Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Nieuws uit de commissies dinsdag 26 november 201928 november 2019

De commissies van de Eerste Kamer hebben op dinsdag 26 november 2019 vergaderd over de voortgang in de behandeling van wetsvoorstellen en andere zaken. De belangrijkste besluiten staan hieronder. De volledige besluitenlijst staat in de zogenoemde korte aantekeningen van de betreffende commissies.

Commissie EZK/LNV op 19 november 2019
Meer afbeeldingen

Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie

De commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit brengt eindverslag uit en stelt voor het plenaire debat over dit wetsvoorstel te houden op dinsdag 3 december 2019.

Toepassing Rijkscoördinatieregeling voorbereiding 'militair radarstation Herwijnen'

De commissies Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving, en Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking besluiten een plenair debat te voeren over het voorliggende besluit.

Aanvullingswet geluid Omgevingswet

De commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving besluit inbreng te leveren voor verslag op 10 december 2019. Onder voorbehoud van tijdige beantwoording van de in het verslag gestelde vragen, stelt zij voor het wetsvoorstel plenair te behandelen op een nog nader te bepalen datum, met dien verstande dat de commissie het wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet als eerste plenair wenst te behandelen alvorens over te gaan tot plenaire behandeling van de Aanvullingswetten Omgevingswet.

Voorhang ontwerp Aanvullingsbesluit geluid Omgevingswet

De commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving besluit naar aanleiding van de brief - met bijlagen - van de staatssecretaris van I&W van 14 oktober 2019 dat de desbetreffende fracties die inbreng leveren voor verslag inzake het wetsvoorstel Aanvullingswet geluid Omgevingswet, daarin tevens vragen over het voorgehangen ontwerp Aanvullingsbesluit geluid Omgevingswet kunnen opnemen.

Aanvullingswet bodem Omgevingswet

De commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving besluit inbreng te leveren voor nader voorlopig verslag op 10 december 2019. Op deze datum zal tevens bezien worden of de inbreng kan leiden tot een verslag in plaats van een nader voorlopig verslag.

Voorhang ontwerp Aanvullingsbesluit bodem Omgevingswet

Brief - met bijlage - van de staatssecretaris van I&W van 1 juli 2019

De commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving besluit dat de desbetreffende fracties die inbreng leveren voor nader voorlopig verslag inzake het wetsvoorstel Aanvullingswet bodem Omgevingswet, daarin tevens vragen over het voorgehangen ontwerp Aanvullingsbesluit bodem Omgevingswet kunnen opnemen.

Terugblik op technische departementale briefing DSO-LV

De commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving heeft dinsdagavond een technische briefing van departementsambtenaren gehad over het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). De commissie ontvangt nog graag een schriftelijke reactie op de vragen die zijn gesteld, maar die door tijdgebrek niet meer tijdens de briefing aan de orde konden komen. De commissie besluit de brief van de minister voor Milieu en Wonen van 19 november 2019 over het statusrapport en het WCAG-onderzoek naar DSO-LV te betrekken bij de verdere behandeling van de wetsvoorstellen stelselherziening omgevingsrecht.

Schriftelijke inbreng

Ontwerpbesluit vaststellen gebiedsspecifiek beleid voor PFAS

Inbreng voor schriftelijk overleg naar aanleiding van de brief van de minister voor Milieu en Wonen van 13 november 2019 over het voorhangen van het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit bodemkwaliteit in verband met de versnelling van de totstandkomingsprocedure voor het vaststellen van gebiedsspecifiek beleid voor PFAS wordt geleverd door de fracties van CDA (Prins-Modderaar), GroenLinks (Kluit), PVV (Bezaan), ChristenUnie (Verkerk), PvdD (Nicolaï) en Fractie-Otten (Rookmaker). Andere fracties sluiten zich aan bij uiteenlopende vragen van bovenstaande fracties. De commissie Infrastructuur, Wonen en Omgeving neemt kennis van het voornemen van de minister het ontwerpbesluit zo spoedig mogelijk na de afronding van de voorhang ter advisering voor te leggen aan de Raad van State.

