Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Nieuws uit de commissies van dinsdag 12 mei 202015 mei 2020

De Eerste Kamercommissies hebben op dinsdag 12 mei 2020 vergaderd over met name de voortgang in de behandeling van wetsvoorstellen. De belangrijkste besluiten staan hieronder. De volledige besluitenlijst staat in de zogenoemde korte aantekeningen van de betreffende commissies.

De commissie OCW vergaderde dinsdag 12 mei in de Kelderzaal van de Grafelijke Zalen op het Binnenhof
Meer afbeeldingen

Schriftelijke inbreng

Wet vliegbelasting

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Geerdink), CDA (Atsma), GroenLinks (Vendrik) en PvdA (Crone), D66 (Van der Voort), PVV (Van Strien), ChristenUnie (Ester) en PvdD (Koffeman).

Verbetering Rijkswet Onderzoeksraad voor veiligheid

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Meijer), GroenLinks (De Boer), D66 (Dittrich) en SP (Janssen).

Wijziging Wet gemeentelijke schuldhulpverlening uitwisseling persoonsgegevens

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt heden geleverd door de fracties van VVD (De Bruijn-Wezeman), CDA (Rombouts), GroenLinks (Van Gurp), D66 (Moonen), PvdA (Sent) en ChristenUnie (Ester).

Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten

Inbreng voor nader voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties CDA (Essers), GroenLinks (Karimi), ChristenUnie (Ester) en SGP (Schalk).

Uitbreidingen toepassingsmogelijkheden Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (De Boer) en PvdD (Nicolaï).

Toezegging Handhavingsmiddelen inzetten om reclames illegale aanbieders terug te dringen

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de SP-fractie (Gerkens).

Goedkeuring Verdrag tussen de Regering Koninkrijk der Nederlanden en Regering Verenigde Staten van Amerika inzake de samenwerking van defensieaangelegenheden

Inbreng voor nader voorlopig verslag wordt geleverd door de fractie van GroenLinks (Ganzevoort).

Plenair afhandelen

Implementatie richtlijn energie-efficiëntie

De commissie EZK/LNV brengt eindverslag uit en stelt voor het wetsvoorstel plenair te behandelen op 2 juni 2020, bij voorkeur op dezelfde dag als de behandeling van het wetsvoorstel Implementatie wijziging Gasrichtlijn en een aantal verordeningen op het gebied van elektriciteit en gas.

Implementatie wijziging Gasrichtlijn en aantal verordeningen elektriciteit en gas

De commissie EZK/LNV brengt eindverslag uit en stelt voor het wetsvoorstel plenair te behandelen op 2 juni 2020, bij voorkeur op dezelfde dag als de behandeling van het wetsvoorstel Implementatie energie-efficiëntie.

Initiatiefvoorstel-Sjoerdsma, Asscher, Van Otterloo, Van Wijngaarden en Van Ojik Rijkswet inperking gevolgen Brexit

De commissie I&A/JBZ neemt kennis van de nadere memorie van antwoord van de initiatiefnemers en de brief van de regering en stelt het eindverslag vast. De schriftelijke voorbereiding van dit initiatiefvoorstel is hiermee afgerond. De commissie stelt de Voorzitter voor het wetsvoorstel op 23 juni 2020 plenair te behandelen.

Wet straffen en beschermen

De commissie J&V stelt voor het plenaire debat over het wetsvoorstel te houden op 23 of 30 juni 2020. Zij geeft aan dat de wens is het wetsvoorstel in ieder geval vóór het aanstaande zomerreces plenair te behandelen.

Hamerstukken

Wet ongewenste zeggenschap telecommunicatie

De commissie EZK/LNV brengt blanco eindverslag uit teneinde het voorstel af te doen als hamerstuk.

Beperken vraag naar laagcalorisch gas van grote afnemers

De commissie EZK/LNV brengt eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te doen als hamerstuk.

Wet defensiematerieelbegrotingsfonds

De commissie BDO brengt blanco eindverslag uit teneinde het voorstel af te doen als hamerstuk.

Implementatie richtlijn registratie- en kentekenplicht trekkers

De commissie IWO brengt eindverslag uit en stelt voor het wetsvoorstel af te doen als hamerstuk.

Sterk beroepsonderwijs

De commissie OCW brengt blanco eindverslag uit. Het wetsvoorstel kan als hamerstuk worden afgedaan.

Uitbreiding rookverbod

De commissie VWS brengt eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen als hamerstuk.

Mondeling overleg

Mondeling overleg met minister Wiebes

De commissie EZK/LNV stelt vast het mondeling overleg met minister Wiebes (EZK) over de uitwerking van het Klimaatakkoord en de kabinetsappreciatie van de Green Deal te houden op 23 juni 2020 (16.00-17.30 uur).

