Nieuws uit de commissies van 27 september 2022De Eerste Kamercommissies hebben op dinsdag 27 september 2022 vergaderd over de voortgang in de behandeling van wetsvoorstellen en over andere zaken. De belangrijkste besluiten staan hieronder. De volledige besluitenlijst staat in de zogenoemde korte aantekeningen van de betreffende commissies.

Commissiekamer 1
Meer afbeeldingen

Schriftelijke inbreng

Stand van zaken Omgevingswet

Brief van de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening over inwerkingtreding Omgevingswet en ter aanbieding van rapportages

Inbreng voor schriftelijk overleg met de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening naar aanleiding van de brief van 26 augustus 2022 (33118/34986, EG) wordt geleverd door de fracties van GroenLinks, SP, PvdD en 50PLUS gezamenlijk (Kluit/Janssen/Nicolaï/Baay-Timmerman), D66 (Moonen) en de PvdA (Fiers).

Wet kiescollege niet-ingezetenen

Inbreng voor verslag wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (Ganzevoort), D66 (Dittrich), PvdA (Koole), PVV (Van Hattem), SP (Kox) en SGP (Schalk). Tevens besluit de commissie de Kamervoorzitter voor te stellen het wetsvoorstel plenair te behandelen op 11 oktober 2022.

Breed offensief om arbeidsbeperkten aan werk te helpen

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van de VVD (De Bruijn-Wezeman), CDA (Oomen-Ruijten), PvdA en GroenLinks gezamenlijk (Vos/Van Gurp) en ChristenUnie mede namens D66 (Ester/Stienen).

Initiatiefvoorstel-Van Weyenberg en Maatoug Wet werken waar je wilt

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van de VVD (Geerdink), CDA (Oomen-Ruijten), D66 (Stienen) en ChristenUnie (Ester).

Samenvoeging Heerhugowaard en Langedijk

Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de aanpak van de evaluaties inzake de vorming van de gemeente Dijk en Waard en de gemeente Maashorst; Samenvoeging van de gemeenten Heerhugowaard en Langedijk

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van het CDA (Rombouts), D66 (Dittrich), Fractie-Nanninga (Van der Linden), PvdA (Koole), PVV (Van Hattem) en FVD (Dessing).

Compensatie studenten door nadelen leenstelsel

Motie-Vos (PvdA) c.s. over compensatie voor studenten die nadelen ondervonden van het leenstelsel; Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de herinvoering van de basisbeurs en een tegemoetkoming voor huidige studenten zonder basisbeurs

Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van de PvdA (Fiers) en de PvdD (Prast). 

Voortduringswet artikelen 2c en 4 Wet verplaatsing bevolking

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fractie van de VVD (Keunen), de Fractie-Nanninga (Van Wely), de fractie van de PVV (Van Hattem) en van de SGP (Van Dijk).

Varianten constitutionele toetsing

Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de minister voor Rechtsbescherming met een overzicht op hoofdlijnen van aspecten bij verschillende varianten van constitutionele toetsing

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van de VVD (Van den Berg), GroenLinks (Ganzevoort), D66 (Dittrich), PvdA (Koole) en SP (Kox).

Registratie ritueel geslachte dieren

Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van PVV (Faber-Van de Klashorst) en PvdD (Koffeman).

Beleidsinzet biogrondstoffen

Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van de SGP (Schalk). 

Bejaagbaarheid grauwe gans

Inbreng voor schriftelijk overleg met de minister voor Natuur & Stikstof naar aanleiding van de brief van 7 juli 2022 (34985, O) wordt geleverd door de fractie van de PvdD (Koffeman).

Toepassen rijkscoördinatieregeling op het project Delta Corridor

Brief van de minister voor Klimaat en Energie van 9 september 2022

De commissie Economische Zaken en Klimaat besluit het door de minister voor Klimaat en Energie op grond van artikel 3.35, negende lid, van de Wet ruimtelijke ordening voorgelegde besluit, waarin hij met toepassing van artikel 3.35, eerste lid, van die wet de rijkscoördinatieregeling van toepassing verklaart op het project Delta Corridor, in behandeling te nemen. In het kader van die behandeling levert de fractie van GroenLinks (Kluit) heden inbreng voor schriftelijk overleg.

Aandelenemissie Air France/KLM

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Financiën over de Derde incidentele suppletoire begroting Financiën 2022 inzake aandelenemissie Air France-KLMaandelenemissie Air France-KLM

Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van de PvdD (Prast).

Langetermijnvisie coronasteunbeleid

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Economische Zaken en Klimaat over de langetermijnvisie inzake het coronasteunbeleid

Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van de PvdD (Prast).

Locatiekeuze nieuw radarstation Herwijnen

Brief van de staatssecretaris van Defensie inzake locatiekeuze nieuw radarstation Herwijnen

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van SP (Janssen).

Onderzoek en beleidsreactie feministisch buitenlandbeleid

Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake proces nadere uitwerking feministisch buitenlandbeleid;

EU-voorstel: Gezamenlijke Mededeling inzake het EU-Genderactieplan (GAP) III

Inbreng voor aanvullende vragen wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (Karimi) en D66 (Stienen). De commissie besluit de minister van Buitenlandse Zaken te verzoeken uiterlijk 7 oktober 2022 deze vragen te beantwoorden.