De commissie heeft dezelfde dag naar aanleiding van de antwoorden van de minister verslag van schriftelijk overleg uitgebracht. Naar aanleiding van het verslag schriftelijk overleg besluit de commissie tot inbreng voor nader schriftelijk overleg. Fracties kunnen uiterlijk donderdag 28 november 2019. Het ministerie zal gevraagd worden op korte termijn te antwoorden, waarna leden vrijdag 29 november 2019 kunnen reageren op de antwoorden in het kader van het nader schriftelijk overleg. De commissie overweegt - zo nodig - een mondeling overleg met de minister voor Milieu en Wonen over dit onderwerp op dinsdag 3 december 2019.

Maatregelenpakket stikstofproblematiek

Inbreng voor schriftelijk overleg naar aanleiding van de brief van ministers van LNV en I&W en de minister voor M&W van 13 november 2019 over het Maatregelenpakket voor de stikstofproblematiek in de woningbouw- en infrastructuursector en voor de PFAS-problematiek wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (Kluit), PVV (Faber) en PvdD (Koffeman).

Belastingplan 2020

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt heden geleverd door de fracties van VVD (Geerdink), CDA (Essers), GroenLinks (Vendrik), D66 (Van Huffelen), PvdA (Crone), PVV (Van Strien), SP (Van Apeldoorn), ChristenUnie (Ester), 50PLUS (Van Rooijen) en SGP (Schalk).

Overige fiscale maatregelen 2020

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt heden geleverd door de fracties van VVD (Geerdink), CDA (Essers), GroenLinks (Vendrik) en ChristenUnie (Ester).

Wet fiscale maatregelen Klimaatakkoord

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt heden geleverd door de fracties van VVD (Geerdink), CDA (Essers), GroenLinks (Vendrik), D66 (Van Huffelen), PvdA (Crone), ChristenUnie (Ester) en SGP (Schalk).

Wet bronbelasting 2021

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt heden geleverd door de fracties van VVD (Geerdink), CDA (Essers), GroenLinks (Vendrik) en ChristenUnie (Ester).

Wet afschaffing fiscale aftrek scholingsuitgaven

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt heden geleverd door de fractie van ChristenUnie (Ester).

Wet implementatie richtlijn harmonisatie en vereenvoudiging handelsverkeer tussen lidstaten

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt heden geleverd door de fractie van ChristenUnie (Ester).

Wet implementatie tweede EU-richtlijn antibelastingontwijking

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt heden geleverd door de fracties van VVD (Geerdink), CDA (Essers) en ChristenUnie (Ester).

Wet implementatie EU-richtlijn meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt heden geleverd door de fracties van VVD (Geerdink), CDA (Essers) en ChristenUnie (Ester).

Wijziging begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2019 (voorjaarsnota)

Inbreng voor het nader voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van FVD (Cliteur) en PVV (Van Hattem).

Derde voortgangsrapportage Europees Openbaar Ministerie

Inbreng voor schriftelijk overleg naar aanleiding van de brief van de minister van Justitie en Veiligheid inzake derde voortgangsrapportage Europees Openbaar Ministerie; EU voorstel: Verordening oprichting Europees openbaar ministerie COM wordt geleverd door de fractie van PVV (Van Hattem).

Verslag JBZ-Raad 7 en 8 oktober

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van GroenLinks (Karimi).

Geannoteerde agenda JBZ-raad 2-3 december 2019

Het lid Veldhoen (GroenLinks) geeft aan inbreng voor schriftelijk overleg te willen leveren. De commissies besluiten inbreng voor schriftelijk overleg op 10 december 2019 te leveren.

Aanpassing referentielanden vaststelling geneesmiddelenprijzen

De commissie besluit tot het uitbrengen van verslag, gebaseerd op inbreng geleverd door de fracties van FVD (Van Pareren) en PVV (Van Kesteren). Onder voorbehoud van tijdige ontvangst van de nota naar aanleiding van het verslag (uiterlijk vrijdag 29 november 2019) kan het wetsvoorstel op 3 december 2019 als hamerstuk worden afgedaan.

Divers

Vereenvoudiging Wajong

De commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid besluit tot een besloten gesprek met de FNV en CNV over wetsvoorstel Vereenvoudiging Wajong op dinsdag 3 december van 18.15 tot 19.15 uur.

Sociale media menu


Deel dit item:
Commissie EZK/LNV op 19 november 2019
Commissie EZK/LNV op 19 november 2019