Agenda's en verslagen Ecofinraad en Eurogroepvergaderingen

Naar aanleiding van de diverse geannoteerde agenda's en verslagen van de Ecofinraad en de Eurogroepvergaderingen besluit de commissie Financiën, op voorstel van de leden Vendrik (GroenLinks), Crone (PvdA) en Ester (ChristenUnie), tot een mondeling overleg met minister Hoekstra (Financiën) en minister Blok (Buitenlandse Zaken) over het Europees Semester, de EU-coördinatie van Coronamaatregelen en de positie van Nederland daarbij, het stabiliteits- en groeipact en de staat van de Eurozone.

Uitvoeringscapaciteit IND

De commissie I&A/JBZ-Raad besluit naar aanleiding van het verslag van een schriftelijk overleg met staatssecretaris Broekers-Knol (J&V) over een technische briefing over de uitvoeringscapaciteit van de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) in het asieldomein mondeling overleg te voeren met de staatssecretaris. De commissie besluit het reeds geplande mondeling overleg met de staatssecretaris over het Gemeenschappelijk Europees Asielstelsel op 2 juni 2020 van uit te breiden met het onderwerp van de IND en de reeds ingeplande vergadertijd te verruimen tot 1 1/2 à 2 uur. Voorts verzoekt de commissie de staf ambtelijk te rappelleren aangaande de beantwoording van de brief met vragen over JBZ-migratieonderwerpen, die op 24 maart 2020 naar de staatssecretaris is gestuurd.

Divers

Motie-Kox (SP) c.s. over tijdelijke huurstop sociale sector en vrije sector

De commissie BiZA/AZ besluit de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een brief te sturen met het verzoek haar binnen een week de stand van zaken betreffende de uitvoering van de motie te laten weten.

Wet digitale overheid

De brief van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 23 april 2020 inzake Besluit digitale overheid wordt voor kennisgeving aangenomen. De commissie stelt prijs op het spoedig houden van een technische briefing over het wetsvoorstel. Zij heeft geen bezwaar tegen een digitale briefing.

Aanvullingswet natuur Omgevingswet

De commissies EZK/LNV en IWO stellen voor het plenaire debat over het wetsvoorstel te houden op een datum tussen 16 juni 2020 en 7 juli 2020, waarbij rekening kan worden gehouden met de eventuele behandeling van spoedeisende wetgeving in het kader van de bestrijding van het coronavirus.

Europese Klimaatwet

De commissie EZK/LNV bespreekt de wens van een aantal fracties om over enkele onderdelen van het voorstel voor een Europese Klimaatwet een met redenen omkleed advies aan de Europese Commissie uit te brengen ten aanzien van de naleving van de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid. Het plenaire stemgewicht van deze fracties in aanmerking nemend, stelt de commissievoorzitter vast dat het aannemelijk is dat er voldoende steun bestaat dit voornemen te realiseren. Het eventueel uitbrengen van een dergelijk advies laat onverlet de al eerder door de commissie besloten acties om zowel schriftelijk (19 mei 2020) als mondeling (23 juni 2020) overleg te voeren met de regering over dit voorstel en tevens inbreng te leveren voor overleg met de Europese Commissie in het kader van de politieke dialoog (19 mei 2020).

Gelet op de gevoerde gedachtewisseling verzoekt de commissie op basis van inbreng van de fracties van VVD (Van Ballekom), CDA (Atsma) en SGP (Schalk) een conceptbrief aan de Europese Commissie op te stellen en dit concept - zo mogelijk nog deze week - per e-mail voor te leggen aan de commissie. Voorts besluit zij deze conceptbrief op 19 mei 2020 ter vaststelling te agenderen in een commissievergadering, die voorafgaand aan de plenaire vergadering zal plaatsvinden. Indien de commissie op 19 mei 2020 in meerderheid met de conceptbrief kan instemmen, dan zal de commissievoorzitter deze zo spoedig mogelijk via een aanbiedingsbrief doorgeleiden naar de Voorzitter van de Kamer, teneinde plenaire behandeling van het verzoek van de commissie nog diezelfde dag mogelijk te maken; een behandeling - zo nodig - af te ronden met een stemming.

Sociale media menu


Deel dit item:
De commissie OCW vergaderde dinsdag 12 mei in de Kelderzaal van de Grafelijke Zalen op het Binnenhof
De commissie OCW vergaderde dinsdag 12 mei in de Kelderzaal van de Grafelijke Zalen op het Binnenhof