Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Nieuws uit de commissies dinsdag 10 december 201911 december 2019

De commissies van de Eerste Kamer hebben op dinsdag 10 december 2019 vergaderd over de voortgang in de behandeling van wetsvoorstellen en andere zaken. De belangrijkste besluiten staan hieronder. De volledige besluitenlijst staat in de zogenoemde korte aantekeningen van de betreffende commissies.

Commissie EZK/LNV op 10 december 2019
Meer afbeeldingen

Spoedwet aanpak stikstof

De commissie Economische Zaken en Klimaat/Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit besluit te streven naar afronding van de behandeling van het wetsvoorstel voor het kerstreces, onder voorbehoud van tijdige en adequate beantwoording van de in het voorlopig verslag gestelde vragen. Zij spreekt af dat tot uiterlijk woensdag 11 december 2019, 12 uur, inbreng geleverd kan worden voor voorlopig verslag.

De regering zal worden gevraagd de memorie van antwoord uiterlijk vrijdag 13 december 2019, 16 uur, aan de Kamer te doen toekomen. De woordvoerders zullen uiterlijk maandag 16 december 2019, 11 uur, na kennisneming van de memorie van antwoord, laten weten of hun fracties het wetsvoorstel gereed achten voor een plenair debat op dinsdag 17 december 2019, dan wel nadere voorbereiding wensen.

Plenaire begrotingsbehandelingen

De volgende begrotingen zullen op 16 of 17 december plenair worden behandeld:

Voortgang rapport Staatscommissie Parlementair stelsel

De commissie Binnenlandse Zaken/Algemene Zaken heeft een gesprek met de voormalige voorzitter Johan Remkes en de voormalige leden van de Staatscommissie parlementair stelsel Jakob Kohnstamm, Carla van Baalen en Tom van der Meer. De commissie besluit bespreking van de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 6 december 2019 inzake reactie op motie-Schalk c.s. aan te houden tot 17 december 2019.

Herschikking behandelschema stelselherziening omgevingsrecht

De commissie IWO bespreekt naar aanleiding van de brief - met bijlagen - van de minister voor Milieu en Wonen van 29 november 2019 de herschikking van het behandelschema stelselherziening omgevingsrecht. Zij besluit op 14 januari 2020 te bezien wanneer zij het plenaire debat over het wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet wenst te houden: op 21 januari 2020 of 28 januari 2020.

Wat betreft de plenaire behandeling van de vier aanvullingswetten behorende bij de Omgevingswet - inclusief de daarbij behorende ontwerpbesluiten - zal de commissie zich nader beraden. De commissie streeft ernaar de aanvullingswetten af te doen in het eerste kwartaal van 2020.

Op 14 januari 2020 zal de commissie inbreng leveren voor verslag inzake de Aanvullingswet geluid Omgevingswet en inbreng voor nader voorlopig verslag inzake de Aanvullingswet bodem Omgevingswet. Op die datum zal zij tevens inbreng leveren voor nader schriftelijk overleg over het ontwerp Aanvullingsbesluit geluid Omgevingswet en het ontwerp Aanvullingsbesluit bodem Omgevingswet. Tevens geven enkele leden aan behoefte te hebben aan een praktijksessie betreffende het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) medio 2020.

Schriftelijke inbreng

Implementatie zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn

De commissie EZK/LNV besluit het voorliggende verslag met inbreng van de fracties van Forum voor Democratie (Van Pareren), CDA (Prins), GroenLinks (Kluit), D66 (Pijlman), PvdA (Koole), PVV (Faber) en SGP (Schalk) ongewijzigd vast te stellen. De commissie stelt voor het wetsvoorstel plenair te behandelen op 16 en/of 17 december 2019, onder voorbehoud van tijdige ontvangst van de nota naar aanleiding van het verslag (uiterlijk vrijdag 13 december 2019, 16:00 uur).

Verdere activering participatie jonggehandicapten en harmonisatie Wajongregimes

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (De Bruijn-Wezeman), CDA (Oomen-Ruijten), GroenLinks (Van Gurp), D66 (Stienen), PvdA (Sent), SP (Kox) en ChristenUnie (Ester).

Kwaliteitsstandaard postmortale donatiezorg

Inbreng voor schriftelijk overleg naar aanleiding van de brief van de minister voor Medische Zorg en Sport van 26 november 2019 over de kwaliteitsstandaard postmortale donatiezorg wordt geleverd door de fracties van PvdA (Nooren) en 50PLUS (Baay-Timmerman).

Biomassa

Inbreng voor schriftelijk overleg naar aanleiding van de brief van de minister van Economische Zaken en Klimaat van 22 november 2019 wordt geleverd door de fractie van PvdD (Koffeman).

Realisatieplan visie Landbouw, Natuur en Voedsel: Waardevol en Verbonden

Inbreng voor schriftelijk overleg naar aanleiding van de brief van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 17 juni 2019 wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (Kluit), PvdA (Recourt) en PvdD (Teunissen).

Commissiemededeling: Versterking van de rechtsstaat binnen de Unie

De leden van de Forum Voor Democratie-fractie (Cliteur) leveren inbreng voor nader schriftelijk overleg met de regering over de Commissiemededeling: Versterking van de rechtsstaat binnen de Unie - Een blauwdruk voor actie.

Verslag JBZ-Raad

Inbreng voor schriftelijk overleg naar aanleiding van de brief van de ministers van Justitie en Veiligheid en voor Rechtsbescherming en de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid inzake geannoteerde agenda JBZ-raad 2-3 december 2019; JBZ-Raad wordt geleverd door de fractie van GroenLinks (Veldhoen).

Multiproblematiek

Inbreng voor nader schriftelijk overleg naar aanleiding van de brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 19 november 2019 in reactie op de vragen van 9 oktober 2019 wordt geleverd door de fractie van GroenLinks (Ganzevoort).

Sociale media menu


Deel dit item:
Commissie EZK/LNV op 10 december 2019
Commissie EZK/LNV op 10 december 2019