Nieuws uit de commissies dinsdag 22 september 202023 september 2020

De Eerste Kamercommissies hebben op dinsdag 22 september 2020 vergaderd over met name de voortgang in de behandeling van wetsvoorstellen. De belangrijkste besluiten staan hieronder. De volledige besluitenlijst staat in de zogenoemde korte aantekeningen van de betreffende commissies.

De commissies voor EZK/LNV en EUZA spraken per videoverbinding met eurocommissaris Timmermans over de Europese Green Deal
Meer afbeeldingen

Tijdelijke wet notificatieapplicatie covid-19

De commissies Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Justitie en Veiligheid besluiten op 29 september 2020 inbreng te leveren voor het verslag. De commissies stellen voor het wetsvoorstel op 6 oktober 2020 plenair te behandelen, inclusief eventuele stemmingen, onder voorbehoud dat de nota naar aanleiding van het verslag de Kamer uiterlijk 2 oktober 2020 bereikt.

Goedkeuring Brede Economische en Handelsovereenkomst tussen Canada en de Europese Unie (CETA)

De commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking besluit het agendapunt aan te houden tot de vergadering van 13 oktober 2020 zodat de uitgebreide nadere memorie van antwoord van de regering voldoende bestudeerd kan worden alvorens een besluit te nemen over de verdere behandeling.

Schriftelijke inbreng

Initiatiefvoorstel-Kuiken, Van Toorenburg, Van Wijngaarden, Van der Graaf en Van der Staaij Wet bestuurlijk verbod ondermijnende organisaties

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Meijer), GroenLinks (De Boer), D66 (Dittrich), PvdA (Recourt), SP (Janssen), ChristenUnie (Bikker) en SGP (Van Dijk).

Wet inburgering 20..

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Wever), GroenLinks (Van Gurp), D66 (Stienen), PvdA (Nooren) en ChristenUnie (Ester).

Initiatiefvoorstel-Bergkamp, Özütok en Van den Hul Handicap en seksuele gerichtheid als non-discriminatiegrond

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van D66 (Dittrich), PvdA (Koole), PVV (Van Hattem), ChristenUnie (Verkerk) en SGP (Schalk).

Wet digitale overheid

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van FVD (Van Pareren), GroenLinks (Ganzevoort), D66 (Dittrich), PvdA (Koole), PVV (Van Hattem), SP (Gerkens) en ChristenUnie (Verkerk).

Verslag schriftelijk overleg met minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over verlenging Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming decentrale overheden tot ten minste 1 november 2020; Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming provincies, gemeenten, waterschappen en de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba

Inbreng voor nader schriftelijk overleg met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wordt geleverd door de fracties van PvdA (Koole), PVV (Van Hattem) en PvdD (Nicolaï).

Novelle Wijziging Mediawet 2008 aanscherping nieuwe dienstenprocedure, modernisering procedures benoeming raden van toezicht en besturen, modernisering bestuur en verduidelijking positie STER

Inbreng voor het nader voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (De Blécourt-Wouterse), GroenLinks/PvdA (Veldhoen) en PVV (Van Kesteren).

Bijstelling pakket aanpak stikstofproblematiek en Subsidieregeling sanering varkenshouderij

Inbreng voor schriftelijk overleg naar aanleiding van de brief van de minister van Landbouw, Natuur en Visserij van 19 augustus 2020 wordt geleverd door de fractie van GroenLinks (Kluit), mede namens de fracties van PvdA, SP en PvdD, en door de fractie van de PVV (Faber).

Mestbeleid: plan van aanpak, derogatie en waterkwaliteit onder derogatiebedrijven

Brief van de minister van Landbouw, Natuur en Visserij van 20 juli 2020

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (Kluit), mede namens de fracties van SP en PvdD, en door de fractie van de SGP (Schalk).

Europese Green Deal; verslag nader schriftelijk overleg

Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van PVV (Faber).

