Nieuws uit de commissies: dinsdag 16 april 2019Hieronder treft u een selectie aan van de besluiten van de commissies van de Eerste Kamer op dinsdag 16 april 2019 over de voortgang in de behandeling van wetsvoorstellen en andere zaken. De volledige besluitenlijst staat in de korte aantekeningen van de betreffende commissies.

De Handelingenkamer is in gebruik als commissiekamer
Grotere versie foto

Schriftelijke inbreng

Verwijdering asbest en asbesthoudende producten

Inbreng voor verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Klip-Martin), CDA (Atsma), D66 (Stienen), PVV (Van der Sluijs), SP (Ruers), PvdA (Fiers), GroenLinks (Binnema), ChristenUnie (Kuiper), SGP (Van Dijk) en 50PLUS (Baay-Timmerman).

Aanbeveling Europees uitwisselingsformaat voor elektronische patiëntendossiers

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van VVD (De Bruijn-Wezeman), D66 (Vink), PVV (Van Kesteren). GroenLinks (Ganzevoort) en ChristenUnie (Kuiper).

Wet maatregelen middenhuur

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van CDA (De Vries-Leggedoor), D66 (Pijlman), PVV (Van Hattem), SP (Köhler) en ChristenUnie (Bikker).

Openbaarmaking verslagen klimaattafels

Inbreng voor schriftelijk overleg met de minister van Economische Zaken en Klimaat wordt geleverd door de fracties van PVV (Van Hattem) en PvdA (Fiers).

Brief inzake Tweede voortgangsrapportage Europees Openbaar Ministerie

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de leden Andriessen (D66) en Van Hattem (PVV). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissies worden voorgelegd.

Toezegging Kamer schriftelijk informeren over richtinggevend perspectief herziening stelsel van de rechtsbijstand

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van PvdA (Vlietstra). De leden van de SP-fractie sluiten zich aan bij de inbreng van de PvdA-fractie.

Coördinatieverordening sociale zekerheid

Inbreng voor nader schriftelijk overleg inzake coördinatieverordening sociale zekerheid; EU-voorstel: verordening herziening coördinatie sociale zekerheidsstelsels wordt geleverd door de leden van de CDA-fractie (Oomen-Ruijten) op 14 mei 2019.

Agrarische gronden van de Staat

Het lid Van Zandbrink (PvdA) levert als gevolg van toezeggingen naar aanleiding mondeling overleg 4 december 2018 inbreng voor schriftelijk overleg met de minister van LNV.

Mondeling overleg

Vluchtelingen uit Venezuela

De commissies Koninkrijksrelaties en Immigratie & Asiel voerden mondeling overleg met staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de verantwoordelijkheden voor de bescherming van mensenrechten van (Venezolaanse) vluchtelingen, asielzoekers en migranten in het Caribisch deel van het Koninkrijk, in de context van de staatkundige verhoudingen binnen het Koninkrijk.

Divers

Wijziging rentemaatstaf voor de lening hoger onderwijs

De commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap besluit de bespreking van de nadere procedure aan te houden tot 23 april 2019. Zij streeft naar plenaire behandeling op 28 mei 2019.

Modernisering bestuur en verduidelijking positie Ster en aanpassing procedures benoeming raden van toezicht en besturen van in de Mediawet 2008 geregelde organisaties

De commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap besluit de bespreking van de procedure aan te houden. Het lid Atsma (CDA) formuleert in overleg met andere leden conceptvragen voor een eventuele voorlichtingsvraag aan de Afdeling advisering van de Raad van State. Deze worden op 14 mei 2019 in de commissie besproken.

Toezicht, opsporing, naleving en handhaving in de zorg

Het door de minister voor Medische Zorg en Sport toegezegde standpunt over het wetsvoorstel Wijziging van de Wmg in verband met het verbeteren van toezicht, opsporing, naleving en handhaving wordt uiterlijk 19 april 2019 verwacht. De commissie besluit het vervolg van de behandeling van het wetsvoorstel in elk geval op 23 april 2019 ter bespreking te agenderen. De voortzetting van de plenaire behandeling is voorzien voor 14 mei 2019.

Zorgplicht kinderarbeid

De commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking besluit om de brief van het Tweede Kamerlid Kuiken inzake de behandeling in tweede termijn van het Initiatiefvoorstel Wet Zorgplicht Kinderarbeid te betrekken bij de voortzetting van de plenaire behandeling van het initiatiefvoorstel op 23 april as.  De commissie besluit om de oorspronkelijke sprekersvolgorde uit de eerste termijn te hanteren bij de tweede termijn van de plenaire behandeling op 23 april as.

Invoeringswet Omgevingswet

De commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving heeft gesprekken gevoerd met externe ondersteuners in het kader van de behandeling van de Invoeringswet Omgevingswet. Die gesprekken gingen over de juridische aspecten, het digitale stelsel en de burgerparticipatie. Dinsdag 23 april heeft de commissie een externe deskundigenbijeenkomst belegd.


Deel dit item:
Begin van een dialoog venster. Het bevat 1 afbeelding. Escape sluit dit venster.
De Handelingenkamer is in gebruik als commissiekamer
Afbeelding 1 - De Handelingenkamer is in gebruik als commissiekamer