Nieuws uit de commissies van 14 maart 2023De Eerste Kamercommissies hebben op dinsdag 14 maart 2023 vergaderd over de voortgang in de behandeling van wetsvoorstellen en over andere zaken. De belangrijkste besluiten staan hieronder. De volledige besluitenlijst staat in de zogenoemde korte aantekeningen van de betreffende commissies.


Wet toekomst pensioenen

De commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) bespreekt om de concept-voorlichtingsvraag aan de Raad van State aan te houden en opnieuw te agenderen na ontvangst van de memorie van antwoord bij het wetsvoorstel.


Wet publieke gezondheid

Eerste tranche wijziging Wet publieke gezondheid

Gewogen naar fractiegrootte spreekt een ruime meerderheid van de leden van de commissies voor Justitie en Veiligheid (J&V), voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken (BiZa/AZ) de intentie uit het wetsvoorstel voor de Kamerwisseling plenair te behandelen. De commissies en wil koersen op 16 mei 2023.


Schriftelijke inbreng

Afbouw salderingsregeling voor kleinverbruikers

De commissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) bespreekt dat inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van CDA (Prins), PvdA (Crone) en GroenLinks (Kluit) gezamenlijk, D66 (Pijlman), Fractie-Nanninga (Berkhout), PVV (Faber - van de Klashorst) en ChristenUnie (Huizinga-Heringa). De fractie van de SP sluit zich aan bij de inbreng van de CDA-fractie.

Stikstofproblematiek

De commissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) bespreekt dat inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van CDA (Prins), GroenLinks (Kluit), SP (Janssen), PvdD (Koffeman), ChristenUnie (Verkerk) en van de OSF (Raven).

Toevoegen van decentrale loting als selectiemethode voor opleidingen met capaciteitsfixus in het hoger onderwijs

De commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) bespreekt dat inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van de VVD (De Blécourt-Wouterse), GroenLinks (Krijnen) en de PvdA (Fiers) gezamenlijk, en D66 (Van der Voort).

Begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

De commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) bespreekt dat de fractie van de PVV (Van Kesteren) inbreng levert voor het voorlopig verslag voor de zevende incidentele suppletoire begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2022 inzakevoor Werk aan Uitvoering, Oekraïne en Herdenkingsjaar Slavernijverleden

Herinvoering basisbeurs

De commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) bespreekt dat de fractie van de PvdD (Prast) inbreng levert voor nader schriftelijk overleg met de minister van OCW over de herinvoering van de basisbeurs, de tegemoetkoming van huidige studenten zonder basisbeurs en over de motie Koffeman over de compensatie van studenten van de pechgeneratie.

Wet rechtspositie gesloten jeugdhulp

De commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) bespreekt dat inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (De Bruijn-Wezeman), CDA (Prins) en ChristenUnie (Verkerk).

Verzamelwet VWS 2022

De commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) bespreekt dat inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fractie van D66 (Van der Voort), de fracties van PvdA, GroenLinks en SP gezamenlijk (Karakus/Krijnen/Gerkens), waarbij de PvdD-fractie zich aansluit en door de fractie van de ChristenUnie (Verkerk).

Wet digitale overheid

De commissie voor Binnenlandse Zaken / Hoge Colleges van Staat en Algemene Zaken (BiZa/AZ) bespreekt dat inbreng voor schriftelijk overleg over juridische analyses van de Landsadvocaat over de reikwijdte van de eIDAS-verordening en inzake de open source-eis, wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (Ganzevoort) en PvdA (Koole).

Strafbaarstelling gebruik persoonsgegevens voor intimiderende doeleinden

De commissie voor Justitie en Veiligheid (J&V) bespreekt dat inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (Veldhoen) en de PvdA (Recourt) gezamenlijk, mede namens de fractie van de PvdD (Nicolaï), de fractie van D66 (Dittrich) en van SGP (Van Dijk).

Rechtsstaat en rechtsorde

De commissie voor Justitie en Veiligheid (J&V) bespreekt dat naar aanleiding van de brief van de minister Weerwind voor Rechtsbescherming over het jaarplan 2023 van de Raad voor de rechtspraak inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van D66 (Dittrich) en GroenLinks (Veldhoen).

Begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2022

De commissie voor Justitie en Veiligheid (J&V) bespreekt dat het verslag van nader schriftelijk overleg met de minister van J&V over de gewijzigde overeenkomst tussen de Staat en de landsadvocaat en de instelling van de onderzoekscommissie advocatendiensten aan de Staat. De fracties van de PvdD (Nicolaï) en Fractie-Otten (Otten) brengen gezamenlijk inbreng voor nader schriftelijk overleg.

Verordening betreffende wederzijdse erkenning van afstamming

De commissie voor Justitie en Veiligheid (J&V) bespreekt dat inbreng voor het schriftelijk overleg met de regering en de Europese Commissie wordt geleverd door de fracties van de PVV (Bezaan) en de SGP (Van Dijk).

Toezegging Onderzoek RIVM effectiviteit avondklok

Naar aanleiding van de brief van 10 maart 2023 over de afdoening van deze toezegging, wordt door de PVV-fractie (Van Hattem) inbreng geleverd voor schriftelijk overleg.


Hamerstuk

Wet goed verhuurderschap

De commissie voor Binnenlandse Zaken / Hoge Colleges van Staat en Algemene Zaken (BiZa/AZ) besluit dat het wetsvoorstel als hamerstuk kan worden afgedaan.

Uitvoeringswet verordening terroristische online-inhoud

De commissie voor Justitie en Veiligheid (J&V) stelt voor het wetsvoorstel af te doen als hamerstuk.


Stemmingen

Strafbaarstelling voorbereidingshandelingen seksueel kindermisbruik

De commissie voor Justitie en Veiligheid (J&V) stelt voor op 21 maart 2023 over het wetsvoorstel te stemmen.


Plenair

Versterking gebouwen Groningen

De commissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) besluit om het wetsvoorstel Versterking gebouwen in de provincie Groningen en de novelle Verbetering uitvoerbaarheid gecombineerd plenair te behandelen op 11 april 2023.a.s.


Deel dit item: