Nieuws uit de commissies dinsdag 9 februari 2021De Eerste Kamercommissies hebben op dinsdag 9 februari 2021 vergaderd over met name de voortgang in de behandeling van wetsvoorstellen. De belangrijkste besluiten staan hieronder. De volledige besluitenlijst staat in de zogenoemde korte aantekeningen van de betreffende commissies.

De gang in de Eerste Kamer waar de commissiekamers zich bevinden
Grotere versie foto

Covid-19

Bepalende zeggenschap Staten-Generaal bij verlenging van de Tijdelijke wet maatregelen Covid-19

Brief van de minister van VWS van 28 januari 2021

Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (De Boer), SP (Janssen) en PvdD (Nicolaï). Aangedrongen zal worden op tijdige beantwoording, zodat deze reactie betrokken kan worden bij het op 23 februari 2021 geplande plenaire debat over de brief van 28 januari 2021 en de brief van 9 februari 2021 over de verlenging van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19.

Voortduringswet artikel 8 Wbbbg, tijdelijke avondklok

Zodra dit wetsvoorstel de Kamer bereikt, zal via een e-mailprocedure eindverslag onder voorbehoud van plenaire behandeling op 23 februari 2021 worden uitgebracht. De commissies besluiten dit wetsvoorstel te betrekken bij het op 23 februari 2021 geplande plenaire debat over de brief van 28 januari 2021 en de brief van 9 februari 2021 over de verlenging van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19, en voor dit debat zowel de minister van Justitie en Veiligheid als de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport uit te nodigen.

Schriftelijke inbreng

Stikstofreductie en natuurverbetering

Inbreng voor nader voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Klip), CDA (Prins), GroenLinks (Kluit), D66 (Pijlman), Fractie-Van Pareren (Berkhout), PVV (Faber), FVD (Dessing) en SGP (Schalk).

Commissiemededeling: Een farmaceutische strategie voor Europa

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van VVD (De Bruijn-Wezeman), CDA (Oomen-Ruijten), GroenLinks (Van Gurp), PvdA/ChristenUnie (Nooren/Verkerk) en PVV (Van Kesteren).

Commissiemededeling - Een farmaceutische strategie voor Europa 

E210002 - Commissiemededeling: Een farmaceutische strategie voor Europa

Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake BNC-fiche Commissiemededeling een farmaceutische strategie voor Europa (EK 22.112, IJ)

Factsheet: Een farmaceutische strategie voor Europa

Persbericht: Betaalbare, toegankelijke en veilige geneesmiddelen voor iedereen: de Commissie presenteert een farmaceutische strategie voor Europa

Voorstel voor een verordening tot wijziging mandaat Europol en voorstel voor wijziging verordening Schengen informatiesysteem (SIS) voor Europol

Inbreng voor schriftelijk overleg met de regering en met de Europese Commissie wordt geleverd door de leden van de fracties van GroenLinks (Veldhoen) en ChristenUnie (Huizinga-Heringa).

Uitvoering Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten

Inbreng voor schriftelijk overleg over de Uitvoering van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten wordt heden geleverd door de leden van de Fractie-van Pareren (Van Pareren) en de PvdA (Sent).

Brief staatssecretaris Justitie en Veiligheid stand van zaken Taskforce IND wegwerken achterstanden bij de behandelingen van asielaanvragen

Naast de eerder aangeleverde schriftelijke inbreng van de fractie van GroenLinks (Karimi) heeft de fractie van de ChristenUnie (Huizinga-Heringa) tevens inbreng geleverd. De fracties van D66 en ChristenUnie hebben aangegeven zich (deels) te willen aansluiten bij de vragen van de fractie van GroenLinks.

Verslag schriftelijk overleg met minister van Financiën over het rapport 'Bankenresolutie in Nederland' van de Algemene Rekenkamer

Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (Karimi) en FVD (Frentrop).

Stoppen alcoholslotprogramma in bestuursrecht

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van PVV (Bezaan) en SGP (Van Dijk).

Implementatie gewijzigde richtlijn vakbekwaamheid bestuurders

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fractie van PVV (Bezaan).

