Nieuws uit de commissies dinsdag 12 januari 2021De Eerste Kamercommissies hebben op dinsdag 12 januari 2021 vergaderd over met name de voortgang in de behandeling van wetsvoorstellen. De belangrijkste besluiten staan hieronder. De volledige besluitenlijst staat in de zogenoemde korte aantekeningen van de betreffende commissies.

De gang in de Eerste Kamer waar de commissiekamers zich bevinden
Grotere versie foto

Schriftelijke inbreng

Tijdelijke wet Tweede-Kamerverkiezing covid-19

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van D66 (Dittrich), fractie-Van Pareren (Van der Linden), PvdA (Koole), PVV (Van Hattem), SP (Kox) en PvdD (Nicolaï). De commissie Binnenlandse Zaken/Algemene Zaken streeft naar plenaire behandeling, inclusief stemming, op 26 januari 2021.

Initiatiefvoorstel-Raemakers en Van Meenen Bevorderen keuzemogelijkheid tussen kindercentra die wel of niet kinderen toelaten die niet deelnemen aan het rijksvaccinatieprogramma

Inbreng voor het nader voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (De Bruijn-Wezeman), CDA (Prins), D66 (Van der Voort), PvdA (Nooren) mede namens GroenLinks, SP (Gerkens), ChristenUnie (Verkerk) en de SGP (Schalk). De commissies besluiten om beantwoording door de initiatiefnemers en door de regering binnen drie weken te verzoeken, waarna zal worden bezien op welke wijze de behandeling van het voorliggende wetsvoorstel zal worden voortgezet.

Stikstofreductie en natuurverbetering

De commissie Economische Zaken en Klimaat/Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit besluit inbreng te leveren voor voorlopig verslag en aldus de mogelijkheid van meer dan één schriftelijke vragenronde open te laten. Voorts stelt zij gelet op het spoedeisende karakter van het wetsvoorstel voor, onder voorbehoud van tijdige afronding van de schriftelijke behandeling, het wetsvoorstel op 23 februari 2021 plenair te behandelen. Inbreng voor voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Klip), CDA (Prins), GroenLinks (Kluit) en PvdA (Recourt) gezamenlijk, D66 (Pijlman), PVV (Faber), SP (Janssen) en ChristenUnie (Huizinga), Partij voor de Dieren (Koffeman) en SGP (Schalk).

Verduidelijking burgerschapsopdracht aan scholen funderend onderwijs

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van CDA (Doornhof), GroenLinks (Ganzevoort), D66 (Pijlman), PvdA (Sent), PVV (Van Kesteren), ChristenUnie (Bikker) en SGP (Schalk).

Wet taal en toegankelijkheid

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (De Blécourt-Wouterse), CDA (Essers), GroenLinks (Vendrik), D66 (Van der Voort) en PvdA (Vos).

Variawet hoger onderwijs

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (De Blécourt-Wouterse), CDA (Essers), GroenLinks (Vendrik), D66 (Van der Voort) en PvdA (Vos).

Zesde Voortgangsrapportage Natuur

Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de leden Rietkerk (CDA) en Kluit (GroenLinks).

Biodiversiteitsstrategie en "van boer tot bord"-strategie van de Europese Commissie

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de leden Kluit (GroenLinks) en Teunissen (PvdD).

https://www.eerstekamer.nl/eu/edossier/e200010_commissiemededeling_eu

Mededeling Europese Commissie renovatiegolfstrategie

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door het lid Faber(PVV).

https://www.eerstekamer.nl/eu/edossier/e200029_commissiemededeling_een

Toezegging Terugkerende evaluatie onafhankelijke toetsing van milieueffectrapportages en over twee jaar een evaluatie van de effecten daarvan; Toezegging Gemeentes eraan herinneren MER'en op te stellen

Brief van de minister van I&W van 15 december 2020 in reactie op de brief van 12 oktober 2020 (Verslag nader schriftelijk overleg)

De commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving besluit de toezeggingen T02446 en T02871 als openstaand te beschouwen. De fractie van GroenLinks (Kluit) levert heden inbreng voor nader schriftelijk overleg.

Aanpassingen in het economische steun- en herstelpakket als gevolg van de ontwikkeling in de bestrijding van het coronavirus

Brief van de bewindspersonen van EZK, Financiën en SZW van 9 december 2020

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door het lid Gerkens (SP).

Motie-Schalk c.s. over VN-resoluties over de Tempelberg

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van D66 (Dittrich) en SGP (Van Dijk).

https://www.eerstekamer.nl/behandeling/20201201/brief_van_de_minister_van_2/document3/f=/vlebf49n42xo.pdf

https://www.eerstekamer.nl/behandeling/20201103/gewijzigde_motie_van_het_lid_2/document3/f=/vldikfjxacy1_opgemaakt.pdf

Gezamenlijke mededeling: EU-genderactieplan (GAP) III

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (Karimi) en SGP (Van Dijk). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd. De commissie besluit tevens het BNC-fiche, dat naar verwachting eind januari 2021 naar de Kamer wordt gestuurd, te betrekken bij een volgende schriftelijke ronde.

Wijziging Algemene wet bestuursrecht en enkele andere wetten in verband met het nieuwe omgevingsrecht en nadeelcompensatierecht

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fractie van GroenLinks (Kluit).

Voorstel voor een besluit inzake het achtste milieuactieprogramma

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door het lid Kluit (GroenLinks).

Plenair

Voorhang koninklijk besluit inwerkingtreding Omgevingswet

Brief van de minister van BZK van 17 december 2020

De commissies IWO en EZK/LNV stellen voor op 13 januari 2021 plenair te beraadslagen op de voet van artikel 73 van het Reglement van Orde over het inwerkingtredings-KB betreffende de Omgevingswet, voorgehangen d.d. 17 december 2020. (Het debat heeft woensdagavond 13 januari inderdaad plaatsgevonden).

Hamerstukken

Commissies hebben over de volgende wetsvoorstellen eindverslag uitgebracht en stellen voor die wetsvoorstellen als hamerstuk plenair af te doen:

Divers

Initiatiefvoorstel-Bergkamp, Özütok en Van den Hul Handicap en seksuele gerichtheid als non-discriminatiegrond

De commissie Binnenlandse Zaken/Algemene Zaken brengt eindverslag uit en stelt voor het wetsvoorstel nog voor de Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart 2021 plenair te behandelen.


Deel dit item:
Begin van een dialoog venster. Het bevat 1 afbeelding. Escape sluit dit venster.
De gang in de Eerste Kamer waar de commissiekamers zich bevinden
Afbeelding 1 - De gang in de Eerste Kamer waar de commissiekamers zich bevinden