Voortgang implementatie Wet open overheid

Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de voortgang van de implementatie van de Wet open overheid; Initiatiefvoorstel-Snels en Sneller Wet open overheid

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van GroenLinks (Ganzevoort).

Pakket Belastingplan 2023

De commissie Financiën neemt kennis van de brieven van 15 en 28 april en 2022 en besluit deze te betrekken bij de behandeling van het Pakket Belastingplan 2023.

Het lid Frentrop (Fractie-Frentrop) geeft aan schriftelijke vragen te willen stellen inzake het besluit niet-bezwaarmakers box 3 bij de behandeling van het Pakket Belastingplan 2023 of desgewenst op een eerder moment.

Derogatie van de Nitraatrichtlijn

Verslag schriftelijk overleg (33037, AJ) en brieven van 15 juli 2022 en 5 september 2022 inzake stand van zaken derogatie (33037, AI en 33037, AK

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van PvdD (Koffeman). 

Plenair

Financiële steun aan Oekraïne

Vijfde incidentele suppletoire begroting Financiën 2022 inzake financiële steun Oekraïne via het Internationaal Monetair Fonds

De commissie Financiën brengt blanco eindverslag uit en stelt voor het wetsvoorstel in stemming te brengen.

Hamerstuk

Verbetering adreskwaliteit in de basisregistratie personen

De commissie Binnenlandse Zaken/Algemene Zaken brengt eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen als hamerstuk.

Corona

Digitaal EU-COVID-certificaat

Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport WS over het voorstel voor een Verordening tot wijziging van de Verordening betreffende het digitaal EU-COVID-certificaat;

EU-voorstel: Voorstel voor een Verordening tot wijziging van de Verordening betreffende het digitaal EU-COVID-certificaat

Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van de PVV (Van Hattem).

14e Verlengingsbesluit tijdelijke COVID-19-voorzieningen

Brief van de minister voor Rechtsbescherming ter aanbieding van het 14e verlengingsbesluit tijdelijke COVID-19-voorzieningen

De commissies Justitie en Veiligheid; Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Binnenlandse Zaken/Algemene Zaken besluiten de brief van de minister voor Rechtsbescherming van 19 september 2022 inzake het 14e verlengingsbesluit voor kennisgeving aan te nemen.

Gelet op het feit dat een mogelijke 15e verlenging al in november aan de orde zou kunnen zijn wensen de commissies de minister voor Rechtsbescherming te verzoeken de vragen n.a.v. het dertiende verlengingsbesluit tijdelijke COVID-19-voorzieningen (35434/35449 (R2147)/35457/35497/25295, S), gesteld bij brief van 16 september jl., uiterlijk 7 oktober te beantwoorden, teneinde hierover -desgewenst - nader overleg te kunnen voeren.

Maatschappelijk Impact Team

Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ter aanbieding van het instellings- en benoemingsbesluit Maatschappelijk Impact Team (MIT)

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van de PvdD (Nicolaï). Voorts wordt de griffie verzocht, op voorstel van het lid Karakus (PvdA), bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid navraag te doen naar de aanbieding van adviezen van het Outbreak Management Team en het Maatschappelijk Impact Team in het kader van de door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid genoemde gelijkwaardigheid van deze teams.

Divers

Schrappen geborgde zetels waterschapsbesturen

Brief van de voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat met het voorstel tot het vragen van voorlichting aan de Afdeling advisering van de Raad van State over het geamendeerde wetsvoorstel;

Initiatiefvoorstel-Bromet en Tjeerd de Groot over schrappen geborgde zetels voor bedrijven in waterschapsbesturen

De commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving stemt in meerderheid in met de concept-voorlichtingsaanvraag aan de Afdeling advisering van de Raad van State.

Stikstofproblematiek

De commissie Economische Zaken en Klimaat/Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit houdt vast aan het op 13 september 2021 genomen besluit om het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit te verzoeken op een nog nader te bepalen datum een technische briefing te verzorgen over enkele specifieke aspecten die raken aan de stikstofproblematiek. De commissie bespreekt de daarvoor door de leden Kluit (GroenLinks) en Koffeman (PvdD) geïnventariseerde onderwerpen.

Tevens besluit de commissie op 11 oktober 2022 inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg inzake de stikstofproblematiek.

Interparlementair Koninkrijksoverleg

De commissie Koninkrijksrelaties neemt deze week samen met de leden van de commissie Koninkrijksrelaties van de Tweede Kamer deel aan het meerdaagse halfjaarlijkse Interparlementair Koninkrijksoverleg met de parlementen van de landen Aruba, Curaçao en Sint-Maarten. De opening was in de plenaire zaal van de Eerste Kamer. Besproken werden dinsdag onder meer: recente ontwikkelingen per land en het ongevraagd advies van de Raad van State van het Koninkrijk over het Koninkrijk, verdragen en het Unierecht. Het meerdaagse overleg werd woensdag voortgezet in het gebouw van de Tweede Kamer.


Deel dit item:
Begin van een dialoog venster. Het bevat 1 afbeelding. Escape sluit dit venster.
Commissiekamer 1
Afbeelding 1 - Commissiekamer 1