Europees Migratie- en Asielpact

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door het lid Van Hattem (PVV). De commissie Immigratie en Asiel/JBZ-Raad besluit, op verzoek van een aantal leden, inbreng voor schriftelijk overleg opnieuw te agenderen na de deskundigenbijeenkomsten inzake het Europees migratie- en asielpact, die plaatsvinden op 2 maart en 23 maart 2021.

Bemiddelende rol bij bomenkap in buitengebied

De commissies Economische Zaken/Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit besluiten de toezegging als openstaand te beschouwen en in schriftelijk overleg te treden naar aanleiding van de brief van de minister van LNV van 26 januari 2021. Inbreng voor schriftelijk overleg wordt heden, 9 februari 2021, geleverd door de fractie van GroenLinks (Kluit).

Zesde Voortgangsrapportage Natuur

Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van GroenLinks (Kluit).

Initiatiefvoorstel-Kuiken, Van Toorenburg, Van Wijngaarden, Van der Graaf en Van der Staaij Wet bestuurlijk verbod ondermijnende organisaties; Verruiming mogelijkheden tot het verbieden van rechtspersonen

Inbreng voor nader voorlopig verslag bij het Wetsvoorstel ter verruiming van de mogelijkheden tot het verbieden van rechtspersonen wordt geleverd door de fractie van PVV (Bezaan).

Plenair

Goedkeuring Samenwerkingsovereenkomst partnerschap en ontwikkeling tussen de Europese Unie en de Islamitische Republiek Afghanistan

De commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking brengt eindverslag uit en stelt voor het wetsvoorstel op een door de Voorzitter te bepalen datum plenair te behandelen.

Herstel toeslagen

De commissie Financiën neemt kennis van de (geplande) voortgang van de behandeling van het Wetsvoorstel Incidentele suppletoire begroting Financiën 2021 inzake Herstel Toeslagen in de Tweede Kamer. Onder voorbehoud dat de Tweede Kamer deze week instemt met het wetsvoorstel, stelt de commissie voor inbreng voor verslag te leveren op 16 februari 2021. De commissie stelt vervolgens voor om - onder voorbehoud van tijdige beantwoording van de vragen per 19 februari - het wetsvoorstel te agenderen voor plenaire behandeling op 23 februari 2021. Woordvoerders tekenen zich - onder voorbehoud - uiterlijk 17 februari in voor debat.

Hamerstukken

Bestrijding fraude met en vervalsing van niet contante betaalmiddelen

De commissie Justitie en Veiligheid brengt blanco eindverslag uit teneinde het voorstel af te doen als hamerstuk.

Vereenvoudiging bekostiging primair onderwijs en samenwerkingsverbanden

De commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te doen als hamerstuk.

Deskundigenbijeenkomst

Initiatiefvoorstel-Koerhuis en Van Toorenburg Wet handhaving kraakverbod

De commissie J&V besluit een deskundigenbijeenkomst over het wetsvoorstel te organiseren op 9 maart 2021. Daartoe wordt een voorbereidingsgroep ingesteld bestaande uit de leden Doornhof (CDA) en Veldhoen (GroenLinks).

Tevens besluit de commissie het (aangehouden) voorbereidend onderzoek te houden op 9 maart 2021.

De commissie stelt voor het plenaire debat over het wetsvoorstel te houden op 23 maart 2021, onder voorbehoud van de nota n.a.v. het verslag en antwoorden regering op uiterlijk vrijdag 19 maart 2021.

Divers

Geweldsaanwending opsporingsambtenaar

De commissie J&V besluit op 9 maart 2021 inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg. Daarnaast stelt de commissie de Voorzitter voor om het plenaire debat over het wetsvoorstel, wegens de volle plenaire agenda op 23 februari 2021, uit te stellen naar eind maart of later.


Deel dit item:
Begin van een dialoog venster. Het bevat 1 afbeelding. Escape sluit dit venster.
De gang in de Eerste Kamer waar de commissiekamers zich bevinden
Afbeelding 1 - De gang in de Eerste Kamer waar de commissiekamers zich bevinden