nicolai) gezamenlijk, CDA (Doornhof), D66 (Dittrich), ChristenUnie (Bikker) en SGP (Van Dijk).

Wet Mobiliteitsfonds

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Arbouw), GroenLinks (De Boer), PVV (Bezaan) en SGP (Van Dijk).

Wijziging Participatiewet met betrekking tot fraudevorderingen

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt heden geleverd door de fracties van VVD (De Bruijn-Wezeman), CDA (Essers), D66 (Stienen), GroenLinks (Van Gurp), PvdA (Sent) en ChristenUnie (Ester).

Algemene financiële beschouwingen

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van D66 (Backer), PvdA (Sent), SP (Van Apeldoorn) en 50PLUS (Van Rooijen).

Interbestuurlijk programma

Inbreng voor nader schriftelijk overleg met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wordt geleverd door de fractie van de PVV (Van Hattem).

Vierde incidentele suppletoire begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2020 inzake steun- en herstelpakket

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt heden geleverd door de leden van de SP-fractie (Kox).

Brief staatssecretaris van Financien - Fiscaliteit en Belastingdienst over de Notitie Fiscaal Verdragsbeleid 2020

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van CDA (Essers).

Regeling ambulancezorgvoorzieningen en reacties op Tweede Kamermoties

De commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport besluit op 27 oktober 2020 via een e-mailprocedure inbreng te leveren voor schriftelijk overleg. De D66-fractie (Van der Voort) geeft vast te kennen voornemens te zijn inbreng te willen leveren.

Hamerstukken

Vierde incidentele suppletoire begroting Economische Zaken en Klimaat 2020 inzake noodpakket banen en economie 2.0

De commissie Economische Zaken en Klimaat/Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit brengt blanco eindverslag uit teneinde het voorstel af te doen als hamerstuk.

Vereenvoudiging grondslagen bekostiging vo-scholen

De commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap brengt eindverslag uit. Het wetsvoorstel kan als hamerstuk worden afgedaan.

Verbetering Rijkswet Onderzoeksraad voor veiligheid

De commissie Justitie en Veiligheid brengt eindverslag uit en stelt voor het wetsvoorstel af te doen als hamerstuk.

Aanpak risico's op witwassen en financieren van terrorisme op de BES

De commissie Financiën brengt blanco eindverslag uit teneinde het voorstel af te doen als hamerstuk.

Divers

Kennismakingsgesprek minister voor Medische Zorg en Sport

De commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport voerde een kennismakingsgesprek met minister Van Ark (Medische Zorg en Sport).

Briefing Raad van State

De commissie Financiën had een briefing van de Raad van State over de Miljoenennota 2021

Advies Raad van State over de ontwerp-Miljoenennota 20121 en Nader rapport (TK 35.570, 3)


Deel dit item:
Begin van een dialoog venster. Het bevat 1 afbeelding. Escape sluit dit venster.
De Handelingenkamer is in gebruik als commissiekamer
Afbeelding 1 - De Handelingenkamer is in gebruik als commissiekamer