Brief minister Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de effectievere invulling van de instrumenten in de Wet tegemoetkomingen loondomein;

Brief minister Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de contouren van de tijdelijke subsidieregeling en het meerjarig investeringsprogramma duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden;

Brief minister Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de uitwerking van het pensioenakkoord;

Brief minister Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de uitwerking van het pensioenakkoord; Toekomst pensioenstelsel

Inbreng voor schriftelijk overleg over de diverse brieven wordt geleverd door de leden van de fracties van CDA (Essers), PvdA (Crone) mede namens GroenLinks (Van Gurp), en 50PLUS (Van Rooijen).

Deskundigenbijeenkomst

Wet vliegbelasting

De commissie Financiën besluit inbreng te leveren voor nader voorlopig verslag op 13 oktober 2020. Tevens besluit de commissie een deskundigenbijeenkomst over het wetsvoorstel te organiseren op dinsdag 6 oktober 2020.

Mondeling overleg

Green Deal

De commissies voor Economische Zaken en Klimaat/Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, en voor Europese Zaken spraken via een videoverbinding met EU-commissaris Timmermans over de voorstellen van de Europese Commissie met betrekking tot de zogenoemde Green Deal.

https://www.eerstekamer.nl/commissievergadering/20200922_ezk_lnv_en_euza

Hamerstukken

Wet voortgezet onderwijs 20xx

De commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap brengt blanco eindverslag uit. Het wetsvoorstel kan als hamerstuk worden afgedaan.

Wijzing Mediawet 2008 aanbieden audiovisuele mediadiensten in een veranderende marktsituatie

De commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap brengt eindverslag uit. Het wetsvoorstel kan als hamerstuk worden afgedaan.

Opnemen grondslag voor energie-audit

De commissie Economische Zaken en Klimaat/Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit brengt blanco eindverslag uit teneinde het voorstel af te doen als hamerstuk.

Divers

Motie van het lid Kox c.s. over de afkeuring van het gevoerde beleid van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties inzake een gevraagde tijdelijke huurstop;

Motie van het lid Kox c.s. over het alsnog op enigerlei wijze uitvoeren van de motie-Kox c.s. over een tijdelijke huurstop voor zowel de sociale sector als de vrije sector;

Motie van het lid Kox c.s. over een tijdelijke huurstop voor zowel de sociale sector als de vrije sector; Tijdelijke wet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten

De commissie voor Binnenlandse Zaken/Algemene Zaken neemt kennis van de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 15 september 2020 inzake gerichte huurmaatregelen om de betaalbaarheid voor huurders te verbeteren. Zij wacht de behandeling van het wetsvoorstel Eenmalige huurverlaging huurders met een lager inkomen in de Tweede Kamer af, maar wil het te zijner tijd samen met de commissie voor Financiën in een separaat traject (los van de geplande behandeling van het Belastingplan) behandelen. Daarmee sluit de commissie overigens niet uit dat het voorstel ook tijdens andere debatten ter sprake wordt gebracht. Het lid Kox (SP) merkt terzake op dat de commissie dit jaar de begroting voor BZK inhoudelijk zou kunnen behandelen, in verband met woningmarkt en huurbeleid.

Algemene Europese Beschouwingen 2020

De commissie voor Europese Zaken stelt in meerderheid voor op 3 november 2020 de Algemene Europese Beschouwingen 2020 te houden.

Aanwijzingen aan voorzitters veiligheidsregio's bestrijding covid-19

De commissies voor Justitie en Veiligheid, voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport en voor Binnenlandse Zaken/Algemene Zaken besluiten dit agendapunt mede naar aanleiding van de brief - met bijlagen - van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 19 augustus 2020 aan te houden en op dinsdag 29 september 2020 opnieuw te agenderen in de commissie Justitie en Veiligheid. De commissies verzoeken de griffie navraag te doen bij de ministeries van VWS en J&V naar nieuwe aanwijzingen aan de voorzitters van de veiligheidsregio's (sedert 7 augustus 2020).


Deel dit item:
De commissies voor EZK/LNV en EUZA spraken per videoverbinding met eurocommissaris Timmermans over de Europese Green Deal
De commissies voor EZK/LNV en EUZA spraken per videoverbinding met eurocommissaris Timmermans over de Europese Green Deal